Beslut: Budget med oförändrad skatt

Entrén till Medborgarhuset i Sveg.

Foto: Morgan Grip.

Kommunalskatten blir oförändrad och resultatet väntas bli nära noll kronor i år. Det står klart sedan kommunfullmäktige beslutat om budget för 2023. Kommunens större investeringar under året handlar om vatten och avlopp.

Förutsättningar och verksamhetens finansiering

Budgeten för 2023 bygger på att skattesatsen är oförändrad (22,47 kronor). Det står klart sedan kommunfullmäktige den 28 november 2022 fattade beslut om budget för 2023.

- Det känns hoppfullt att vi verkar vara inne i en trend med ett ökande befolkningstal. I skrivande stund har kommunen över 100 invånare fler än motsvarande tid i fjol. Det ger bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla välfärden. Samtidigt har vi rejäla utmaningar till följd av en orolig omvärld och pågående krig som ger prisökningar och inflation. Vi har därför inte en särskilt stark budget för 2023 men vi har en budget som gör det möjligt att upprätthålla och i någon mån utveckla den verksamhet vi har, säger LG Nordlander, kommunalråd, (S).

Hittills har kommunens intäkter inte påverkats av krig och oro i världen. Den höga inflationen kan leda till färre jobb och därmed lägre skatteintäkter för kommunen. Minskade intäkter och ökat behov av stöd kan bli en påfrestning för kommunens verksamheter och ekonomi.


Skatte- och utjämningsintäkter 2022-2025
Miljoner kronorBudget 2022Budget 2023Plan 2024Plan 2025
Skatteintäkter482,7508,5531,6553,5
Intäkt- och kostnadsutjämning224,0231,6230,3230,2
LSS-utjämning6,95,85,85,8
Fastighetsavgift54,863,263,263,2
Summa intäkter768,4809,1830,9852,7


Ekonomiska förutsättningar för planperioden
Ökning i procent2022202320242025
SKL:s prognosTimlönekostnad2,23,23,33,4
Inflation (konsumentprisindex KPIF)1,451,51,7
Kommunens budgetförutsättningarLönehöjningar2,5333
Generella prisökningar2000


Omvärldsfaktorer som påverkar ekonomin

Sveriges kommuner och regioner beräknar att bruttonationalprodukten minskar med 0,7 procent och att inflationen (KPI), inklusive räntekostnader, blir 7,1 procent under 2023.

Arbetslösheten beräknas öka med 0,9 procentenheter till 8,4 procent. Den begränsade effekten på arbetslösheten beror på arbetskraftsbrist i många sektorer, inte minst den offentliga. Den ökade inflationen påverkar sannolikt kraven på lönekompensation. Potten för 2023 års beräknade löneökningar är 16,5 miljoner kronor. Kommunen budgeterar med årliga löneökningar på 3,0 procent 2023-2025.

Under 2023 behöver kommunen hantera högre kostnader för förbrukningsvaror, räntor och pensioner. Ett nytt avtal för tjänstepension ökar kommunens kostnader med 8 miljoner kronor. Budgeten innehåller ingen generell kompensation för prisökningar men har riktade satsningar på verksamheter som drabbas hårt.

Fler invånare - men inte tillräckligt många fler

Antal invånare har stor inverkan på kommunens resurser och under 2023 beräknas kommunens folkmängd uppgå till 10 175 personer.

Under 2024-2025 beräknas intäktsökningarna bli 2,7 procent årligen och kommunen måste spara för att finansiera löneökningar och annat. För perioden beräknas besparingar på ytterligare 10 miljoner kronor.

Beräknat överskott för 2022 med runt 30 miljoner

Under 2022 redovisar kommunens verksamheter bra resultat för årets första åtta månader. Av helårsprognosen framgår att bildningsförvaltningen och samhällsutvecklingsförvaltningen beräknas redovisa underskott på 3,6 respektive 6,3 miljoner kronor. Kommunen som helhet beräknas ge ett överskott på 31,6 miljoner kronor, där finansförvaltningen bidrar med 28,2 miljoner kronor.

Investeringar i VA och skollokaler

Kommunen investerar under 2023 i huvudsak i VA-verksamhet men planerna på att renovera skollokaler fortskrider.

Kommunens helägda dotterbolag Härjegårdar bedöms fortsatt ha en tuff marknadssituation och brottas med hög vakansgrad i Sveg. Räntorna har stigit kraftigt under 2022, vilket påverkar bolaget. Härjegårdar har under 2022 fortsatt att minska balansräkningen och kostnader.

För kommunens hälftenägda bolag Vatten och miljöresurs råder hög aktivitet. Bygget av det nya reningsverket i Funäsdalen pågår och under 2023 startar bygget av överföringsledning från Ramundberget till Funäsdalen. Arbetet med att säkra vattentillgång och reningskapacitet i hela kommunen pågår.

Från 1 januari 2023 införlivas Bräcke kommun i Vatten och miljöresurs.

Finansnetto

Kommunens finansnetto (ränteintäkter minus räntekostnader) beräknas bli negativt och uppgå till -4,8 miljoner kronor (föregående år ett överskott på 1 miljoner kronor).

Lån och skulder

Kommunen har sedan tidigare ett lån i Kommuninvest på 50 miljoner kronor. Lånet är kopplat till de investeringar i VA 2025. Under 2023 lånar kommunen ytterligare 200 miljoner kronor i Kommuninvest för att finansiera det nya reningsverket i Funäsdalen och starta bygget av överföringsledning från Ramundberget till Funäsdalen.

Externa skulder för kommunens helägda dotterbolag Härjegårdar var 31 december 2021 365,1 miljoner kronor, som kommunen borgar för.

Överskottskrav och effektiviseringsbehov 2024-2025

För 2023 budgeterar kommunen ett överskott på 200 000 kronor.

Om resultaten för efterföljande två år ska normaliseras och vara i nivå med innevarande års budget krävs besparingar på 10 miljoner kronor för åren 2024-2025.

Satsningar och besparingar

Verksamhet

Belopp i kronor

Kommunledningsförvaltningen


Allmänna val

-170 000

Medfinansiering projekt

1 000 000

Leader Grogrund

370 000

Inhyrda lokaler

700 000

Räddningstjänst

2 300 000

Samhällsutvecklingsförvaltningen


Generell ramökning

3 400 000

Dynamiskt inköpssystem

55 000

Service, kost och städ

3 000 000

Överlämning av vägar

1 000 000

Anställningsstöd föreningar

130 000

Bildningsförvaltningen


Generell ramökning

570 000

Utökning av program på Härjedalens gymnasium

1 000 000

Vuxenutbildning (Uvas)

700 000

Förskola, skolbarnomsorg

3 000 000

Totalt

17 055 000


Resultatbudget med treårsplan

Belopp i miljoner

kronor

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Verksamhetens intäkter

305

315

325

Verksamhetens kostnader

-1 069,1

- 1 08,9

- 1 099,5

Avskrivningar

-40

-50

-52

Verksamhetens nettokostnader

-804,1

-815,9

-826,5

Skatteintäkter

508,5

531,6

553,5

Generella statsbidrag

och utjämning

300,6

299,3

299,2

Verksamhetens resultat

5

15

26,2

Finansiella intäkter

2,1

2,1

2,1

Finansiella kostnader

-6,9

-10,6

-13,6

Resultat före extraordinära kostnader

0,2

6,5

14,7

Extraordinära poster
Periodens resultat

0,2

6,5

14,7


Balansbudget med treårsplan

Belopp i miljoner

kronor

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Tillgångar
Anläggningstillgångar

1 106,7

1 241,8

1 355,5

Omsättningstillgångar

250,5

236,9

227,9

Summa tillgångar

1 357,2

1 478,7

1 583,4

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital

637,2

643,7

658,4

Varav årets resultat

0,2

6,5

14,7

Avsättningar

100

110

105

Långfristiga skulder

440

550

650

Kortfristiga skulder

180

175

170

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

1 357,2

1 478,7

1 583,4


Investeringsplan

Belopp i miljoner kronor

Budget 2023

Plan 2024

Plan 2025

Kommunledningsförvaltningen
IT-infrastruktur

2,5Renhållning

13,5

10

10

VA 2025

200

80

90

Övriga VA-investeringar

30

35

35

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ismaskin

1,5Busshållplats Hede

1,6Flygsäkerhetsutrustning flygplatsen Sveg

0,5Bildningsförvaltningen
Inventarier

2,0Totalt

251,6

125

135


Ledamöter i kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges möten, de som varit och de som kommer

Senast uppdaterad: 4 januari 2023 12:09
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas