Härjedalingar skattar sin hälsa positivt

Äldre par sitter på en bänk på hösten

Foto: Plattform

Härjedalingarna har en bättre hälsa än länet och riket när medborgarna får skatta sin hälsa själva. Det visar undersökningen Hälsa på lika villkor, som genomfördes 2022 och sammanställts kommunvis av Region Jämtland Härjedalen. Även det psykiska välbefinnandet är bättre och visar en positiv tendens.

Trots positiva siffror i gott hälsotillstånd har 67 procent av männen övervikt eller fetma. Ökningen bland män visar att det är åldersgruppen 45-65 år som står för ökningen.

Det är stora skillnader mellan mäns och kvinnors hälsa. Kvinnor har högre blodtryck och känner sig mer stressade än män. Men kvinnor tar hand om sin hälsa bättre än män. Röker och snusar mindre än män, är mer fysiskt aktiva och är mindre stillasittande. Kvinnor äter mer frukt och grönt och har en lägre riskkonsumtion av alkohol.

Det som kan stärka en positiv utveckling av den psykiska hälsan är att man har lätt att få hjälp med praktiskt och emotionellt stöd. Även tilliten till andra människor är stor där fyra av fem har en stor tillit till andra.

–Det är viktigt att vi fortsätter främja det vi gör bra. Tillgänglighet, delaktighet och inflytande på samhällsfrågor är viktigt är upprätthålla. Fysiskt hälsa för män måste förbättras på flera områden. Det gäller att få ner användandet av tobakssnusning, öka den fysiska aktiviteten och få män att äta sundare, säger folkhälsosamordnare Agneta Roberts.

Den nationella folkhälsoenheten, Hälsa på lika villkor, är en undersökning om befolkningens hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som genomförs av Folkhälsomyndigheten och Statistiska Centralbyrån (SCB). Region Jämtland Härjedalen är ansvarig för undersökningen i länet och Härjedalens kommun deltar i analysmöten för framtagning av siffror som berör kommun. Omkring 4 000 länsbor svarade på enkäten och Härjedalens kommun hade en svarsfrekvens på cirka 40 procent. Undersökningen genomförs vart fjärde år.

Senast uppdaterad: 29 februari 2024 10:54
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas