Ekonomiska utmaningar för bildningsförvaltningen 2024

Sveg från ovan. Foto: Morgan Grip

Den 14 mars fattade bildningsutskottet beslut om justeringar för att få en budget i balans 2024. Både personal och verksamheter kommer att påverkas.

I oktober 2023 fattade kommunfullmäktige beslut om bildningsutskottets budgetram för 2024 på 207 miljoner kronor. Sedan dess har det ekonomiska läget försämrats. Hög inflation, stigande räntor och en svag konjunktur sätter den kommunala ekonomin under press.

Bildningsförvaltningen har sett behov av en ramökning inför 2024. Anledningen är förvaltningen gick med underskott under 2023 och att bland annat kostnader för skolskjutsar, elever i behov av särskilt stöd och IT-kostnader bedömdes stiga. I början av året konstaterades att budgetramen inte skulle öka vilket innebar att ett arbete påbörjades för att se vilka delar av verksamheten som behövde ställas om för att få en budget i balans.

Den största kostnaden för bildningsförvaltningen är kostnaden för personalen. Här måste verksamheterna anpassas efter den beslutade budgetramen.

–Vår förhoppning är att det till största delen ska kunna ske genom naturliga avgångar och att vi inte förlänger tidsbegränsade anställningar, men det kommer sannolikt inte att räcka, säger bildningschef Tina Svensson-Hammargård.

Bildningsförvaltningen har också tittat på de verksamheter som inte är lagstadgade vilket är Kulturskolan och fritidsgårdarna. Även här kommer personalkostnaderna att behöva minska.

–Det känns svårt att dra ned på verksamheter som vi vet är viktiga för barn och ungdomars psykiska välmående. I detta läge behöver vi ändå prioritera förskola och grundskola, så långt det går, säger bildningsutskottets ordförande Johan Fredholm (M).

Slutligt beslut tas av kommunstyrelsen den 20 mars 2024.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024 15:58
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas