Avloppsvattnet visar fortsatt hög förekomst av narkotika i Härjedalen

Länsstyrelsen Jämtlands län har tillsammans med länets alla kommuner tagit prover vid 16 av länets avloppsreningsverk. Den förra provtagningen gjordes i oktober 2021. Nu har en ny mätning gjorts under ett vardagsdygn i mars månad.

Till skillnad från oktober betecknas mars som högsäsong för besökare i Härjedalen, något som delvis kan påverka resultaten. I denna mätning, och även i kommande mätningar, deltar reningsverket i Hede för att kartläggningen av narkotika i kommunen ska bli tydligare.

Analyserna visar att det finns spår av narkotika i alla deltagande kommuner. I Härjedalen sticker Sveg ut vad gäller amfetamin, till skillnad från i oktober då Sveg låg högt gällande kokain i avloppsvattnet. I Funäsdalen visar mätningen höga värden för amfetamin och även kokain i avloppsvattnet.

Åtgärder planeras

Nu ska kommunen titta över befintliga riktlinjer inom kommunkoncernen för att se om dokument ska kompletteras med mer fokus kring narkotika. Exempel på sådant som kan tillkomma är utbildning i tecken på droganvändning, slumpvisa drogtester och liknande.

Kunskapshöjande information om narkotika kommer att skickas ut till bland annat föräldrar, destinationsbolag och företagsföreningar och man tittar över möjligheterna att få till nattvandrargrupper igen.

Möten är också inbokade med destinationscheferna i kommunen där kommunpolis och Folkhälsosamordnare ska diskutera policys, handlingsplaner, hur säsongen varit med mera.

Resultatet viktigt i det förebyggande arbetet

- Det här är alarmerade resultat och kommunen tar dem på största allvar. Resultatet är en del av kartläggningen i det förebyggande arbete som pågår. I samverkan mellan kommun och polis kommer det här att vara en viktig del av det arbetet framöver. Att jobba narkotikaförebyggande är ett viktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger folkhälsosamordnare Agneta Roberts.

- Den senaste mätningen bekräftar dessvärre den bild vi fick i första mätningen. Vi har en hög konsumtion av droger i kommunen. Dels är det förmodligen inget nöje att hålla på så för de berörda, dels kan det inte uteslutas att många också går till jobbet efter att ha konsumerat droger. Det gör det till ett rejält problem både för individen och samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Gunnar Nordlander (S).

Provtagningarna kommer att genomföras två gånger per år till och med 2024. Syftet är att bidra till en breddad lägesbild för att vidareutveckla det drog- och brottsförebyggande arbetet i länet.

Mer information

Resultat av provtagning avloppsvatten Härjedalens kommun oktober 2021

Senast uppdaterad: 10 maj 2022 20:00
Redaktör för sidan: Cecilia Olla
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas