Förslaget till äldreplan går vidare till fullmäktige

Två människor som fikar på berghäll vid en å i fjällen.

Foto: Jocke Lagercrantz

Äldreplanen gillades av kommunstyrelsen 14 september 2022 och går vidare till kommunfullmäktige för beslut måndag 17 oktober 2022. En äldreplanen behövs att göra kommunens äldreomsorg ännu bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre personer.

Äldreplanen, som ska gälla för åren 2022- 2035, är grund för planering och styrning, att göra äldreomsorgen bättre och möta framtidens behov av stöd till äldre. Planen har utgångspunkt i Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer. Äldreplanen har tagits fram under våren 2022. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut om äldreplanen måndag 17 oktober 2022.

Äldreplanen har tagits fram i dialog med organisationer och medborgare

Dialogmöten har hållits med organisationer som är medlemmar i HRPF, Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta. Dialogen fokuserade på hur utveckling av framtidens stöd till äldre utformas på bästa sätt och hur stödet till äldre i Härjedalen ska tryggas och säkras.

Äldreplanen har arbetats fram av en grupp med olika kompetenser inom äldreomsorgen och med delaktighet av pensionärsorganisationer och tjänstemän i kommunen. Referensgrupp har utgjorts av Härjedalens råd för pensionärer och funktionsnedsatta, HRPF, och fackliga organisationer. Planen har, efter fyra workshoppar med kommuninvånare genom pensionärsorganisationerna i HRPF, politisk ledning, medarbetare och chefer landat i sju förslag till mål, strategier och aktiviteter.

Förslag till äldreplan har publicerats på kommunens webbplats under sommaren 2022 med möjlighet att lämna synpunkter. Två medborgardialoger genomfördes 18 augusti 2022 är medborgare fick lämna synpunkter och ställa frågor.

Äldreplanen utvärderas och revideras under tid

Planen ska utvärderas och revideras i samverkan med berörda brukare och närstående i återkommande medborgardialoger. Planen sträcker sig över tre mandatperioder 2022-2035. Långsiktighet är nödvändigt för att kunna bedöma om en metod eller ett arbetssätt har positiv effekt för den äldre personens hälsa och välbefinnande eftersom det tar tid för nya arbetssätt och metoder att få genomslag och ge mätbar effekt.

Dialogmöten om ny äldreplan torsdag 18 augusti i Hede och Sveg
Ledamöter i socialutskottet
Ledamöter i kommunstyrelsen
Ledamöter i kommunfullmäktige


Senast uppdaterad: 19 september 2022 12:14
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas