Förslag: Bygg ut skolan i Funäsdalen så att den kan ha två parallella årskurser

Drönarbild över Funäsdalen med kabinbana och Funäsdalssjön. Tagen från Funäsdalsberget med utsikt över byn. Höst.

Drönarbild över Funäsdalen. Foto: Morgan Grip.

Kommunledningsutskottet föreslår att skolan i Funäsdalen byggs ut så att den kan rymma två parallella klasser. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan.

Kommunledningsutskottet föreslår att arbetet med att lösa situationen på skolan i Funäsdalen blir en utbyggnad av nuvarande skola och att övervåningen på parkeringshuset ingår i ombyggnaden. Kommunstyrelsen fattar slutgiltigt beslut i frågan.

De senaste åren har antal elever på skolan i Funäsdalen ökat och för en del årskurser har det varit nödvändigt att ha två klasser. Eftersom skolan är byggd för en klass per årskurs har moduler använts för att alla klasser ska få plats. De moduler som hyrts har inte motsvarat kraven på bland annat ljudisolering. Nya moduler, motsvarande tre klassrum, har ställts upp inför vårterminen 2023. Den lilla skolgården har blivit mindre med modulerna. Situationen vid lämning och hämtning av elever är trafikfarlig och på samma yta förekommer varutransporter.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 oktober 2022 presenterades två olika alternativ för utbyggnad av skolan. Det ena alternativet innebär att parkeringshuset byggs på. Det andra att en ny infart görs för varutransporter; infarten behöver dras på mark som kommunen inte äger. Kommunstyrelsen ville även ha en utredning om tänkbara platser att bygga en ny skola på. Kommunstyrelsens inriktning för det fortsatta arbetet var att ha sammanhållen skola (F-9) och att skolan ska kunna ha två parallella årskurser.

Vid kommunstyrelsens möte i november 2022 redovisade stadsarkitekten möjliga platser att bygga en skola på. Kommunen äger inte mark på någon av de platserna. Det är väsentligt högre kostnad att bygga en ny skola än att bygga ut nuvarande skola. Med hänsyn till övriga skolbyggnadsprojekt och kommunens ekonomi är det inte ekonomiskt möjligt att bygga en ny skola.

Kommunstyrelsen gav 19 september 2022 uppdrag att ta fram beslutsunderlag för hur situationen i skolan i Funäsdalen ska lösas och avsatte 400 000 kronor för det. Kommunstyrelsen beslutade även att beställa en planändring för området.

Kommunledningsutskottets ledamöter

Kommunledningsutskottets protokoll

Senast uppdaterad: 1 februari 2023 17:06
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas