Beslut: Budget för 2024

Kommunfullmäktige fattade 4 oktober 2023 beslut om kommunens budget för 2024.

Förutsättningar och verksamhetens finansiering

Budgeten för 2024 bygger på oförändrad skattesats (22,47 kronor). Det står klart sedan kommunfullmäktige 4 oktober 2023 beslutade om nästa års budget.

– Utifrån tidigare gjorda åtgärder har kommunen en ekonomi som är stabilare än tidigare, vilket gör att vi inte behöver strama åt lika hårt som många andra kommuner. Med det sagt behöver även vi vidta åtgärder. Vi lägger därför sparkrav på samtliga förvaltningar för att fördela bördorna, säger kommunalråd LG Nordlander (S).

Situationen i omvärlden börjar märkas mer konkret i kommunens bokföring. Inflationen, utan hänsyn tagen till räntor, beräknas stiga 5,4 procent under 2023 och timlönerna beräknas öka 3,9 procent. Det är nivåer som kommunen inte kunnat ta höjd för och innebär en tuff uppgift för att undvika underskott 2023.

Den 30 april 2023 uppgår budgetavvikelsen till -5,6 miljoner kronor. Alla förvaltningar redovisar underskott och årets första prognos över helårsresultatet indikerar ett underskott på -10 miljoner kronor.

– Det är viktigt att vidta åtgärder snarast för att motverka den negativa resultatutvecklingen, säger Ola Regnander, ekonomichef.

Räntekostnaderna stiger snabbt och lån som i slutet av 2020 hade en ränta på 0,21 procent hade i februari 2023 en ränta på 3,14 procent.

– Kostnaden för att investera och expandera balansräkningen har stigit avsevärt, konstaterar Ola Regnander.

De nuvarande prognoserna visar en årlig genomsnittlig ökning av skatteintäkterna för 2024–2026 på 3,1 procent.

– Det är en ökning som skulle ha vara tillräcklig om förutsättningarna för inflation och löneutveckling som varit rådande under de senaste åren fortsatt. Tyvärr befinner vi oss, sedan ett år tillbaka, i en ny situation där inflationen har tagit fart och räntorna och löneökningstakten går upp. Det innebär att kommunens köpkraft minskar – i likhet med det hushållen och företagen upplever, säger Ola Regnander.

Kommunen befinner sig – trots det ekonomiska läget – i ett expansivt skede med historiskt stora investeringar och kapitalkostnaderna tar en allt större del av de gemensamma resurserna framöver. Det budgeterade finansnettot försämras med 6,4 miljoner kronor från 2023 till 2024. För att möta de ökade kapitalkostnaderna behöver kommande investeringar bidrar till en effektivare organisation.

Löneökningar och fler invånare

Kommunen budgeterar med årliga löneökningar på 3,6 procent under 2024–2026 och i budgeten för 2024 beräknas kommunens folkmängd uppgå till 10 200 personer. En positiv befolknings­utveckling är avgörande för kommunen. Under årets första fyra månader ökade kommunens invånarantal med fyra personer. Kommunen räknar med en fortsatt positiv utveckling under sommaren i likhet med förra året.

Med anledning av rådande inflationen innehåller budgeten en generell kompensation på 2 procent för prisökningar.

Investeringar i VA och skola

Kommunen investerar fortfarande i huvudsak i VA-verksamhet men planerna att renovera skollokaler fortskrider. Under 2023 började renoveringen av Sonfjällsskolan i Hede. Den beräknas vara klart i början av 2025. Prisutvecklingen på entreprenader har varit utmanande men den annalkande lågkonjunkturen börjar få genomslag och kan innebära att företag prioriterar offentliga investeringar.

Härjegårdar AB

Kommunens dotterbolag Härjegårdar bedöms fortsatt ha en tuff marknadssituation. Räntorna har under 2023 stigit kraftigt och utgör en allt större del av bolagets kostnader. Bolaget har under 2023 fortsatt att minska balansräkningen och bolagets kostnader. Härjegårdar brottas alltjämt med hög vakansgrad i Sveg. Kommunen och Härjegårdar planerar tillsammans att bilda gemensam förvaltningsorganisation i kommunens regi. Målet är att den nya organisationen ska tas i drift 1 januari 2024.

Vatten och miljöresurs mitt AB

Kommunens delägda bolag Vatten och miljöresurs mitt AB har fortsatt en hög investeringsnivå i VA-verksamhet. Inom avfallshanteringen drivs investeringsbehovet av nya lagkrav för återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Bygget av reningsverket i Funäsdalen och överföringsledning från Ramundberget pågår.

Entreprenadverksamheten påverkas generellt av ökade kostnader. Det tillsammans med ökade räntor driver på behovet av taxehöjningar. Projektet VA 2025 arbetar med att säkra vattentillgång och reningskapacitet i hela kommunen.

Från 1 januari 2023 är Bräcke kommun delägare i bolaget. Varje ägarkommun äger en tredjedel av bolaget.

Budget för lönehöjningar

Förvaltningarna ska budgetera personalkostnader från aktuell lönenivå. Potten för 2024 års beräknade löneökningar budgeteras som tidigare i kommunledningsförvaltningen och uppgår till 20,9 miljoner kronor. Lönepotten fördelas till förvaltningarna när löneförhandlingarna är klara.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna består av internräntor och avskrivningar. Internräntan för 2024 är 2,5 procent. I underlaget ingår färdigställda investeringar 31 december 2022 och budgeterade investeringar i den taxefinansierade verksamheten för 2023­–2024. Kapitalkostnaderna fördelas på respektive förvaltning.

Finansnetto

Kommunens finansnetto (ränteintäkter minus räntekostnader) beräknas bli negativt och uppgå till -1,2 miljoner kronor (föregående år -4,8 miljoner kronor).

Upplåning och låneskuld

Kommunen har lån i Kommuninvest på 150 miljoner kronor. Lånen är kopplade till de investeringar som görs i VA 2025.

Under 2023 lånas ytterligare medel i Kommuninvest för att finansiera det nya reningsverket i Funäsdalen och en överföringsledning från Ramundberget till Funäsdalen. Under 2022–2024 har kommunfullmäktige godkänt en ny upplåning på 300 miljoner kronor från Kommuninvest. Ett nytt beslut behöver fattas för att öka upplåningsutrymmet.

Härjegårdars externa skulder uppgick 31 december 2022 till 345,3 miljoner kronor, som kommunen borgar för. Lånen finns i Kommuninvest och Härjegårdar betalar varje år en borgensavgift på 0,25 procent av låneskulden till kommunen. Övrig löpande drift finansieras i koncernen.

Överskottskrav och effektiviseringsbehov 2025 och 2026

För 2024 budgeterar kommunen ett överskott på 0,2 miljoner kronor.

Om resultaten för efterföljande två år ska normaliseras och åter vara i nivå för god ekonomisk hushållning krävs nettobesparingar på sammanlagt 15 miljoner kronor för 2025 och 2026.

Balanskrav

I bokslutet för 2022 redovisade kommunen ett balanskravsresultat på 22,6 miljoner kronor. Några tidigare balanskravsunderskott att återställa finns ej.


Skatte- och utjämningsintäkter 2023-2026
Miljoner kronorBudget 2023Budget 2024Plan 2025Plan 2026
Skatteintäkter508,5531,1557,5583,5
Intäkt- och kostnadsutjämning231,6239,4237,3237,5
LSS-utjämning5,84,24,24,2
Fastighetsavgift63,260,160,160,1
Summa intäkter809,1835,8859,1885,3


Ekonomiska förutsättningar för planperioden
Ökning i procent2023202420252026
SKL:s prognosTimlönekostnad3,93,73,43,3
Inflation (konsumentprisindex KPIF)5,41,81,82,0
Kommunens budgetförutsättningarLönehöjningar33,63,63,6
Generella prisökningar0200


Satsningar och besparingar

Verksamhet

Belopp i kronor

Kommunledningsförvaltningen


Revision

200 000

kommunalt partistöd

99 000

Generella besparingar

-1 000 000

Inhyrda lokaler

900 000

Räddningstjänst

1 500 000

Samhällsutvecklingsförvaltningen


Generella besparingar

-2 000 000

Driftbidrag och upphandlingskontoret

84 000

Bidrag till Härjedalens fjällmuseum

75 000

Minskad drift vid återlämning av vägar

- 4 000 000

Bildningsförvaltningen


Generella besparingar

- 1 000 000

Socialförvaltningen 
Generella besparingar

-4 000 000

Totalt

-9 142 000

 

Investeringsplan

Belopp i miljoner kronor

Budget 2024

Plan 2025

Plan 2026

Kommunledningsförvaltningen
IT-infrastruktur och nätverk

1,5IT-utrustning för backup och lagring

2,8Renhållning

10

10

10

VA 2025

132

93

121

Övriga VA-investeringar

20

35

35

Samhällsutvecklingsförvaltningen
Strategiska markköp

5Brandbil till flygplatsen

5Tankbil till flygplatsen

0,5Utveckling av lekplats i Funäsdalen

0,9Kost och service

10Totalt

187,7

138

166


Ledamöter i kommunfullmäktige

Se kommunfullmäktiges möten, de som varit och de som kommer

Senast uppdaterad: 12 oktober 2023 11:21
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas