Fealadimmiedïenesje - Färdtjänst och parkeringstillstånd


Gie maahta tjïelten fealadïmmiedïenesjem åadtjodh?

  • Dïhte mij tjïeltesne tjaaleme, jih
  • aktem ov-verviem åtna jih vierhtiedimmiem dorjeme ahte unnemes govhte askh gujth åtna aehpie jïjtje satnem dohkh diekie juhtedh jallh ij buektedh jïjtje  tjaangedh/destie vaedtsedh jallh bussine tjïeltesne fealadidh.

Guktie manne fealadimmiedïenesjen mietie syökem?

Datne mij sïjhth fealadimmiedïenesjen mietie syökedh jallh darpesjh jeatjahdehtemem dov fealadimmiedïenesjeluhpesne jallh fealadimmieluhpesne rijhkefealadimmiedïenesjinie daajhtodh galkh Leenetrafihkese jiemhten leenesne 063-554 13 40 jarredh.

Guktie manne fealadimmiem dongkem?

Datne mij fealadimmiedïenesjeluhpiem åtnah dov fealadimmimmiem dongkemejarngesne BC Jämtland:esne dongkh, telefovne 0771-82 00 83 Länk till annan webbplats..

Jienebh bïevnesh taaksan, dongkemen jih syökemen bïjre datne daesnie gaavnh: Länstrafiken. Länk till annan webbplats.

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för personer som på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att åka med kollektivtrafik. Betalning sker enligt särskild taxa.

Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

Ansöka om färdtjänst, förändringar i färdtjänsttillstånd eller resetillstånd med riksfärdtjänst görs hos Länstrafiken i Jämtlands län.
Telefon 063-554 13 40 Länk till annan webbplats.

Där finns även information om taxor och beställning:
Länstrafiken Länk till annan webbplats.

Beställ resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst

Färdtjänstresor beställs hos Beställningscentralen Jämtland 0771-82 00 83 Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 16 mars 2023 11:08
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas