Saemien voereshokse - Saemien voereshokse - Samisk äldreomsorg

Tjïelte mij reeremedajvesne edtja faaledh disse gie dagkerem nuepiem vaajta, abpe jallh biehkine servicem jïh hoksem åadtjodh mah voereshokse faalaldahke-mieresne leah, dejstie barkijijstie gieh såevmien, meänkielin jallh saemien gïelem maehtieh. Seammalaakan aaj tjïeltide reeremendajven bäjngoelisnie, jis tjïeltesne barkijh gieh gïelem maehtieh.

Härjedalens kommun som ingår i förvaltningsområde för det samiska språket ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. Lag (2009:724).

Guktie Laake nasjovne unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïelij mietie (SFS 2009:724) mejtie tsiengelen 1 biejjeste 2010 dååhkasjehtieh, Herjedaelien tjïelte saemien reeremedajve.

Reeremedajvesne:

  • Båerieshokse, tjïelte edtja nuepiem vedtedh jïh faaledh disse gie säjhta abpe jallh bïehkie viehkiem jïh hoksem saemien gïelesne utnedh.

Enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens kommun i förvaltningsområdet för samiska.

I förvaltningsområde för det samiska språket gäller att kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar samiska.

Guktie sosialedïenesjelaakesne tjåådtje, tjïelte dïedtem åtna ihke dejtie mah årroen jih tjïeltesne leah, viehkiem jih dåarjoem åadtjoeh mij daerpiesvoetesne lea.

Gie viehkiem åådtje?
Datne mij båeries, ov-vervesne leah jallh jeatjah gaavhtan dåarjoem jih hoksehtimmiem darpesjh.

Mij viehkiem maahtah åadtjodh?
Datne viehkiegïetedallijasse jårrah mij dov syökemem tjïelkeste

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs.

Vem får hjälp?

Du som är äldre, funktionsnedsatt eller av andra skäl behöver någon form av stöd och service.

Vilken hjälp kan du få?

Biståndshandläggaren utreder din ansökan och kan berätta vilken hjälp du kan få.
Kontaktuppgifter till biståndshandläggarna hittar du här

Senast uppdaterad: 13 november 2023 14:00
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas