Jearsoesvoetelaarme - Trygghetslarm

 

Jearsoesvoetelaarme akten hoksehtimmiem almetjidie mah jïjtsh årromesijjesne årroeminie jih maehtieh viehkien jih hoksehtimmien mietie abpe dygnesne darpesjidh.

Ulmiem jearsoesvoetelaarmine lea ahte aelhkebe galka arrijh almetjidie jïjtsh gåetine aajmone arrijh.

Åasam jearsoesvoetelaarmese åesine ryökneme lea. Dejtie jearsoesvoetelaarmide mah sjïere årromesijjide gååvnoes eah sjïere åasam olkese vaeltien.   

Trygghetslarm är till för dig som bor i eget boende och vill kunna känna dig trygg. Du bär det på dig hela tiden och med hjälp av det får du möjlighet att kalla på hjälp dygnet runt vid nödsituation, till exempel om du ramlat. När du trycker på knappen går larmet till hemtjänsten.

För trygghetslarm betalas en avgift varje månad. Avgiften ingår i maxtaxan.

Du ansöker om trygghetslarm hos en biståndshandläggare.

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 november 2022 10:34
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas