Hïejmesåjhtoem - Hemtjänst

Sosialen hïejmedïenesjem akten viehkiem lea mij pryövoen guktie sosiaaledïenesjelaakesne tjåådtje jih mij galka aajnen åejviedaerpiesvoetem hokseste jih såjhtoem jïjtse gåetesne vedtedh.

Viehkiedaerpiesvoetem galka skïemtjeste, unnebe svïhtjemistie- jallh ov-verveste arrijh, jih aaj sosiaalen jih/jallh medisijnen ierien gaavhtan.

Hïejmedïenesjem maahta jïjtse hokseste arrijh, beapmoesaehtemem, sjeakomem, aelhkebe skïemtjesåjhtoem, annetje rehabiliteringe jih darjomem. Viehkiesyökemem viehkiegïetedallijen luvnie darjoen dunnie dajvesne gusnie årroen.

Du som bor i eget boende och börjar få svårt att klara av din vardag kan ansöka om hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten får du möjlighet att fortsätta bo kvar hemma.

Servicetjänster som till exempel

  • tvätt
  • städning
  • hemkörning av matlåda
  • social aktivitet som samvaro eller promenad

Personlig omvårdnad som till exempel

  • hjälp med på- och avklädning
  • tillsyn
  • hjälp med toalettbesök
  • dusch och annan hygien
  • tillredning av måltid

Du ansöker om hemtjänst hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder dina behov och beslutar om du har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få hjälp med.

All hemtjänst utförs i kommunens regi.

Avgiftshandläggare beräknar avgiften för din hemtjänst.
Avgifter för vård och omsorg

Kontakt

Senast uppdaterad: 29 september 2020 10:39
Redaktör för sidan: Titti Fjällgren
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas