Frågor och svar om enskilda vägar

Foto: Sarah Tjärnås

Frågor och svar om överlämning av enskilda vägar.

Allmänna frågor

Hur många vägar berörs?

Över 260 vägar.

Varför genomförs överlämningen?

Det finns tre viktiga skäl:

  • Det kostar stora summor att sköta de enskilda vägarna. Bara snöröjning och sandning kostade över 20 miljoner kronor 2023. Kommunen vill hellre lägga de pengarna på skola, vård och omsorg.
  • Det är inte rättvist att vissa vägar sköts helt av sina ägare medan andra bekostas av skattebetalarna via kommunen.
  • Kommunen vill att fritidshusägare, skogsbolag med flera ska vara med och betala skötseln av de vägar de använder.

Beslutet om återlämning fattades av kommunfullmäktige 10 juni 2019.

Vad är en enskild väg?

Enskild väg är en väg som inte är allmän eller gata. Väghållare för enskilda vägar är de fastigheter som har nytta av vägarna.

Har kommunen tagit över de enskilda vägarna?

Kommunen har inte tagit över de enskilda vägarna; kommunen har tagit på sig att sköta driften av vissa enskilda vägar.

Kommunens tidigare beslut (1960–1980-tal) om övertagande av skötsel ledde till att vägföreningar, vägsamfälligheter och byföreningar som ansvarade för skötseln somnade in.

Vilka räknas som ägare till en väg?

Ägare till en väg är markägarna och fastighetsägarna längs vägen. Hit räknas även fritidshusägare, skogsfastigheter och andra verksamheter.

Vem får åka på en enskild väg?

Vägens ägare kan reglera vilken motorfordonstrafik som tillåts på vägen. Endast vägar som är öppna för allmän trafik kan få statligt stöd.

Vem får ta ut vägavgift?

Rätten att ta ut vägavgift har vägförening som ansvarar för väghållningen.

Överförs gatubelysningen till vägföreningen?

Det finns inga sådana beslut.

Får föreningen bidrag för fast boende från kommunen?

Härjedalens kommun har beslutat att föreningen får bidrag för varje fastighet där det finns minst en person folkbokförd. Bidraget är 1 000 kronor per fastighet och år.
Mer på sidan Kommunalt bidrag på enskild väg på herjedalen.se

Frågor som främst berör enskilda fastighetsägare

Vad kostar lantmäteriförrättningen för fastighetsägare?

Eftersom det är Lantmäteriet som genomför förrättningen är det en fråga som Lantmäteriet svarar på. Förrättningskostnaden varierar beroende på hur omfattande Lantmäteriets arbete är och hur många fastighetsägare som berörs.

Måste en samfällighet sköta vägen?

En ideell förening med organisationsnummer kan ha ansvar för väghållning. Även en ekonomisk förening kan ha ansvar för väghållning.

Vad blir den årliga kostnaden för en normal fastighet?

Vid lantmäteriförrättning får varje fastighet ett andelstal, baserat på nyttan av vägen. Andelstalet avgör hur stor vägavgiften blir. Har en ägare flera berörda fastigheter får varje fastighet ett andelstal.

Kostnaderna påverkas av väglängd, vägens skick, antal delägare, snömängd och annat. Avgifter för enskilda fastigheter fördelas efter bland annat andelstal och indelning av vägområden. Andelstalen fastställ vid en lantmäteri­förrättning.

  • Fritidshus lägre andelstal än hus för permanentboende.
  • Obebyggda tomter har lågt andelstal.
  • En hyresfastighet har vanligtvis samma andelstal per lägenhet som ett hus med permanentboende.
  • Verksamheter har andelstal baserat på hur mycket de belastar vägen.

Det är normalt årsmötet för samfällighetsföreningen som fastställer årsavgift, baserat på behov och planerade åtgärder.

Kan en fastighetsägare låta bli att gå med i en samfällighetsförening?

Nej, det är inte möjligt att stå utanför om fastigheten ingår i en lantmäteriförrättning.

Frågor som främst berör samfällighets- och vägföreningar

Kan en enskild väg statsbidrag för skötsel?

Ja, om de uppfyller kriterier enligt Trafikverket. Ett antal av de enskilda vägar som Härjedalens kommun sköter har statsbidrag.

En vägförening kan ansöka och få statligt bidrag till underhåll eller investering om de uppfyller kriterierna enligt Trafikverket.
Mer om enskilda vägar på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillkommer moms när en samfällighetsförening upphandlar väginvesteringar?

Ja, moms tillkommer. Näringsfastigheter har avdragsrätt för sin andel av samfällighetens moms.

Kontakt

Senast uppdaterad: 20 mars 2024 12:06
Redaktör för sidan: Mikael Hillborg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas