Cistern och oljetank

En cistern är en behållare för bevarande och uppsamlande av vatten, olja, bensin eller andra vätskor. Om du ska installera eller ta en cistern ur bruk måste du anmäla det till oss. Vissa typer av cisterner måste du också kontrollera regelbundet, både för miljöns skull och för människors hälsa.

Det är du som äger och nyttjar cisternen som har ansvar för lagring och hantering av eventuella läckage och utsläpp från den. Cisterner som innehåller olja, bensin eller andra brandfarliga vätskor kan skada både mark, grundvatten och vattentäkter.

Oavsett om du har en mindre villa-tank för olja eller en större cistern för bensin på din gård måste du känna till reglerna och kunna hantera de brandfarliga vätskorna på rätt sätt.

Cisternen och ledningar blir med tiden utsatta för skador. Stålcisterner rostar och plastcisterner kan ta skada av tillsatsämnen i olja eller bensin. Det är svårt att själv se i vilken kondition cisternen är i. Mindre läckage kan vara svåra att upptäcka, särskilt om det sker i nedgrävda cisterner och rörledningar.

Om du inte följer de regler som finns för kontroll, installation eller för att ta en cistern ur bruk så kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Om du planerar att installera en ny cistern eller att börja använda en avställd cistern ska du skriftligen informera miljö- och byggavdelningen om detta om någon av följande omständigheter är uppfyllda:

  • Cisternen är placerad under jord utomhus och rymmer (tillsammans med tillhörande rörledningar) mer än 1 kubikmeter.
  • Cisternen är placeras utomhus ovan jord och rymmer mellan 1-10 kubikmeter.
  • Mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hanteras inom vattenskyddsområde (gäller cisterner både inomhus och utomhus).

Använd nedanstående blankett om du ska installera eller ta en cistern i bruk.

Blankett - anmälan cistern , 183.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar det?

Härjedalens kommun tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om installation av cistern. Avgiften baseras på aktuell beslutad taxa för miljöbalkens område.

Läs mer om taxor och avgifter

Andra tillstånd kan krävas

Om din cistern ska innehålla till exempel bensin, diesel eller andra brandfarliga varor så behöver du ansöka om tillstånd hos Räddningstjänsten för detta.

Läs mer om brandfarliga varor på Räddningstjänsten Jämtlands webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I vissa fall kan du också behöva bygglov för cisternen eller invallningen till denna. Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.

Om du inte längre ska använda din cistern måste du tömma och rengöra den. Om cisternen ligger i mark ska den även grävas upp och skrotas. Du bör också ta bort ledningar, påfyllningsrör och avluftningsrör så att den inte fylls på av misstag.

Vid till exempel installation av berg-, sjö- eller jordvärme är det vanligt att den gamla oljepannan och cisternen inte längre ska användas. Tänk då på att du som fastighetsägaren är skyldig att lämna in en anmälan till oss om att cisternen tas ur bruk.
Blankett - anmälan om cistern tagen ur bruk , 65.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Härjedalens kommun tar ut en avgift för att handlägga din anmälan om att ta cistern ur bruk. Avgiften baseras på aktuell beslutad taxa för miljöbalkens område.

Om cisternen skrotas
Om du skrotar cisternen ska du skicka med en kopia av skrotningsintyget med din anmälan.

Tänk på att
Oljeavfall samt nivåmätare med kvicksilver räknas som farligt avfall och ska hanteras som detta.

Efter att du gjort den första installationskontrollen av din cistern ska den sedan kontrolleras återkommande vart sjätte eller vart tolfte år. Kontrollen gäller för alla cisterner i mark som innehåller olja och har en volym på över 1 kubikmeter.

Kontroll vart tolfte år gäller för alla cisterner. Kontroll vart sjätte år gäller för äldre cisterner som saknar tillfredsställande korrosionsskydd eller inte är galvaniserade.

Om du inte låter kontrollera din cistern inom rätt intervall kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift.

Är du osäker på vilket kontrollintervall som gäller för din cistern? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Bara ackrediterade företag får kontrollera cisterner

Kontroller av cisterner ska utföras av ett kontrollföretag som är ackrediterat av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, SWEDAC.

Hitta ackrediterade företag i Swedacs ackrediteringsregister. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att du ska spara kontrollrapporterna och kunna visa upp den för kommunen på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 31 januari 2024 13:20
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas