Receptfria läkemedel

Vissa receptfria läkemedel får säljas utanför apotek, till exempel i butiker med livsmedelsutbud. Den som vill sälja receptfria läkemedel måste anmäla det till Läkemedelsverket. Kommunen gör kontroller där receptfria läkemedel säljs.

Läkemedlen får inte säljas till personer under 18 år och försäljningsstället har skyldighet att upplysa konsumenten om var farmaceutisk rådgivning finns.

Anmäl försäljning av receptfria läkemdel till Läkemedelsverket

Föräsljning av receptfria läkemedel anmäls till Läkemedelsverket innan försäljningen startar. Anmälan kan göras på Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska lämna försäljningsuppgifter till Apotekens service AB för att bolaget ska kunna föra statistik över detaljhandeln.

Den som bedriver detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska betala en årsavgift per försäljningsställe till Läkemedelsverket. Årsavgiften är densamma oavsett om verksamhetsutövaren väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment. Avgiften tas ut per kalenderår och är lika stor oavsett när under året handeln påbörjas.

Krav på egenkontroll

Den som säljer receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ha ett egenkontrollprogram.
Om egenkontroll

Kommunens tillsyn, kontroll och avgifter

Landets kommuner ska enligt lagen kontrollera att reglerna för försäljning av receptfria läkemedel utanför apoteken följs på försäljningsställena. Det är Läkemedelsverket som är övergripande tillsynsmyndighet och kan förelägga ett försäljningsställe att till exempel vidta åtgärder eller betala vite.

Kommunen gör regelbundna kontrollbesök, i genomsnitt var artonde månad, på försäljningsställen som bedriver handel med recepfria läkemedel. Kommunen tar ut en avgift för kontroll av handeln med vissa receptfria läkemedel.

Avgiften betalas av försäljningsstället i form av en timtaxebaserad årsavgift som i grunden omfattar 2 timmar kontrolltid årligen. Om det vid kommunens ordinarie tillsynsbesök visar sig behövas ytterligare tillsyn tillkommer extra tillsynsavgift om 1 000 kronor per timme.

Taxan för läkemedelstillsyn beslutas av kommunfullmäktige varje år.
Taxor och avgifter

Naturläkemedel och växtbaserade läkemedel

Läkemedel som är godkända som vissa utvärtes läkemedel, godkända naturläkemedel, registrerade traditionella växtbaserade läkemedel och homeopatiska läkemedel får säljas utan att försäljaren behöver anmäla detta till Läkemedelsverket. Dessa läkemedel omfattas inte av regelverket om handel med vissa receptfria läkemedel och är därför inte heller med på listan över receptfria läkemedel tillåtna att försäljas utanför apotek.

Naturläkemedel som är växtbaserade genomgår för närvarande en process där de kommer att omklassas till antingen traditionella växtbaserade läkemedel eller växtbaserade läkemedel. Om ett naturläkemedel omklassas till ett växtbaserat läkemedel gäller krav på anmälan till Läkemedelsverket för att få sälja detta.

För att få säljas på andra platser än apotek, måste ett växtbaserat läkemedel tas upp på listan över receptfria läkemedel tillåtna att försäljas utanför apotek, och kommer då också att omfattas av regelverket kring handel med vissa receptfria läkemedel.

Exponering och förvaring av läkemedel

Läkemedel måste förvaras antingen inlåsta eller under direkt uppsikt av personal. Syftet är att förhindra att någon obehörig (under 18 år) ska komma över läkemedlen eller att någon öppnar förpackningen, tar eller förstör läkemedlet eller tar bipacksedeln.

Läkemedel måste också förvaras åtskilda från produkter som inte är läkemedel. Det ska vara tydligt för kunden vilka produkter som är läkemedel. Lättast visar du det genom skyltning.

Marknadsföring av läkemedel till allmänheten regleras i läkemedelslagen samt i Läkemedelsverkets föreskrifter om marknadsföring av humanläkemedel.

På Läkemedelsverkets webbplats finns mer information om gällande regler och lagstiftning, samt skyltar att ladda ner och använda för exponering och förvaring.
Läkemedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:51
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas