Ekonomi

Härjedalens kommun omsätter 1 miljard kronor per år.

Kommunkoncernen omsätter 2 miljarder kronor per år. I koncernen ingår helägda bolaget Härjegårdar fastighets AB samt delägda bolagen Vatten och miljöresurs i Berg Härjedalen AB, Härjeåns kraft AB och Jämtlands räddningstjänstförbund.

Ekonomiavdelningen ansvarar för övergripande riktlinjer och ramar för den ekonomiska styrningen av verksamheterna, sköter den löpande redovisningen och upprättar budget och årsredovisning.

Varje år beslutar kommunfullmäktige om budget för kommande kalenderår, så kallat budgetår.

Budgeten innehåller en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Skattesatsen och anslagen till verksamheten ska anges. Av planen framgår hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.

För verksamheten ska mål och riktlinjer ange sådant som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning anges.

Budgeten ska innehålla en plan för ekonomin för tre år framåt.

Budgeten fastställs av fullmäktige senast under november. Under valår fastställs budgeten av nyvalda kommunfullmäktige.

Budgeten är ett viktigt verktyg i arbetet att styra kommunens ekonomi, det vill säga att stämma av verkligt ekonomiskt utfall med det planerade utfallet och därifrån fatta relevanta beslut. Det ger ger större kontroll över hur de ekonomiska resurserna ska fördelas.

I budgetprocessen utarbetar den politiska majoriteten förslag till budget och verksamhetsplan.

Löpande under året görs ekonomiska uppföljningar av kommunens ekonomi och verksamhet. De sammanställs i en delårsrapport och en årsredovisning.

I de ekonomiska rapporterna framgår det ekonomiska resultatet för preioden och olika verksamhetsmått. Rapporterna innehåller även uppföljning och utvärdering av perioden som avses.

Kontakt

Senast uppdaterad: 26 juli 2022 15:51
Redaktör för sidan: Elin Eriksson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas