Utvecklingsinriktning

Drönarbild över Funäsdalen med Funäsdalsberget i fonden. Villor och vägar mellan snötäckt sjö och skogsklätt berg med snötäckta backar.

Kapitlet Utvecklingsinriktning redovisar målsättningar och viktiga utgångspunkter för förslag till fördjupad översiktsplan för Funäsdalen och Ljusnedal.

Inledning

Härjedalens kommun antog i juni 2020 en ny kommunövergripande översiktsplan. Översiktsplanen anger en strategisk inriktning för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

I ett område där kommunen vill vägleda mer detaljerat upprättas en fördjupad översiktsplan som grundar sig i och kompletterar den kommunövergripande översiktsplanen. Fördjupningen har en långsiktigt hållbar utveckling av bebyggelsen i det specifika området som syfte, fungerar vägledande och utgör ett underlag för dialog mellan olika intressenter.

Den fördjupande översiktsplanen undersöker lämplig lokalisering av nya bostadsområden och områden för handel och verksamheter. Den utreder också hur viktiga funktioner inom orten så som skola, vård och omsorg ska kunna utvecklas.

Målsättning

Den övergripande visionen från Härjedalens översiktsplan är fler invånare till år 2030, vilket genomsyrar hela översiktsplanen. Utvecklingsinriktningen för den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen ska bidra till att nå visionen av att öka invånarantalet i kommunen.

Kommunen har genomfört en stor undersökning om inflyttande, utflyttande och stadigvarande kommuninvånares val av bostadsort. Undersökningen visade tydligt att möjligheter till attraktivt boende, en trygg tillvaro med närhet till natur och en rik fritid är faktorer som bygger upp både kommunens och Funäsdalens attraktions­kraft.

Utmaningar som kommunen behöver arbeta med är att tillgängliggöra ett varierat bostadsutbud, att skapa goda förutsättningar för arbete och försörjning samt utveckla kommunikationerna.

Utifrån visionen om fler kommuninvånare och specifika behov som kommunen identifierat i Funäsdalen har kommunen satt en målsättning för arbetet med den fördjupade översiktsplanen

Den fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen ska bidra till att stärka samhället genom att skapa förutsättningar för goda och attraktiva boendemiljöer, möjligheter för näringsliv att utvecklas och väl fungerande kommunikationer.

För att åstadkomma en sådan utveckling har ett antal utvecklingsfaktorer identifierats vilka varit styrande för arbetet.

Mark till attraktiva boendemiljöer för permanent­bostäder

Funäsdalen behöver ett varierat bostadsutbud med bostadsrätter, hyresrätter och villatomter. Gång- och cykeltrafik är en viktig förutsättning för goda attraktiva boendemiljöer.

Mark för verksamheter och handel som inte är centrum­beroende

Kommunen vill säkerställa tillgång till mark för verksamheter och handel för att tillgodose näringslivets behov utifrån rådande platsbrist inom de centrala delarna av Funäsdalen.

Mark för boende inriktat mot besöksnäring

Turismen behöver förutsättningar för att kunna fortsätta utvecklas. Utvecklingen ska lokaliseras till Kåvanområdet och dess vidare utveckling.

Flytt av väg 84 – en vision

Kommunen vill påtala behovet av att på lång sikt flytta ut väg 84 från de centrala delarna av Funäsdalens by.

Boende och arbetsmöjligheter

Besöksnäringen är väl etablerad på orten och många av de boenden som säljs eller byggs i området blir fritidsboenden, vilket påverkar tillgången på bostäder och driver upp bostadspriserna. Därav ser kommunen behov av att utveckla fler områden för permanentbostäder.

Arbetsmöjligheter och möjligheter till boende är starkt sammankopplade. Det är avgörande för såväl näringsliv som kommunala verksamheter att människor kan bosätta sig i Funäsdalen. Ett funktionellt och varierat bostadsutbud gynnar därmed också arbetsmarknad och näringsliv.

Natur, rekreation och friluftsliv

Funäsdalen omringas av fjäll, skog och vattendrag. Den naturen och det friluftsliv som den möjliggör, utgör till stor del grunden för ortens attraktionskraft. Närheten till naturen och möjligheterna att utöva naturnära aktiviteter påverkar starkt valet av att bosätta sig i Funäsdalen med omkringliggande orter. Naturen utgör också grunden för ortens besöksnäring och möjlighet till försörjning för många av ortens invånare.

Naturen och de rika möjligheter till rekreation och friluftsliv som den skapar är därför något som måste vårdas, bevaras och utvecklas på ett hållbart sätt. Dels för att för att generationer framåt ska kunna njuta av dessa miljöer och dels för att understödja en långsiktig och bärkraftig besöksnäring. Detta leder till att det nationella generationsmålet blir en naturlig del av såväl planering som handläggning.

Kommunikationer

Utbudet av kollektivtrafik är litet inom Funäsdalen och närliggande orter. Det leder till ett bilberoende för att kunna transportera sig även kortare sträckor inom och mellan Funäsdalen och kringliggande orter. Utbudet av gång- och cykelvägar är även begränsat.

De centrala delarna av Funäsdalen är belägna mellan sjön och Funäsdalsberget vilket ger ett begränsat utrymme och under vissa perioder problem kring framkomlighet. Under besöksnäringens högsäsong råder även parkeringsbrist i de centrala delarna.

Säsongsvariationen medför att samhällsfunktioner måste vara dimensionerade för ett betydligt större antal personer än de som är permanentboende i Funäsdalen.

I relation till ovanstående ser kommunen att en utbyggnad av gång- och cykelvägar inom Funäsdalen är en viktig förutsättning för att minska antalet korta bilresor inom Funäsdalens by. Gång- och cykelvägarna ska knyta ihop viktigt samhällsfunktioner och bostadsområden. De ska också fungera som en länk mellan Funäsdalen och Ljusnedal.

Demokrati, jämställdhet och barnperspektiv

Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen genomfördes en digital medborgardialog i kombination med traditionella sätt att inhämta synpunkter. Medborgardialogen genomfördes för att erbjuda alla medborgare jämlika villkor för delaktighet och för att få ett brett underlag inför framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Senare genomfördes även en riktad medborgardialog kring två rekreationsområden Röstberget och Risnäset.

För att lyfta barns perspektiv har kommunen även inhämtat synpunkter från elever på Funäsdalens skola. Synpunkterna som kommunen fick från barn och ungdomar handlar till stor del om att de vill ha en trygg och säker väg som de kan använda för att ta sig till skolan. De efterfrågar upplysta gång- och cykelvägar med övergångställen på de vägar som barn och ungdomar använder. Vivallsvägen och Tullvägen lyfts som exempel.

Risnäset är en av de platser som ungdomar vill att kommunen ska bevara, men även utveckla för att det ska bli en ännu trevligare plats. Idrottsplatsen vid förskolan uppskattas också av barn och ungdomar. De efterfrågar dock en bättre skötsel av idrottsplatsen.

För att bibehålla attraktionskraften för Funäsdalen- Ljusnedal ska kommunen när man utvecklar sin egen mark genomföra ytterligare medborgarundersökningar gällande behovet av olika typer av bostäder och miljöer. Även brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska beaktas i efterkommande planeringsprocesser.

Samisk förvaltningskommun

Härjedalens kommun, Herjedaelien tjïelte, ingår i förvaltningsområde för samiska sedan 2010. I februari år 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Effekterna av minoritetspolitiken följs upp inom tre delområden:

  • Diskriminering och utsatthet
  • Inflytande och delaktighet
  • Språk och kulturell identitet.
Senast uppdaterad: 29 maj 2023 09:13
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas