Pågående arbete med fördjupad översiktsplan Funäsdalen-Ljusnedal

Kommunfullmäktige har beslutat om ny fördjupad översiktsplan för Funäsdalen.

Beslut

Den antagna planen har som huvudsyfte att möjliggöra fler bostäder i Funäsdalen, men pekar också ut nya utvecklingsområden för verksamheter och besöksnäring. Det lyfter även behov av bättre kommunikationer för minskat bilberoende.

Förslaget återremitterades vid sammanträde i juni för att undersöka konsekvenserna av att eventuellt ta bort två utvecklingsområden för bostäder ur planförslaget.

Efter att ha utvärderat olika alternativ beslutande kommunstyrelsen att behålla utvecklingsområdena i planförslaget och åter ta upp förslaget för antagande. Förslaget antogs därefter vid kommunfullmäktiges sammanträde den 4 oktober.

Att överklaga beslutet

Alla kommunens medlemmar har rätt att överklaga beslutet att anta planen till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in senast tre veckor efter att beslutet om antagande publicerats på kommunens digitala anslagstavla. Överklagandet ska redovisa vilket beslut som överklagas och de omständigheter som överklagandet grundas på.

En översiktsplan kan inte överklagas på sitt innehåll utan det är ifall planförslaget inte tagits fram på ett lagenligt sätt eller om beslutet har fattats av fel instans som prövas.

Planarbetet och handlingar

Arbetet med ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Funäsdalen–Ljusnedal har bedrivits i en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från miljö- och byggavdelningen tillsammans med politiska företrädare. Arbetet inleddes hösten 2020.

Planförslaget var ute på samråd under våren 2022. Granskningen ägde rum under januari-februari 2023. Bemötanden som kom in till kommunen under samråd respektive granskning finns i samrådsredogörelse samt särskilt utlåtande som redovisas tillsammans med planen.

Planförslaget för ny fördjupad övrsiktsplan för Funäsdalen-Ljusnedal

Tillsammans med planförslaget redovisas även

  • Länsstyrelsens granskningsyttrande
  • Särskilt utlåtande (synpunkter och bemötanden från granskningen)
  • Samrådsredogörelse (synpunkter och bemötanden från samrådet)
  • Miljökonsekvensbeskrivning

Skicka e-post eller ring oss om du har frågor kring arbetet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 13 november 2023 14:27
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas