Egenkontroll av avlopp

Livslängden på en avloppsanläggning är ungefär 15 -25 år. Även om behovet av underhåll är litet så behövs det regelbundna kontroller. Detta säkerställer en lång livslängd och en problemfri drift.

Livslängden på en avloppsanläggning är ungefär 15 -25 år. Även om behovet av underhåll är litet så behövs det regelbundna kontroller. Detta säkerställer en lång livslängd och en problemfri drift.

Slamavskiljaren/trekammarbrunnen

Kontrollera locket och låsningen, men också inuti avskiljaren. Kontrollera att T-röret på utloppsledningen är intakt. Finns det avlagringar på brunnens väggar har det någon gång varit stopp i infiltrationen eller markbädden. Detta tyder på att den håller på att bli tät. Flytslam ska bara förekomma i den första kammaren. Om det finns flytslam i de efterföljande kamrarna behöver brunnen tömmas. Slamkakan får inte växa upp över inloppets mynning. Slarv med tömningen innebär risk att slam följer med ut i fördelningsbrunnen och till infiltrationsrören. Detta kan med tiden orsaka stopp.

Fördelningsbrunnen

En gång om året bör fördelningsbrunnen inspekteras. Kontrollera lock och låsning. I en fördelningsbrunn kan det bildas påväxt. Om det är mindre mängder kan man spola bort det men om det mycket bör man på grund av igensättningsrisken försöka samla upp det mesta och sedan spola.

Mycket påväxt är en signal om att fördelningsbrunnen behöver inspekteras med tätare intervall och att slamavskiljaren behöver tömmas oftare. Kontrollera att utloppsrören från fördelningsbrunnen ligger på samma nivå så att vattnet fördelas lika i den efterföljande bädden.

Infiltrationsbädden

Spridningsledningarna kan inspekteras genom luftningsrören. För ner en käpp eller stav i rören för att kontrollera att det inte står vatten i ledningarna. Om det är vatten i rören fungerar inte bädden som den ska.

Det höga vattnet kan bero på temporär eller konstant förändring av grundvattenförhållandet. Detta måste följas upp tills dess att vattnet sjunker undan. Står det fortfarande vatten i ledningen vid normalt lågvatten, måste anläggningen dräneras eller byggas om. Kontrollera att luftningsrören och ventilationshuvarna inte är överväxta.

Markbädden

Kontrollera att utloppsbrunnens lock och låsning är intakta. Är vattnet i denna brunn oklart eller färgat och luktar? Då fungerar inte din markbädd som den ska och bör åtgärdas. För fördelningsbrunn, spridningsledning samt dräneringsledning gäller samma skötselråd som för infiltration.

Omgivningarna

Kontrollera omgivningarna runt avloppsanläggningen så att inte avloppsvatten läcker ut

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020 08:23
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas