Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Härjedalens kommun

Fastställda av kommunfullmäktige 4 december 1995 § 94.
Diarienummer KS 1995/239.

Härjedalens kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde

§ 1

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993: 1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen.

§ 2

Föreskrifterna är tillämpliga på följande platser som kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Del av torget i Sveg.

Fasta och tillfälliga saluplatser

§ 3

På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av tekniska nämnden.

En fast saluplats får användas på bestämd tid, en månad.

En tillfällig saluplats får användas endast viss dag och anvisas av den som tekniska nämnden har utsett att övervaka och ordna handeln.

Fördelning av saluplatser

§ 4

Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande:

Tillfälliga saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen.

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på platser.

När flera platser tilldelas en person, skall platserna vara belägna intill varandra.

Tider för försäljning

§ 5

Torghandel får ske alla dagar.

Försäljningen får börja tidigast klockan 09.00.

Försäljarna får inte tidigare än 1 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller redskap på försäljningsplatsen.

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska nämnden besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in.

Innehavarens upplysningsskyldighet

§ 6

En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990: 1183) om tillfällig försäljning skyldig att genom en väl synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress och telefonnummer.

Försäljning av livsmedel

§ 7

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (1971 :511) och livs­medelsförordningen
(1971 :807) samt föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Placering av varor, redskap och fordon

§ 8

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan saluplatserna.

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tekniska nämndens tillstånd.

Renhållning med mera

§ 9

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningens avslutande samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att

föra bort och lägga det i en behållare för sopor.

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg.

Avgift

§ 10

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

Överträdelse av föreskrift

§ 11

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av:

3 § andra och tredje stycket,

4 § sjätte stycket första meningen,

5 § första - sjätte stycket eller

§ 7, 9 och 10

kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Senast uppdaterad: 9 december 2022 09:08
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas