Regler för kommunens tomtkö

Fastställda av kommunfullmäktige den 4 maj 2023 § 145.
Diarienummer KS 2023/193.

1. I tomtkön kan den registreras som har fyllt 18 år och som har betalat den årliga tomtköavgiften om 400 kronor. Om sökande är sammanboende eller gift registrerad partner med annan person får endast en ansökan lämnas in där den andre partnern ska anges som medsökande.

2. Inbetald tomtköavgift återbetalas inte.

3. Köplats i tomtkön erhålls från det datum avgiften betalas. Om flera betalar tomtköavgiften på samma dag gäller därefter det datum man anmälde intresse för att stå i tomtkön. Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskapsskillnad eller då sammanboendet eller registrerat partnerskap upphört får sökande överlåta sin plats i tomtkön till medsökande. Vid sökandes dödsfall kan plats i tomtkön övergå på medsökande.

4. I ansökan ska den sökande ange namn, adress, personnummer, telefonnummer, namn på eventuell medsökande samt mejladress.

5. Det är den sökandes ansvar att se till så att kommunen har aktuella uppgifter om den sökande, vad gäller till exempel adress eller mejladress.

6. Genom inbetalning av avgiften godkänner den sökande att uppgifterna databehandlas. Uppgifterna är offentliga och kan lämnas till exempelvis husförsäljare, banker.

7. Nya tomter erbjuds först via utskick med brev till de som står i tomtkön för aktuellt område. Varje ny tomt som inte blivit sålda via utskick med brev till de som är först i tomtkön ska sedan även saluföras via kommunens webbplats under tre veckor. Under den tiden har personer i tomtkön möjlighet att anmäla intresse för tomten. Intresseanmälan ska vara skriftlig. Den person med längst kötid och som har anmält intresse för tomten under treveckorsperioden erbjuds köpa tomten.

Fördelning av tomter

8. Om tomten inte blir såld under treveckorsperioden på kommunens hemsida kan den därefter köpas av vem som helst, dock under samma regler som om den hade sålts till någon i tomtkön.

9. Intresseanmälan för en tomt ska vara skriftlig och är bindande. Det innebär att den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomten placeras sist i kön.

10. Den som tilldelats och köpt kommunal tomt avförs ur tomtkön. Efter detta är det inte möjligt att åter ställa sig i kön förrän tidigast efter tre år från tillträdesdagen av köpt tomt. Detta gäller ej om äktenskapet eller sambo- eller partnerförhållandet har upphört och den sökande har flyttat från den fastighet som erhölls tidigare via tomtkön.

11. Tomtpriset beslutas av mark- och exploateringsingenjör eller funktion inom förvaltningen med motsvarande ansvar.

12. Vid tecknande av köpeavtal ska köparen betala en handpenning om 15 % procent av köpeskillingen, med en minimisumma om 20 000 kronor. Om köparen väljer att inte fullfölja affären har kommunen rätt att behålla halva handpenningen, minst 10 000 kronor, för att täcka sina ökade omkostnader för att finna ny köpare till tomten.

13. Tilldelad tomt ska bebyggas med bostadshus avsett för permanent boende. Byggnationen ska ha påbörjats senast inom två år från tillträdesdagen. Med påbörjad byggnation avses färdig grundläggning om inga andra specifika villkor anges i köpekontraktet. Om inte byggnation enligt ovan påbörjats inom två år betraktas köpekontraktet som förfallet och tomten återgår till Härjedalens kommun.

Köpebrev utfärdas när byggnationen påbörjats och hela köpeskillingen erlagts. Utan kommunens medgivande får köparen inte överlåta tomten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.

14. Köparen ska använda fastigheten som sin egen permanenta bostad och folkbokföra sig på fastigheten senast en månad efter det att slutbesiktning skett. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.

15. Efter att tilldelad tomt bebyggts får inte tomten överlåtas till ny ägare inom två år från godkänd slutbesiktning utan kommunens skriftliga medgivande. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.

Senast uppdaterad: 12 maj 2023 11:40
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas