Regler för kommunens tomtkö

Fastställt av kommunfullmäktige 29 november 2021 § 145.
Diarienummer KS 2021/300.

1. I tomtkön kan den registreras som har fyllt 18 år och som har betalat den årliga tomtköavgiften om 400 kr. Om sökande är sammanboende/gift registrerad partner med annan person får endast en ansökan lämnas in där den andre partnern skall anges som medsökande.

2. Inbetald tomtköavgift återbetalas inte.

3. Köplats i tomtkön erhålls från det datum avgiften betalas. Om flera betalar tomtköavgiften på samma dag gäller därefter det datum man anmälde intresse för att stå i tomtkön. Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. Vid äktenskaps-skillnad eller då sammanboendet/registrerat partnerskap upphört får sökande överlåta sin plats i tomtkön till med-sökande. Vid sökandes dödsfall kan plats i tomtkön övergå på medsökande.

4. I ansökan skall den sökande ange namn, adress, person-nummer, telefonnummer, namn på eventuell medsökande samt aktuell e-postadress.

5. Det är den sökandes ansvar att se till så att kommunen har aktuella uppgifter om den sökande, vad gäller t ex adress eller e-postadress.

6. Genom inbetalning av avgiften godkänner den sökande att uppgifterna databehandlas. Uppgifterna är offentliga och kan lämnas till exempelvis husförsäljare, banker med mera.

7. Kommunen skall årligen sända ut information per brev/e-post om planerade/kommande tomter.

Fördelning av tomter

8. Tomterna erbjuds först via kommunens hemsida. De sökande måste själva hålla sig ajour med vilka tomter som kommunen har till salu. Varje ny tomt skall saluföras via kommunens hemsida under en tid av 3 veckor. Under den tiden har personer i tomtkön möjlighet att anmäla intresse för tomten. Intresseanmälan skall vara skriftlig. Den person med längst kötid och som har anmält intresse för tomten under tre-veckorsperioden kommer att erbjudas köpa tomten.

9. Om tomten inte blir såld under tre-veckorsperioden skall kommunen sända ut ett skriftlig erbjudande per post i turordning till de köande efter kötid. Är tomten fortfarande inte såld skall den återigen läggas ut på kommunens hemsida och kan därefter köpas av vem som helst, dock under samma regler som om den hade sålts till någon i tomtkön.

10. Intresseanmälan för en tomt skall vara skriftlig och är bindande. Det innebär att den som inte fullföljer intresseanmälan med ett köp av tomten placeras sist i kön.

11. Den som tilldelats och köpt kommunal tomt avförs ur tomtkön. Efter detta är det inte möjligt att åter ställa sig i kön förrän tidigast efter 3 år från tillträdesdagen av köpt tomt. Detta gäller ej om äktenskapet eller sambo-/partnerförållandet har upphört och den sökande har flyttat från den fastighet som erhölls tidigare via tomtkön.

12. Tomtpriset beslutas av kommunfullmäktige.

13. Vid tecknande av köpeavtal skall köparen betala en handpenning om 20 000 kr. Om köparen väljer att inte fullfölja affären har kommunen rätt att behålla halva handpenningen, 10 000 kr, för att täcka sina ökade omkostnader för att finna ny köpare till tomten.

14. Tilldelad tomt skall bebyggas med bostadshus avsett för permanent boende. Byggnationen skall ha påbörjats senast inom 9 månader från tillträdesdagen. Köpebrev utfärdas när bygglov meddelats eller att byggnadskreditiv är beviljat. Utan kommunens medgivande får köparen inte överlåta tomten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Om så ändå har skett har kommunen rätt till ett vite motsvarande köpeskillingen.

15. Köparen skall använda fastigheten som sin egen permanenta bostad och folkbokföra sig på fastigheten senast en månad efter det att slutbesiktning skett.

16. Efter att tilldelad tomt bebyggts får inte tomten överlåtas till ny ägare inom två år från tillträdesdagen utan kommunens skriftliga medgivande. Om tomtköparen bryter mot detta villkor har tomtköparen att till kommunen betala ett vite av samma storlek som köpeskillingen för tomten.

17. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om att omvandla tomter för permanentboende till tomter för fritidsboende. Främst gäller rätten på orter med stort utbud men låg efterfrågan av tomter. All försäljning av tomter för fritidsboende skall ske via mäklare och till marknadsvärde. Regelpunkterna 12-16 gäller inte dessa tomter. Byggnation skall påbörjas inom 1 år från tillträdesdag annars förfaller köpet.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:22
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas