Riktlinjer för Härjedalsförslaget

Antagna av kommunstyrelsen 19 oktober 2023, § 251

Diarienummer KS 2022/852

Inledning

Denna riktlinje förklarar hur kommunen hanterar förslag från medborgarna. Den vänder sig till och gäller kommunens medborgare såväl som kommunens förtroendevalda och personal. Härjedalsförslag är inte ett annat namn för medborgarförslag. Medborgarförslag är ett i lagen reglerat sätt för medborgare att väcka ärenden i kommunfullmäktige. Att använda sig av medborgarförslag är för kommuner frivilligt. Härjedalens kommun använder sig för närvarande inte av medborgarförslag.

Riktlinje

Syfte

1 § Härjedalsförslaget ska möjliggöra för kommunens medborgare att lämna förslag till kommunens förtroendevalda samt garantera att kommunens medborgare, då vissa villkor är uppfyllda, kan väcka ärenden i kommunens nämnder.

Att lämna Härjedalsförslag

2 § Den som är folkbokförd i kommunen kan lämna eller stödja ett Härjedalsförslag.

3 § Härjedalsförslag kan lämnas och stödjas på kommunens webbplats. Stöd kan visas genom ett för ändamålet särskilt omröstningsinstrument som också kan offentligt visa vilket stöd ett visst förslag för närvarande har samlat.

4 § Den som inte har tillgång till digitala verktyg eller av annan anledning behöver stöd i utformandet av sitt förslag kan på medborgarhuset eller lokalkontoren få hjälp att lämna ett förslag eller att stödja ett förslag.

5 § Förslag kan lämnas endast i eget namn. Den som ursprungligen lämnar förslaget kommer att betraktas som den egentliga förslagsställaren.

Grundläggande krav på förslag

6 § Förslag som uppfyller nedanstående krav ska publiceras på kommunens webbplats där medborgare sedan kan stödja dem. Förslag ska:

  • Gälla en angelägenhet av allmänt intresse med anknytning till kommunens geografiska område eller dess medlemmar.

Förslaget får inte:

  • Innehålla flera olika förslag
  • Vara i sak likalydande ett förslag som redan finns publicerat på webbplatsen eller som har väckts som ett ärende, men ännu inte avgjorts av kommunen
  • Gälla myndighetsutövning mot enskild
  • Gälla en angelägenhet som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller någon annan ska ha hand om
  • Innebära marknadsföring av en produkt eller kommersiell verksamhet
  • Innebära ansökan om bidrag eller annat ekonomiskt stöd
  • Ha ett kränkande eller på annat sätt stötande innehåll

7 § Kommunstyrelsens presidium prövar om de förslag som lämnas in motsvarar kraven i 6 §. Prövningen ska göras välvilligt gentemot förslagsställaren.

8 § En förslagsställare vars förslag inte motsvarar villkoren i 6 § ska meddelas om detta samt om vilket eller vilka villkor som inte uppfylls. Om presidiet anser att ett förslag som annars skulle underkännas kan ändras så att det motsvarar kraven i 6 § ska förslagsställaren frågas om förslaget får publiceras med den föreslagna ändringen.

9 § Förslag som uppfyller kraven ska snarast publiceras på kommunens webbplats. Förslagsställaren ska meddelas då förslaget har publicerats.

Krav på allmänhetens stöd

10 § Förslag som inom 60 dagar från webbpublicering har fått stöd av minst 10 personer som är folkbokförda i kommunen ska väckas som ett ärende i en berörd nämnd. Detta krav prövas av kommunens kansli. Förslagsställaren ska meddelas likväl om ett ärende väcks i en nämnd, som om förslaget efter 60 dagar inte har fått det stöd som krävs.

Vidare handläggning

11 § De förslag som inom 60 dagar från publicering har fått stöd från minst 10 kommunmedborgare ska så snart som möjligt väckas som ett ärende i berörd nämnd. Prövning av vilken nämnd som närmast berörs av förslaget görs med vägledning i nämndernas reglementen.

12 § Ett förslag som väcks som ett ärende ska hanteras skyndsamt och behandlas i nämnd senast ett år efter det att förslaget lämnades till kommunen. Eventuella förseningar bortom denna tidsgräns ska meddelas förslagsställaren.

13 § Om ett förslag har väckts som ett ärende och den förvaltning som har berett ärendet föreslår att förslaget ska avslås, ska förslagsställaren upplysas om detta och om förvaltningens motivering. Förslagsställaren ska då ges tillfälle att kommentera det som framkommit under ärendets beredning. Eventuella kommentarer ska läggas till ärendets handlingar och beaktas senast då berörd nämnd behandlar ärendet.

14 § Två gånger per år ska kommunfullmäktige få en uppföljning av hur många Härjedalsförslag som sedan senaste uppföljning har lämnats, hur många av dessa förslag som har publicerats och hur många som sedan har väckts som ärenden i berörd nämnd. Utöver detta ska uppföljningen redovisa beredningsläge för väckta förslag som ännu inte har beslutats, vilka färdigbehandlade förslag som har bifallits respektive avslagits, samt hur de förslag som har bifallits sedan har verkställts.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024 10:00
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas