Ansöknings- och tillsynsavgifter för alkohol 2024

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 185.
Diarienummer KS 2022/985.

Antagen indexreglering av miljö- och byggnämnden 7 december 2023, § 237. Diarienummer MBN 2023-001218

Kommunen har enligt alkohollagen (2010:1622) och kommunallagen (1991:900) rätt att ta ut avgifter för prövningen av ansökan om serveringstillstånd (ansökningsavgift) och för den löpande tillsynen av restauranger med serveringstillstånd (tillsynsavgift).

Ansöknings- eller anmälningsavgiften ska täcka kostnaden för handläggning av ansökan. I handläggningen ingår bland annat remissbehandling och beredning av beslutsunderlag. Ansöknings-/anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte oavsett om den som söker får tillstånd eller ej. Avgifterna är inte momsbelagda.

Tillsynsavgift

Restauranger med stadigvarande serveringstillstånd betalar för den årliga tillsynen. Tillsynsavgiften baseras på omsättningen av alkohol som tillståndshavaren redovisar i den årliga restaurangrapporten.

Tabell som visar tillsynsavgift baserd på årsomsättning

Årsomsättning

Avgift

0-50 000 kr

3 637 kr

50 001-100 000 kr

4 773 kr

100 001-250 000 kr

5 910 kr

250 001-500 000 kr

8 182 kr

500 001-750 000 kr

10 455 kr

750 001-1 000 000 kr

12 728 kr

1 000 001-2 000 000 kr

15 000 kr

2 000 001-3 000 000 kr

17 273 kr

3 000 001-4 000 000 kr

19 546 kr

4 000 001-5 000 000 kr

21 818 kr

5 000 001-6 000 000 kr

24 091 kr

6 000 001-7 000 000 kr

29 773 kr

7 000 0001-...

41 137 kr

Fast avgift

Tabell som visar de fasta tillsynsavgifterna

Ärende

Avgift

Tillsynsavgift bryggerier med provsmakning

2 273 kr

Tillsynsavgift folköl

1 285 kr

Trafikservering

855 kr

Ansökningsavgifter och avgifter för anmälan

Tabell som visar avgifter för ansökan och anmälan

Ärende

Avgift

Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd (även provsmakning & catering)

13 636 kr

Kunskapsprov digitalt (inklusive 2 stycken omprov)

0 kr

Kunskapsprov på plats (inklusive 2 stycken omprov) kostnad per ansökan

1 540 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) för första ansökningstillfället

5 682 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe

1 700 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) ideella föreningar per serveringstillfälle

2 103 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare för första ansökningstillfället

2 841 kr

Tillfälligt tillstånd (även provsmakning) till allmänheten för (max 12 gånger per år) befintliga tillståndshavare per ansökningstillfälle utöver det första om samma serveringsställe

850 kr

Ansökan om förändrad bolagsform

2 272 kr + 2 272 kr per person för tillkommande personer

Anmälan ändrade ägarförhållanden, kontroll av personer med betydande inflytande (ordinarie styrelseledamöter och aktieägare)

2 727 kr per person, max 13 636 kr

Ansökan om förändrad serveringsyta

3 977 kr

Ansökan om förändrad verksamhetsinriktning

3 977 kr

Ansökan om tillfälligt utökad serveringsyta

2 841 kr

Ansökan om tillfälligt utökad serveringstid per tillfälle

1 705 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta

8 523 kr

Ansökan om tillstånd till slutet sällskap (även provsmakning)

1 200 kr

Anmälan om catering, ny lokal

568 kr

Anmälan av provsmakning till allmänheten (avser tillståndshavare)

640 kr

Anmälan av kryddning av snaps (avser tillståndshavare)

640 kr

Anmälan om rumsservering/minibar

640 kr

Anmälan om försäljning av folköl

1 285 kr


Ändring av taxan

Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Övriga ändringar i taxan beslutas av kommunfullmäktige.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024 10:24
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas