Miljöbalkstaxa

Antagen av kommunfullmäktige 28 november 2022 § 180.
Diarienummer KS 2022/981.

Antagen indexreglering av miljö- och byggnämnden 7 december 2023, § 237. Diarienummer MBN 2023-001218.

Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Härjedalens kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Denna taxa gäller avgifter för Härjedalens kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen (2018:396) samt förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av strålskyddslagen.

Denna taxa gäller avgifter för Härjedalens kommuns kostnader för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer samt föreskrifter jämte förordningen (EG 98/2013) i kontroll och tillsyn av efterlevnad av lagen om sprängämnesprekursorer.

Denna taxa gäller avgifter för Härjedalens kommuns kostnader för tillsyn om lag med särskilda bestämmelser för gaturenhållning och skyltning (1998:814) jämte förordningen (1998:929) för tillsyn av efterlevnad av lagen om gaturenhållning och skyltning.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för

  1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
  2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
  3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

  1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
  2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område överklagas,
  3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

6 § Avgiftsuttag sker:

  1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
  2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift).
  3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift).
  4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timavgift

7 § Vid tillämpning av denna taxa är handläggningskostnaden per timme 1200 kr.

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

9 § Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s webbplats i oktober månad.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden.

13 § Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en
ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. Om handläggningen har
påbörjats tas timavgift ut för den tid som handläggningen tagit fram tills återkallandet.

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera olika ärenden ska en avgift för varje ärende betalas. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

18 § Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. Om handläggningen påbörjats tas timavgift ut för den tid som handläggningen tagit fram tills återkallandet.

19 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

20 § Miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet med återkommande tillsyn ska betala en fast årlig avgift enligt vad som framgår i taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet

21 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

22 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av bristande efterlevnad som medför tillsyn som går ut över normala tillsynen, att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte
följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning.

För sådana åtgärder tas timavgift ut, enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

Avgift för regelbunden tillsyn

23 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett tillägg om 25 %.

24 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) samt vissa C verksamheter enligt vad som framgår av bilaga 3 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

25 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

26 § För verksamheter med anmälningsplikt ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i beslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

27 § Verksamheter som enligt taxan ska betala timavgift kan i stället få beslut om att regelbunden årlig avgift ska betalas, efter bedömning i det enskilda fallet.

28 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats.

För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

29 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

30 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

31 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Samråd, besiktningar, sammanträden och andra tillsynsåtgärder med anledning av fara för en allvarlig miljöskada eller för att avhjälpa en allvarlig miljöskada ingår inte heller i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.

Nedsättning av avgift

32 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

33 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Berg och Härjedalens Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor med mera

34 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

35 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

36 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft 2024-01-01


Bilaga 1

Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tabell som visar avgifter för att pröva ansökningar inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/avgift

Avgift

Timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till för upp till och med 25 personekvivalenter, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

9 040 kr

Avgiftsnivå 7

8 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till för fler än 26 - 200 personekvivalenter och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning,
och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

1 130 kr

Avgiftsnivå 1

1 tim

Ansökan om tillstånd till inrättande av annan
avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad
kommunen har föreskrivit för att skydda
människors hälsa eller miljön, och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 780 kr

Avgiftsnivå 6

6 timmar

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Lokala hälsoskyddsföreskrifter


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälningar inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anmälan om miljöfarlig verksamhet.

9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövnings-förordningen (2013:251)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

6 780 kr

Avgiftsnivå 6

6 timmar

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

4 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark (berg- och ytjordvärme) och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 520 kr

Avgiftsnivå 4

4 timmar

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 650 kr

Avgiftsnivå 5

5 timmar

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

5 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter (Härjedalens kommun) 4 § Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bergs kommun, 40 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

4 520 kr

Avgiftsnivå 4

4 timmar

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Olägenheter från joniserande och ickejoniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsynsförordningen
(2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;

1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,

2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,

3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,

4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,

5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,

6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ,

7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Inventering av enskilda avlopp

26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Avgifter för vattenverksamhet

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området vattenverksamhet

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd till inrättande och användande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap. 10 § 2 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området vattenverksamhet

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

11 kap 9b § 2 st miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om inrättande och användande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om användande av befintlig anläggning för grundvattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området vattenverksamhet

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/avgift

Avgift

Timmar

Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 29 § miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 10 § miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer

Lagring av brandfarliga vätskor

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området lagring av brandfarliga vätskor

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/avgift

Avgift

Timmar

Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)

1 kap 1 § och 6 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)

1 kap 1 § och 3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)

1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vatten-förorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Fluorerade växthusgaser

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området fluorerade växthusgaser

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer, om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.

14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.

15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13)

1 130 kr

Avgiftsnivå 1

1 tim

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsför-ordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ozonnedbrytande ämnen

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ozonnedbrytande ämnen

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Växtskyddsmedel

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området växtskyddsmedel

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

1. inom idrotts- och fritidsanläggningar,

2. vid planerings- och anläggningsarbeten,

3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och

4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda
material.

2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen(2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel

1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete,

2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,

3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,

4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,

5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller

6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.

2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området växtskyddsmedel

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 41 och 41a §§
förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel


Avgiftsnivå 8

Timmar

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området växtskyddsmedel

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka
ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) ...


Avgiftsnivå 8

Timmar

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) ...


Avgiftsnivå 8

Timmar

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Biocidprodukter

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området biocidprodukter

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

1 kap 1 § och 4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området biocidprodukter

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Underrättelse i samband med spridning av
biocidprodukt på en plats som allmänheten har
tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte
biocidprodukter som innehåller nematoder,
insekter eller spindeldjur.

1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

PCB

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området PCB

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen (2007:19) om PCB med mera


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området PCB

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga
2

18 § förordningen (2007:19) om PCB med mera


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området PCB

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen (2007:19) om PCB med mera, 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Kosmetiska produkter

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området kosmetiska produkter

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.

Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i miljötillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 765/2008 för att a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade till produkter som omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning, b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat, c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits, d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.

Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 35 § 1 st miljötillsynsförordningen (2011:13), artikel 18.2 förordning (EG) nr 765/2008


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övrigt avseende kemiska produkter

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området övrigt avseende kemiska produkter

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/avgift

Avgift

Timmar

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Avgift för viss övrig verksamhet

Ärenden om allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.
2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timmar

Ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter

7 kap 18 b § miljöbalken

11 300 kr


10 timmar

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter för komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd.

7 kap 18 b § miljöbalken

8 475 kr


7,5 timmar

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter


Avgiftsnivå 8

Timmar

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timmar

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera


Avgiftsnivå 8

Timmar

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 26 §, 26 a §, 26 c §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

36 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om
miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen
(2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgifter

Avgift

Timmar

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken


Avgiftsnnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgifter

Avgift

Timmar

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg och järnvägsanläggningar.2 kap 9 § miljötillsynsförordningen
Avgiftsnivå 8Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken, 2 kap 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
Avgiftsnivå 8Timavgift
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)
Avgiftsnivå 8Timavgift
Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljötillsynsförordningen (2011:13)
Avgiftsnivå 8Timavgift
Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.12 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 10 miljötillsynsförordningen (2011:13)
Avgiftsnivå 8Timavgift
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken
Avgiftsnivå 8Timavgift

Ärenden enligt 8 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 8 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Skydd för biologisk mångfald om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

8 kap 1-4 §§ miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsyns förordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tillsyn med anledning av meddelat tillstånd enligt 8 § förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

Förordning (EU) nr 1143/2014, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada.

10 kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/avgift

Avgift

Timmar

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 miljötillsynsförordningen.

2 kap 31 § p 3 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 4 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Prövning av ansökan

Lagrum

Fast belopp/avgift

Avgift

Timmar

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken

2 260 kr

Avgiftsnivå 2

2 timmar

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ansökan om uppehåll i hämtning, befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap 2 § avfallsförordning (2020:614)

2 260 kr

Avgiftsnivå 2

2 timmar

Ansökan om ispens avseende bygg- och rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen

3 kap 15 § avfallsförordning (2020:614)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Övriga ansökningar

9 kap 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Handläggning av anmälan

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall (och matavfall) som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § MB

5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv kompostera matavfall från det egna hushållet

5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)

0 kr

Avgiftsfritt

0 timmar

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från hämtning av avfall.

9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)

2 260 kr

Avgiftsnivå 2

2 timmar

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.

9 kap 1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgifter

Timmar

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Ärenden enligt 26 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 26 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Fast belopp/Avgift

Avgift

Timmar

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

26 kap 11 § miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)


Avgiftsnivå 8

Timavgift

Bilaga 2

Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-I" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp jordbruk

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för djurhållning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Djurhållning

1.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Uppodling av annan mark än jordbrujsmark för jordbruksproduktion

1.30

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

Verksamhetsgrupp fiskodling och övervintring av fisk

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för veksamhetsgrupp fiskodling och övervintring av fisk

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fiskodling och övervintring av fisk

5.20-1

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprövningsförordningen och där över 9,9 ton foder förbrukas per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar.

5.20-2

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprövningsförordningen och där mellan 1,5 till 9,9 ton foder förbrukas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar.

Verksamhetsgrupp utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp berg, naturgrus, och andra jordarter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Berg, naturgrus och andra jordarter

10.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar.

10.60

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar.

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Råpetroleum, naturgas och kol

11.30

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar.

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp malm och mineral (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Malm och mineral, annan utvinningsindustri

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan utvinningsindustri

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan utvinningsindustri

13.70

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp livsmedell och foder

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp slakterier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Slakterier

15.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp livsmedel och foder av animaliska råvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

15.50

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

15.65

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp rökeri

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Rökeri

15.80-1

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövningsförordningen med mellan 500 - 18 750 ton rökta produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar

15.80-2

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövnings-förordningen med mellan 50 - 499 ton rökta produkter per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

15.101

C

20

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 20 timmar

15.115

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar.

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp kvarnprodukter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Kvarnprodukter

15.125

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp livsmedel och foder av kombinerade råvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

15.151

C

16

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 timmar

15.155

C

14

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 14 timmar.

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp mjölkprodukter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Mjölkprodukter

15.180

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 15 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan livsmedeltillverkning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan livsmedeltillverkning

15.200

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar

15.220

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar

15.240

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.280

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.310

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

Verskamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.360

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar

Verksamhetsgrupp textilvaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp textilvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Textilvaror

17.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp päls, skinn och läder

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp päls skinn och läder

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Päls, skinn och läder

18.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp trävaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp trävaror

Verkamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Trävaror

20.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

20.30-1

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med en produktion av mer än 30 000 m³ men högst 70 000 m³ per kalenderår är tillsynstiden 9 timmar

20.30-2

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med en produktion av mer än 6 000
m³ men högst 30 000 m³ per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar

20.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

20.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

20.80

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

20.90

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar

20.91

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp massa, papper och pappersvaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp massa, papper och pappersvaror (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Massa, papper och pappersvaror

Verksamhetsgrupp fotografisk och grafisk produktion

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp fotografisk och grafisk produktion

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fotografisk och grafisk produktion

22.10

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

22.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

22.40

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar

Verksamhetsgrupp stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

Verksamhetsgrupp kemiska produkter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp organiska kemikalier (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Organiska kemikalier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp oorganiska kemikalier (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Oorganiska kemikalier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp gödselmedel (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Gödselmedel

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp växtskyddsmedel och biocider (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Växtskyddsmedel och biocider

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp läkemedel (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Läkemedel

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp sprängämnen (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Sprängämnen

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan kemisk tillverkning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan kemisk tillverkning

24.44

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

24.46

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

24.47

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Verksamhetsgrupp gummi- och plastvaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp gummi- och plastvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Gummi- och plastvaror

25.11

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

25.30

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

25.50

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Verksamhetsgrupp mineraliska produkter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp glas, glasvaror och keramiska produkter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

26.40

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp cement, betong, kalk, krita och gips

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100

C

16

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 16 timmar

26.110

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.120

C

20

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 20 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp andra mineraliska produkter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Andra mineraliska produkter

26.150

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.160

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.180

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Verksamhetsgrupp stål och metall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp stål och metall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Stål och metall

27.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

27.140

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttgning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Metall- och plastytbehandling

28.25

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

28.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

28.90

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

28.95

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp elektriska artiklar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp elektriska artiklar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Elektriska artiklar

31.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

31.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp metallbearbetning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp motorer, turbiner och reaktorer

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

34.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp motorfordon

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Motorfordon

34.40

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp motorfordon

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

järnvägsutrustning och flygplan

34.50

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp maskinell bearbetning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Maskinell bearbetning

34.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp gas- och oljeplattformar (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Gas- och oljeplattformar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp skeppsvarv

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Skeppsvarv

35.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp förbrukning av organiska lösningsmedel

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förbrukning av organiska lösningsmedel

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förbrukning av organiska lösningsmedel

39.30

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

39.35

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

39.50

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Verksamhetsgrupp hantering av bränslen och andra kemiska produkter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp hantering av bränslen och andra kemiska produkter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

39.70

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

39.90

C

5

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

Versamhetsgrupp gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp anaerob biologisk behandling

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Anaerob biologisk behandling

40.02

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.20

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp kärnkraft (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Kärnkraft

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förbränning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förbränning

40.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

40.70

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp vindkraft

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Vindkraft

40.100

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp värme- och kylanläggningar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Värme- och kylanläggningar

40.110

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

40.120

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar

Verksamhetsgrupp avveckling av kärnreaktorer

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp avveckling av kärnreaktorer (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Avveckling av kärnreaktorer

Verksamhetsgrupp fordonsservice och drivmedelshantering

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp fordonsservice och drivmedelshantering

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fordonsservice och drivmedelshantering

50.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

50.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp hamnar och flygplatser

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp hamnar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Hamnar

63.20

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp flygplatser

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Flygplatser

63.50

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar

Verksamhetsgrupp laboratorier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp laboratorier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Laboratorier

73.10

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

Verksamhetsgrupp tankrengöring

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tankrengöring

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Tankrengöring

74.20

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar

Verksamhetsgrupp hälso- och sjukvård

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tankrengöring

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Hälso- och sjukvård

85.10

C

10

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 10 timmar

85.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp rening avloppsvatten

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tankrengöring

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Rening av avloppsvatten

90.16-1

C

18

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen och med en föroreningsmängd som motsvarar 1 000 till 1 999 personekvivalenter är tillsynstiden 18 timmar.

90.16-2

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen och med en föroreningsmängd som motsvarar 500 till 999 personekvivalenter är tillsynstiden 15 timmar.

90.16-3

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen med 200 till 499 personekvivalenter är tillsynstiden 9 timmar.

90.2001

U

6

För verksamheter under anmälningspliktig med mer än 100 men högst 199 personekvivalenter.

90.2002

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig med mer än 25 men högst 99 personekvivalenter.

90.2003

U

6

För verksamheter där miljö- och byggnämnden inte är ansvariga för tillsynen över själva avloppsreningsverket utan endast ledningsnät, inklusive pumpstationer med mera är tillsynstiden 6 timmar. För övriga verksamheter ingår ledningsnät, inklusive pumpstationer m.m. i den ordinarie tillsynsavgiften

Verksamhetsgrupp avfall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.430

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp animaliskt avfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Animaliskt avfall

90.251

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp avvattning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Avvattning

90.375

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp biologisk behandling

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Biologisk behandling

90.171

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp deponering

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Deponering

90.281

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar

90.341

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp elavfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Elavfall

90.90

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp fartygsåtervinning (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fartygsåtervinning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förberedelse för återanvändning (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förberedelse för återanvändning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förberedelse för förbränning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förbränning

90.230

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp konvertering av smittförande avfall (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Konvertering av smittförande avfall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lagring och avskiljning av koldioxid

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lagring som en del av att samla in avfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lagring som en del av att samla in avfall

90.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

90.60-1

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsyns-tiden 6 timmar. Verksamheter som endast utgörs av mindre uppsamlingsplatser för uttjänta fordon (10 fordon eller färre) i väntan på hämtning till skrotning omfattas inte.

90.60-2

C

4

För mindre uppsamlingsplatser för uttjänta fordon (10 fordon eller färre) i väntan på hämtning till skrotning är tillsynstiden 4 timmar.

90.3001

U

Ange tillsyn

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp mekanisk bearbetning och sortering

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Mekanisk bearbetning och sortering

90.110

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

90.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

90.7001-1101

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp radioaktivt avfall (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Radioaktivt avfall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp uppgrävda massor (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Uppgrävda massor

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp uttjänta fordon

Veksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Uttjänta fordon

90.120

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet

90.391

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp återvinning för anläggningsändamål (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Återvinning för anläggningsändamål

Verksamhetsgrupp skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

92.20

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § miljöprövningsförordningen tillämpas timtaxa

92.30

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 4 timmar

90.1001-1

U

5

För golfbana med sammanlagt mer än 18 hål är tillsynstiden 5 timmar

90.1001-2

U

4

För golfbana med sammanlagt högst 18 hål är tillsynstiden 4 timmar

90.1001-2

U

3

För golfbana med sammanlagt högst 9 hål är tillsynstiden 3 timmar

Verksamhetsgrupp textiltvätterier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp textiltvätterier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Textiltvätterier

93.10

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 5 timmar

Verksamhetsgrupp begravningsverksamhet


Verksamhetsgrupp anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp anmälningsskyldiga hälsoskyddsverksamheter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

38 § FMH, punkt
1

H

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare eller piercing, är tillsynstiden 4 timmar.

38 § FMH, punkt
1

H

2

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård eller akupunktur, är tillsynstiden 2 timmar.

38 § FMH, punkt
2

H

5

För bassängbad är tillsynstiden 5 timmar.

38 § FMH, punkt
3

H

7

För förskolor och skolor med 50 elever eller fler är tillsynstiden 7 timmar

38 § FMH, punkt
3

H

5

För förskolor och skolor med mindre än 50 elever är tillsynstiden 5 timmar

Verksamhetsgrupp ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp bostäder med mera

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Bostäder med mera

45 § FMH, punkt 1

UH

12

För fastighetsägare som har fler än 400 bostäder/lägenheter/lokaler för uthyrning är tillsynstiden 12 timmar

45 § FMH, punkt 1

UH

8

För fastighetsägare som har fler än 100 men mindre än 400 bostäder/lägenheter /lokaler för uthyrning är tillsynstiden 8 timmar

45 § FMH, punkt 1

UH

5

För fastighetsägare som har fler än 20 men mindre än 100 bostäder/lägenheter /lokaler för uthyrning är tillsynstiden 5 timmar

45 § FMH, punkt 2

UH

6

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande
med fler än 20 platser är tillsynstiden 6 timmar.

45 § FMH, punkt 2

UH

4

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande
med 5 till 20 platser är tillsynstiden 4 timmar.

Bilaga 3

Timavgift (förskottsbetalning)

Tabell som visar timavgifter

Bransch

Verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Avgift

JORDBRUK

Djurhållning

1.2001

U

Timavgift

JORDBRUK

Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.3001

U

Timavgift

JORDBRUK

Övriga jordbruks- och trädgårdsföretag

1.4001

U

Timavgift

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK


5.2001

U

Timavgift

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra
jordarter

10.1001

U

Timavgift

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Råpetroleum, naturgas och kol

11.3001

U

Timavgift

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

Annan utvinningsindustri

13.7001

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier

15.3001

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Livsmedel och foder av animaliska råvaror

15.5001

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Rökeri

15.8001

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror

15.10101

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Kvarnprodukter

15.12501

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Livsmedel och foder av kombinerade råvaror

15.15101

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Mjölkprodukter

15.18001

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Annan livsmedelstillverkning

15.260

C

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Annan livsmedelstillverkning

15.1850/15.3101

U

Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.36001

U

Timavgift

TEXTILVAROR


17.3001

U

Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER


18.3001

U

Timavgift

TRÄVAROR


20.4002

U

Timavgift

TRÄVAROR


20.6001/20.9001

U

Timavgift

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR


21.4001

U

Timavgift

FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION


22.4001

U

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

24.40

C

Timavgift

KEMISKA PRODUKTER

Läkemedel

24.41

C

TImavgift

KEMISKA PRODUKTER

Annan kemisk tillverkning

24.4701

U

Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR


25.5001

U

Timavgift

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.60

C

Timavgift

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.0501/26.6001

U

Timavgift

MINERALISKA PRODUKTER

Cement, betong, kalk, krita och gips

26.12001

U

Timavgift

MINERALISKA PRODUKTER

Andra mineraliska produkter

26.18001

U

Timavgift

STÅL OCH METALL


27.14001

U

Timavgift

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING


28.71

C

Timavgift

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING


28.9501

U

TImavgift

METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och reaktorer

34.2001

U

Timavgift

METALLBEARBETNING

Motorfordon

34.4001

U

Timavgift

METALLBEARBETNING

Maskinell bearbetning

34.8001

U

Timavgift

METALLBEARBETNING

Gas- och oljeplattformar

35.1001

U

Timavgift

FÖRBRUKNING AV ORGANISKA


39.5001

U

Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA


39.9001

U

Timavgift

GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

Förbränning

40.6001

U

Timavgift

VATTENFÖRSÖRJNING


41.9001

U

Timavgift

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING


50.10001

U

Timavgift

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING


50.2001

U

Timavgift

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING


50.2001

U

Timavgift

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING


50.2001

U

Timavgift

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Annan infrastruktur

63.1001

U

Timavgift

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Hamnar

63.2001

U

Timavgift

HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Flygplatser

63.5001

U

Timavgift

LABORATORIER


73.1001

U

Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD


85.1001

U

Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD


85.3001/85.4001

U

Timavgift

AVFALL

Biologisk behandling

90.17101

U

Timavgift

AVFALL

Deponering

90.34101

U

Timavgift

AVFALL

Förberedelse för
återanvändning

90.29

C

Timavgift

AVFALL

Förbränning

90.23001

U

Timavgift

AVFALL

Konvertering av smittförande avfall

90.382

C

Timavgift

AVFALL

Lagring som en del av att
samla in avfall

90.4001

U

Timavgift

AVFALL

Uppgrävda massor

90.370

C

Timavgift

AVFALL

Återvinning för
anläggningsändamål

90.141

C

Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR


90.2001

U

Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER


93.1001

U

Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER


100.1001

U

Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER


38 § FMH, punkt 3

H

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Bostäder med mera

45 § FMH, punkt 1

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Undervisning, vård med mera

45 § FMH, punkt 2

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Samlingslokaler med mera

45 § FMH, punkt 3

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Hotell med mera

45 § FMH, punkt 4

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar, camping, bad, med mera

45 § FMH, punkt 5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Idrottsanläggningar, camping, bad, med mera

45 § FMH, punkt 5

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Frisör

45 § FMH, punkt 6

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Solarium

45 § FMH, punkt 6

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr

45 § FMH, punkt 6

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande

45 § FMH, punkt 6

UH

Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Lokaler för förvaring av djur

45 § FMH, punkt 7

UH

Timavgift

 

Senast uppdaterad: 1 januari 2024 00:30
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas