Miljöbalkstaxa

Antagen av kommunfullmäktige 30 november 2020 § 106.
Diarienummer KS 2020/936.

Inledande bestämmelser

1 §
Denna taxa gäller avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

2 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas för

 1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
 2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
 3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 §
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
 2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU‑förordningar inom miljöbalkens område överklagas,
 3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 §
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd.

5 §
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

6 §
Avgiftsuttag sker:

 1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 (fast avgift).
 2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift).
 3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift).
 4. Enligt de andra grunder som anges i taxan.

Timavgift

7 §
Vid tillämpning av denna taxa är handläggningskostnaden per timme 1050 kr.

8 §
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 2 gånger ordinarie timavgift.

9 §
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad.

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag

10 §
Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

11 §
Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 §
Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av
sökanden.

13 §
Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås.

14 §
Avgift tas inte ut för en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. Om handläggningen har påbörjats tas timavgift ut för den tid handläggningen tagit fram tills återkallandet.

15 §
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

16 §
Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter för anmälningsärenden

17 §
Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.

Om en anmälan omfattar flera olika ärenden ska en avgift för varje ärende betalas. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter.

18 §
Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

19 §
Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. Om handläggningen påbörjats tas timavgift ut för den tid handläggningen tagit fram tills återkallandet.

20 §
Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för återkommande tillsyn

21 §
Miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet med återkommande tillsyn ska
betala en fast årlig avgift enligt vad som framgår i taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet

22 §
För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov

23 §
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, eller inte åtlyder förelägganden eller förbud eller som föranleds av extraordinära händelser, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut, enligt § 6.

Avgift för regelbunden tillsyn

24 §
Om en verksamhetsutövare på samma plats har verksamheter med verksamhetskoder inom två eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så betalas full tillsynsavgift för den verksamhet som har flest tillsynstimmar i bilaga 2. För övriga verksamheter betalas utöver den tillsynsavgiften följande:

 • 1 timme tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid från timtaxa upp till 4 timmar, enligt bilaga 2.
 • 2 timmar tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid från 5 timmar upp till 9 timmar, enligt bilaga 2.
 • 3 timmar tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid från 10 timmar upp till 14 timmar, enligt bilaga 2.
 • 4 timmar tillsynsavgift för de verksamheter som har en ordinarie tillsynstid på 15 timmar eller mer, enligt bilaga 2.

25 §
För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

26 §
För verksamheter med anmälningsplikt ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i beslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

27 §
Verksamheter som enligt taxan ska betala timavgift kan istället få beslut om att regelbunden årlig avgift ska betalas, efter bedömning i det enskilda fallet.

28 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har påbörjats.

För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.

Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

29 §
Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt

30 §
Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1.

31 §
Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift

32 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande

33 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Berg och Härjedalens Miljö och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller på faktura.

Verkställighetsfrågor med mera

34 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

35 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

36 §
Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft 2021-01-01


Bilaga 1

Avgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tabell som visar avgifter för att pröva ansökningar inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

1. Ansökan om tillstånd för inrättande av en avloppsanordning med vattentoalett för 1-5 personekvivalenter

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

8 400 kronor

Ansökan om tillstånd till inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning med eller utan vattentoalett för 6-25 personekvivalenter

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 10 timmar

Ansökan om tillstånd till inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning med vattentoalett för 26-200 personekvivalenter

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 15 timmar

Ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett

Lokala hälsoskyddsföreskrifter Föreskrifter för vattenskyddsområden

Minst 8 timmar

Ansökan om tillstånd för att inrätta en vattentoalett till en sluten tank

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

6 300 kronor

Ansökan om tillstånd för att inrätta en vattentoalett till en sluten tank och BDT-avlopp

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

8 400 kr

2. Ansökan om tillstånd till inrättande av flera avloppsanordningar inom samma fastighet och vid samma tillfälle som vattentoalett ska anslutas till samt har utsläpp till mark eller vatten, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 10 timmar

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 200 kronor

Om det vid ansökan om inrättande eller ändring av avloppsanordning med vattentoalett och/eller BDT anlitas en entreprenör som gått maskinentreprenörskurs eller motsvarande görs ett avdrag på avgiften


-2 100 kronor

Ansökan om tillstånd att inrätta förbränningstoalett, förmultningstoalett eller torrtoalett med latrinkompostering

Lokala hälsoskyddsföreskrifter. 40§ förordningen(1998:899)
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

2 100 kronor

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark (berg- eller ytjordvärme) enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 200 kronor

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten eller grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

5 250 kronor

Ansökan om tillstånd till hållande av följande djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser. 1. Nötkreatur, häst får eller svin 2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

Lokala hälsoskyddsföreskrifter, 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Ansökan om tillstånd för att hålla orm

Lokala hälsoskyddsföreskrifter, 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

0 kronor

Ansökan om tillstånd till spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa

40 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 12 § miljöbalken

4 200 kronor

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 12 §
miljöbalken

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälningar inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

9 kap. 6 §, 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251)

Timavgift

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

6 300 kronor

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 200 kronor

Anmälan om inrättande av gemensam anmälningspliktig avloppsanordning utan vattentoalett för 6-25 personekvivalenter

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 8 timmar

Anmälan om inrättande av gemensam anmälningspliktig avloppsanordning med vattentoalett för 26-200 personekvivalenter

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 10 timmar

Om det vid anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning med vattentoalett och/eller BDT anlitas en entreprenör som gått maskinentreprenörskurs eller motsvarande görs ett avdrag på avgiften


-2 100 kronor

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark (berg- och ytjordvärme) och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

3 150 kronor

Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur ytvatten eller grundvatten och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2

17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

4 200 kronor

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom ett område med detaljplan

37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa

Lokala hälsoskyddsföreskrifter 40 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 12 § miljöbalken

3 150 kronor

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 12 § miljöbalken

Timavgift

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 2 timmar

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som annars används av många människor

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Minst 4 timmar

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Minst 4 timmar

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen

1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap. 31 § p 1 miljötillsyns-förordningen

Timavgift

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, 7. lokaler för förvaring av djur

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Tillsyn av enskilda avlopp

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

2 500 kronor

Ett andra föreläggande om att åtgärda avloppsanläggning ifall åtgärder inte vidtagits inom den tid som angetts i det första föreläggandet


2 100 kronor

Avgifter för vattenverksamhet

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området vattenverksamhet

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd till inrättande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken

9 kap. 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området vattenverksamhet

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan om vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

11 kap. 9b § miljöbalken, 19 § förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet, 1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om inrättande av ny anläggning för vattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken

9 kap. 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om användande av befintlig anläggning för vattentäkt

9 kap. 10 § 2 st miljöbalken

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området vattenverksamhet

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken

9 kap. 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap. 31 § p 2 miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig vattenverksamhet där länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 29 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13), 26 kap. 10 § miljöbalken

Timavgift

Avgift för kemiska produkter och biotekniska organismer

Lagring av brandfarliga vätskor

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området lagring av brandfarliga vätskor

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar

3 kap. 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen
(2011:13)

2 100 kronor

Information om cistern som tagits ur bruk

6 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar

3 kap. 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 2 kap. 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen
(2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5), 26 kap. 3 § miljöbalken, 2 kap. 31 § p5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Fluorerade växthusgaser

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området fluorerade växthusgaser

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer

14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthus-gaser, 2 kap. 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f‑gaser

15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap. 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

1 050 kronor

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

2 kap. 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Ozonnedbrytande ämnen

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ozonnedbrytande ämnen

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen

Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap. 31 § p 6 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Växtskyddsmedel

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området växtskyddsmedel

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.

2 kap. 40 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Timavgift

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018

6 kap. 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller bete

2 kap. 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området växtskyddsmedel

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel

2 kap. 41 § Förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området växtskyddsmedel

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området växtskyddsmedel

9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap. 31 § p 5 och 2 kap. 32 § 1 st p 2b miljötillsynsförordningen (2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018

Timavgift

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel

9 kap. 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap. 31 § p 5 och 2 kap. 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018

Timavgift

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Biocidprodukter

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området biocidprodukter

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap. 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3)

4 kap. 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3)

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området biocidprodukter

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2

4 kap. 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

PCB

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området PCB

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCBprodukt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

17 b § förordningen (2007:19) om PCB med mera

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området PCB

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB med mera och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen (2007:19) om PCB med mera

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området PCB

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB‑produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

Förordningen (2007:19) om PCB med mera, 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Kosmetiska produkter

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området kosmetiska produkter

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen

Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap. 34 § miljötillsyns- förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrigt avseende kemiska produkter

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området övrigt avseende kemiska produkter

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

2 kap. 32 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap. 31 § p 5 miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

1 kap. 19 och 20 §§, 2 kap. 32 § samt 2 kap. 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljötillsyns­förordningen (2011:13), 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Avgift för viss övrig verksamhet

Ärenden om allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området allmänna hänsynsregler enligt 2 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området övrigt avseende kemiska produkter

2 kap. 5 § samt 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att

 1. minska mängden avfall,
 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
 3. minska de negativa effekterna av avfall, och
 4. återvinna avfall

2 kap. 5 § samt 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

2 kap. 2-4 §§ miljöbalken 26 kap. 3§ 3 st miljöbalken

Timavgift

Ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter för nyetablering på fastighet

7 kap. 18 b § miljöbalken

10 500 kronor

Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter för komplementbyggnad, brygga eller mindre åtgärd

7 kap. 18 b § miljöbalken

7 875 kronor

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde och som inte omfattas av andra bestämmelser i denna taxa

Gällande föreskrifter

Timavgift

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden utan att ha tillstånd för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap. 24 §

7 kap. 24 § miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera

Timavgift

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde

Gällande föreskrifter, 7 kap. 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken med mera

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde

7 kap. 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap
8 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natureller kulturreservat eller vattenskyddsområde

Gällande föreskrifter

Timavgift

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön

12 kap. 6 § miljbalken

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 7 och 12 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Naturreservat, kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar

2 kap. 9 § miljötillsyns-förordningen

Timavgift

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om

 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

12 kap. 10 § miljö-balken, 2 kap. 32 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Timavgift

Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Timavgift

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 8 § miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Timavgift

Vilthägn, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

12 kap. 11 § miljöbalken, 1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Timavgift

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

2 kap. 8 § p 7 samt 1 kap. 19 och 20 §§ miljötillsyns-förordningen (2011:13) eller 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Ärenden enligt 8 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 8 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Artskydd om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

8 kap. 1-4 §§ miljöbalken, 1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Timavgift

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador

28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

10 kap. 11 § miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada

10 kap. 12 och 14 §§ miljöbalken

Timavgift

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått

10 kap. 13 och 14 §§ miljöbalken

Timavgift

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för

2 kap. 31 § p 3 miljötillsyns-förordningen
(2011:13), 26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för prövning av ansökan inom området ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Prövning av ansökan

Lagrum

Avgift

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs

15 kap. 25 § p 2 miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall

15 kap. 25 § p 1 miljöbalken

Timavgift

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

2 100 kronor

Övriga ansökningar

75 § avfalls-förordningen (2011:927)

Timavgift

Tabell som visar avgifter för handläggning av anmälan inom området ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Handläggning av anmälan

Lagrum

Avgift

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall och matavfall

15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken, 45 och 75 §§ avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv kompostera matavfall från det egna hushållet

15 kap. 19 och 24 §§ miljöbalken, 45 och 75 §§ avfallsförordningen (2011:927)

0 kronor

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning av avfall

75 § avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

75 § avfallsförordningen (2011:927)

Timavgift

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 15 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Avgifter

Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

26 kap. 3 § 3 st miljöbalken

Timavgift

Ärenden enligt 26 kapitlet miljöbalken

Tabell som visar avgifter för tillsyn inom området ärenden enligt 26 kapitlet miljöbalken

Tillsyn

Lagrum

Avgift

Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn

26 kap. 11 § miljöbalken, 1 kap. 19 och 20 §§ samt 2 kap. 8 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)

Timavgift

Bilaga 2

Årlig tillsynsavgift

Verksamhetsgrupp jordbruk

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för djurhållning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Djurhållning

1.10-i och 1.11

B

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

1.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

1.2001

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå som har mellan 0 - 49 djurenheter tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för jordbruksproduktion

1.30

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

1.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp fiskodling och övervintring av fisk

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för veksamhetsgrupp fiskodling och övervintring av fisk

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fiskodling och övervintring av fisk

5.10

B

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

5.20-1

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen och där mellan 10 till 39,9 ton foder förbrukas per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar

5.20-2

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen och där mellan 1,5 till 9,9 ton foder förbrukas per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar

5.2001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja, gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp berg, naturgrus, och andra jordarter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Beskrivning

10.10

B

9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

10.11

B

18

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton

10.11

B

18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton

10.11

B

18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton

10.11

B

9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton

10.11

B

6

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton

10.11

B

6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet inte omfattas av någon av 1 - 5

10.20

B

9

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv

10.20

B

18

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton

10.20

B

18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men
högst 200 000 ton

10.20

B

9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton

10.20

B

9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton

10.20

B

6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst 5 000 ton

10.20

B

6

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1 - 6

10.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

10.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

10.50

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 3 timmar

10.60

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

10.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Råpetroleum, naturgas och kol

11.30

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 8 timmar

11.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp malm och mineral

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Malm och mineral

13.10

A

227

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser uran- eller toriummalm

13.10

A

184

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 184 timmar, om verksamheten inte omfattas av någon av 1 - 4

13.40

A

227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser uran- eller toriummalm

13.40

A

184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksamheten inte omfattas av 1-3

13.50

B

227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser uran- eller toriummam

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan utvinningsindustri

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan utvinningsindustri

13.70

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

13.7001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp livsmedell och foder

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp slakterier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Slakterier

15.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

15.3001

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp livsmedel och animaliska råvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Livsmedel av animaliska råvaror

15.50

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

15.5001

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp rökeri

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Rökeri

15.80-1

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövnings-förordningen med mellan 500 - 18 750 ton rökta produkter per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar

15.80-2

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövnings-förordningen med mellan 50 - 499 ton rökta produkter per kalenderår är tillsynstiden 3 timmar

15.8001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp livsmedel av vegetabiliska råvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101

C

20

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 20 timmar

15.10101

U

6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp kvarnprodukter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Kvarnprodukter

15.125

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.12501

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp livsmedel av kombinerade råvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151

C

16

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 16 timmar

15.15101

U

4

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp mjölkprodukter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Mjölkprodukter

15.180

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.18001

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan livsmedeltillverkning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan livsmedeltillverkning

15.200

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 8 timmar

15.220

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 3 timmar

15.240

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.280

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.310

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

15.18501-31001

U

T

För verksmaheter under anmälningsnivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

Verskamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 15 timmar

15.360

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 8 timmar

15.36001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp textilvaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp textilvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Textilvaror

17.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

17.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp päls, skinn och läder

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp päls skinn och läder

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Päls, skinn och läder

18.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

18.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp trävaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp trävaror

Verkamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Trävaror

20.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

20.30-1

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen med en produktion av mer än 30 000 m³ men högst 70 000 m³ per kalenderår är tillsynstiden 9 timmar

20.30-2

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen med en produktion av mer än 6 000
m³ men högst 30 000 m³ per kalenderår är tillsynstiden 6 timmar

20.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

20.4001

U

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

20.4002

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå med en produktion av högst 500 m³ per kalenderår tillämpas timtaxa

20.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

20.70

B

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 13 timmar

20.80

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

20.90

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

20.91

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

20.6001-9001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp massa, papper och pappersvaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp massa, papper och pappersvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Massa, papper och pappersvaror

21.4001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp fotografisk och grafisk produktion

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp fotografisk och grafisk produktion

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fotografisk och grafisk produktion

22.10

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

22.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

22.40

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

22.4001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle

Verksamhetsgrupp kemiska produkter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp organiska kemikalier (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Organiska kemikalier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp oorganiska kemikalier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Oorganiska kemikalier

24.23-i

A

227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 227 timmar om verksamheten avser kloralkali med användning av amalgammetoden. För så kallade industri-utsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp gödselmedel (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Gödselmedel

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp växtskyddsmedel och biocider (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Växtskyddsmedel och biocider

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp läkemedel (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Läkemedel

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp sprängämnen (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Sprängämnen

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan kemisk tillverkning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan kemisk tillverkning

24.44

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

24.46

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

24.47

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

24.4701

U

6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp gummi- och plastvaror

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp gummi- och plastvaror

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Gummi- och plastvaror

25.11

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

25.30

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

25.50

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

25.5001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp mineraliska produkter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp glas, glasvaror och keramiska produkter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

26.40

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.0501-6001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp cement, betong, kalk, krita och gips

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Betong, kalk, krita och gips

25.70-i

A

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

26.80

B

184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 184 timmar

26.90-i

B

30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100

C

16

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 16 timmar

26.110

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.120

C

20

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 20 timmar

26.12001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp andra mineraliska produkter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Andra mineraliska produkter

26.150

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.160

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.180

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

26.18001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp stål och metall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp stål och metall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Stål och metall

27.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

27.130

B

6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar om verksamheten inte omfattas av någon av 1-3

27.140

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

24.14001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttgning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp metall- och plastytbehandling, avfettning och färgborttagning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Metall- och plastytbehandling

28.25

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

28.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

28.71

C

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § miljöprövnings-förordningen tillämpas timtaxa

28.90

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

28.95

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

28.9501

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp elektriska artiklar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp elektriska artiklar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Elektriska artiklar

31.30

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

31.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp metallbearbetning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp motorer, turbiner och reaktorer

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Motorer, turbiner och reaktorer

34.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

34.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

34.2001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp motorfordon

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Motorfordon

34.40

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

34.4001

U

6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp motorfordon

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

järnvägsutrustning och flygplan

34.50

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp maskinell bearbetning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Maskinell bearbetning

34.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

34.8001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp gas- och oljeplattformar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Gas- och oljeplattformar

35.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp skeppsvarv

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Skeppsvarv

35.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp förbrukning av organiska lösningsmedel

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förbrukning av organiska lösningsmedel

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förbrukning av organiska lösningsmedel

39.30

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

39.35

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

39.50

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

39.5001

U

6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar

Verksamhetsgrupp hantering av bränslen och andra kemiska produkter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp hantering av bränslen och andra kemiska produkter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

39.70

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

39.90

C

5

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

39.9001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Versamhetsgrupp gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp anaerob biologisk behandling

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Anaerob biologisk behandling

40.01

B

13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid jordbruksföretag

40.01

B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte omfattas av 1

40.02

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.20

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp kärnkraft (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Kärnkraft

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förbränning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förbränning

40.50-i

B

30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 30 timmar för gasturbin-anläggningar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

40.50-i

B

137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra an-läggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

40.50-i

B

64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

40.50-i

B

30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

40.51

B

30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 30 timmar

40.60

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

40.70

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

40.6001

U

4

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4
timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp vindkraft

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Vindkraft

40.90 och 40.95

B

13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljö-prövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land

40.90 och 40.95

B

6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller 14 § miljö-prövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land

40.100

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

40.10001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp värme- och kylanläggningar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Värme- och kylanläggningar

40.110

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

40.120

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

40.12001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp vattenförsörjning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp vattenförsörjning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Värme- och kylanläggningar

41.9001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp avveckling av kärnreaktorer

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp avveckling av kärnreaktorer (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Avveckling av kärnreaktorer

Verksamhetsgrupp fordonsservice och drivmedelshantering

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp fordonsservice och drivmedelshantering

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fordonsservice och drivmedelshantering

50.10

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

50.1001

U

5

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 5 timmar

50.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

50.2001

U

3

För verksamhet som inte når upp till anmälnings-pliktig nivå enligt 23 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 3 timmar

50.1001-1

U

3

För verkstäder där kemikalier hanteras samt där golvavlopp finns är tillsynstiden 3 timmar

50.1001-2

U

T

För verkstäder där kemikalier hanteras samt där golvavlopp saknas tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp hamnar och flygplatser

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp annan infrastruktur

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Annan infrastruktur

63.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp hamnar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Hamnar

63.20

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

63.2001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp flygplatser

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Flygplatser

64.40

B

23

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 23 timmar

63.50

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 8 timmar

63.5001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp laboratorier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp laboratorier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Laboratorier

73.10

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

73.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp tankrengöring

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tankrengöring

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Tankrengöring

74.10

B

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 13 timmar

74.20

C

8

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 8 timmar

Verksamhetsgrupp hälso- och sjukvård

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tankrengöring

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Hälso- och sjukvård

85.10

C

10

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 10 timmar

85.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

85.20

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

85.3001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

85.4001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp rening avloppsvatten

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tankrengöring

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Rening av avloppsvatten

90.10 och 90.11

B

30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 30 timmar för en avlopps-reningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter

90.15-i

B

47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar

90.16

C

18

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen och med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 1 000 men högst 1 999 person-ekvivalenter är tillsynstiden 18 timmar

90.16

C

15

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen och med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 500 men högst 999 personekvivalenter är tillsynstiden 15 timmar

90.16

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövnings-förordningen och med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 200 men högst 499 personekvivalenter är tillsynstiden 9 timmar

90.2001

U

6

För verksamheter under anmälningspliktig nivå och med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 men högst 199 person-ekvivalenter är tillsynstiden 6 timmar

90.2002

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå och med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 25 men högst 99 personekvivalenter är tillsynstiden 3 timmar

90.2003

U

6

För verksamheter där miljö- och byggnämnden inte är ansvariga för tillsynen över själva avloppsreningsverket utan endast ledningsnät, inklusive pumpstationer med mera är tillsynstiden 6 timmar. För övriga verksamheter ingår ledningsnät, inklusive pumpstationer med mera i den ordinarie tillsynsavgiften

Verksamhetsgrupp avfall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.430

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

90.450

B

30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljöprövnings-förordningen är tillsyns-tiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår

90.450

B

15

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 15 timmar om den tillförda avfalls-mängden är mindre än 1 000 ton per kalenderår

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp animaliskt avfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Animaliskt avfall

90.251

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp avvattning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Avvattning

90.375

C

12

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 12 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp biologisk behandling

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Biologisk behandling

90.171

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

90.17101

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp deponering

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Deponering

90.281

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

90.341

C

3

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 3 timmar

90.34101

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp elavfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Elavfall

90.90

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § miljöprövnings förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp fartygsåtervinning (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Fartygsåtervinning

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förberedelse för återanvändning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förberedelse för återanvändning

90.29

C

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § miljöprövnings-förordningen tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp förberedelse för återanvändning

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Förbränning

90.230

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar

90.23001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp konvertering av smittförande avfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Konvertering av smittförande avfall

90.382

C

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lagring och avskiljning av koldioxid

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lagring som en del av att samla in avfall

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50

B

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar

90.40

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

90.60-1

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § miljöprövnings-förordningen är tillsyns-tiden 6 timmar. Verksamheter som endast utgörs av mindre uppsamlingsplatser för uttjänta fordon (10 fordon eller färre) i väntan på hämtning till skrotning omfattas inte

90.60-2

C

4

För mindre uppsamlingsplatser för uttjänta fordon (10 fordon eller färre) i väntan på hämtning till skrotning är tillsynstiden 4 timmar

90.3001

U

4

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 4 timmar

90.4001

U

4

För återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda för allmänheten är tillsynstiden 4 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp mekanisk bearbetning och sortering

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Mekanisk bearbetning och sortering

90.110

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

90.80

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

90.7001-1101

U

3

För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp radioaktivt avfall (det finns inga)

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Radioaktivt avfall

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp uppgrävda massor

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Uppgrävda massor

90.370

C

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § miljöprövnings-förordningen tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp uttjänta fordon

Veksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Uttjänta fordon

90.117

B

13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mindre än 1 000 ton per kalenderår

90.120

C

9

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 9 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet

90.391

C

6

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 6 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp återvinning för anläggningsändamål

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Återvinning för anläggningsändamål

90.131

B

13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 13 timmar

90.141

C

T

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § miljöprövnings-förordningen tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

92.20

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § miljöprövnings-förordningen tillämpas timtaxa

92.30

C

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 4 timmar

92.1001-1

U

5

För golfbana med sammanlagt mer än 18 hål är tillsynstiden 5 timmar

92.1001-2

U

4

För golfbana med sammanlagt högst 18 hål är tillsynstiden 4 timmar

92.1001-3

U

3

För golfbana med sammanlagt högst 9 hål är tillsynstiden 3 timmar

92.2001

U

T

För övriga verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp textiltvätterier

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp textiltvätterier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Textiltvätterier

93.10

C

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljöprövnings-förordningen är tillsynstiden 5 timmar

93.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp begravningsverksamhet

Verksamhetsgrupp övriga miljöfarliga verksamheter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp textiltvätterier

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Övriga miljöfarliga verksamheter

100.1001

U

T

För verksamheter under anmälningspliktig nivå tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp anmälningsskyldiga hälsoskyddsverksamheter

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

38 § FMH, punkt
1

CH

4

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare eller piercing, är tillsynstiden 4 timmar

38 § FMH, punkt
1

CH

2

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård eller akupunktur, är tillsynstiden 2 timmar

38 § FMH, punkt
2

CH

5

För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, bassängbad är tillsynstiden 5 timmar

38 § FMH, punkt
3

CH

7

För förskolor och skolor med 50 elever eller fler är tillsynstiden 7 timmar

38 § FMH, punkt
3

CH

5

För förskolor och skolor med mindre än 50 elever är tillsynstiden 5 timmar

38 § FMH, punkt
3

CH

T

För öppen förskola, familjedaghem och fritidsverksamheter tillämpas timtaxa

Verksamhetsgrupp ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp bostäder med mera

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Bostäder med mera

45 § FMH, punkt 1

UH

12

För fastighetsägare som har fler än 400 bostäder/lägenheter/lokaler för uthyrning är tillsynstiden 12 timmar

45 § FMH, punkt 1

UH

8

För fastighetsägare som har fler än 100 men mindre än 400 bostäder/lägenheter /lokaler för uthyrning är tillsynstiden 8 timmar

45 § FMH, punkt 1

UH

5

För fastighetsägare som har fler än 20 men mindre än 100 bostäder/lägenheter /lokaler för uthyrning är tillsynstiden 5 timmar

45 § FMH, punkt 1

UH

T

För fastighetsägare med mindre än 20 bostäder/lägenheter /lokaler för uthyrning tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp undervisning, vård, med mera

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Undervisning, vård med mera

45 § FMH, punkt 2

UH

6

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande med fler än 20 platser är tillsynstiden 6 timmar

45 § FMH, punkt 2

UH

4

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande med 5 till 20 platser är tillsynstiden 4 timmar

45 § FMH, punkt 2

UH

T

För lokaler med vård, asylboende och annat omhändertagande med färre än 5 platser tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp samlingslokaler och idrottsanläggningar

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Samlingslokaler och idrottsanläggningar

45 § FMH, punkt 3

UH

T

För samlingslokaler och idrottsanläggningar där många människor vistas tillämpas timtaxa

45 § FMH, punkt 3

UH

2

För lokaler med gym öppna för allmänheten är tillsynstiden 2 timmar

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp tillfälligt boende

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Tillfälligt boende

45 § FMH, punkt 4

UH

8

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet bäddar är fler än 200, är tillsynstiden 8 timmar

45 § FMH, punkt 4

UH

6

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet bäddar är 101 - 200, är tillsynstiden 6 timmar

45 § FMH, punkt 4

UH

4

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet bäddar är 51 - 100, är tillsynstiden 4 timmar

45 § FMH, punkt 4

UH

3

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet bäddar är 21 - 50, är tillsynstiden 3 timmar

45 § FMH, punkt 4

UH

T

För hotell, pensionat, vandrarhem, stuganläggning, camping (en ställplats för husvagn/husbil räknas som 1 bädd) och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad där antalet bäddar är 0 - 20 tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk behandling

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Yrkesmässig hygienisk behandling

45 § FMH, punkt 6

UH

2

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling genom frisör, är tillsynstiden 2 timmar

45 § FMH, punkt 6

UH

2

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling genom solarium, är tillsynstiden 2 timmar

45 § FMH, punkt 6

UH

T

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling såsom skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr, tillämpas timtaxa

45 § FMH, punkt 6

UH

T

För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling såsom kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande, tillämpas timtaxa

Tabell som visar årliga tillsynsavgifter för verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur

Verksamhetskod

Prövningsnivå

Timmar

Lokaler för förvaring av djur

45 § FMH, punkt 7

UH

T

För lokaler för förvaring av djur tillämpas timtaxa

Relaterade dokument

Senast uppdaterad: 23 september 2022 14:37
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas