Bolagsordning Härjedalen Airport AB

Fastställd av kommunfullmäktige 30 november 2023 § 142.

Diarienummer KS 2023/945.

Organisationsnummer 559450-8334

§ 1 Firma
Bolagets firma är Härjedalen Airport AB.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

§ 3 Verksamhetsföremål
Härjedalen Airport AB ska vara huvudman för driften av flygplatsen i Sveg och driva verksamheten enligt gällande lagar och bestämmelser.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet för bolagets verksamhet är att ansvara för driften av flygplatsen och verka för flygets utveckling och därigenom främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Härjedalen.

Bolaget ska för detta ändamål och med iakttagande av EU:s statsstödsregler

 • utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse genom att ta emot alla aktörer som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor under publicerade öppethållandetider,
 • bedriva icke ekonomisk verksamhet såsom exempelvis flygkontrolltjänst, brand- och räddningstjänst, säkerhetskontroll och skydd för civil luftfart samt tillhandahålla faciliteter som gör det möjligt för polis och tull att genomföra sin verksamhet vid flyg

Ändamålet är också att möjliggöra allmännyttiga tjänster vid utnyttjande av flygplatsen såsom exempelvis

 • sjuktransporter, ambulansflyg och flyg vid organdonationer,
 • räddningsinsatser och annan samhällsberedskap för kriser och extraordinära hän

Inom ramen för de för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna och ägardirektiv får bolaget även;

 • utföra tekniska tjänster inom bolagets kompetensområde ovan, på uppdrag av ägarkommunen, samt
 • i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet för bolagets

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och i förekommande fall, med iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen.

§ 5 Likvidering av bolaget
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar återgå till aktieägaren.

§ 6 Vid extra ordinär händelse
Bolaget ska aktivt kunna ställa resurser till förfogande vid framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser, vid deltagande i kommunövergripande stab för hantering av pågående händelse, vid planering av framtida civilt försvar och andra behov kopplat till ledning och styrning.

§ 7 Kommunfullmäktiges ställningstagande
Bolaget ska se till att bereda kommunfullmäktige i Härjedalens kommun får ta ställning innan beslut fattas i verksamheten, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Såsom principiellt viktiga frågor anses alltid

 • bildande av bolag,
 • köp eller försäljning av bolag, andel i sådant eller annan juridisk person
 • köp eller försäljning av fast

§ 8 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 9 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 1 000 aktier och högst 4 000 aktier.

§ 10 Styrelse
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst sju ledamöter med minst fem och högst sju suppleanter.

Kommunfullmäktige i Härjedalen kommuner utser styrelseledamöter, och suppleanter varav en ordförande. Statlig representation bereds plats i styrelsen.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

§ 11 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses vid årsstämma för en mandattid om fyra år en revisor.

Revisorns och – i förekommande fall - suppleantens uppdrag gäller till slutet av årsstämman, som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 12 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Härjedalens kommun utse en lekmannarevisor med suppleant.

§ 13 Kallelse till bolagsstämma
Styrelsen kallar till bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Årsstämma ska hållas senast under maj månad efter avslutat räkenskapsår.

§ 14 Ärenden på årsstämman
På årsstämman ska följande ärenden förekomma till behandling.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorerns granskningsrapport
 8. Beslut om
  1. fastställande av resultat- och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn, lekmannarevisorerna och
  Arvodena följer Härjedalens kommuns arvodesreglemente.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant, om det är erforderligt
 11. Meddelande, om det är erforderligt, om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt i förekommande fall val av ytterligare styrelseledamöter
 12. Meddelande om kommunfullmäktiges i kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleant, om det är erforderligt
 13. Meddelande i förekommande fall av ägardirektiv.
 14. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsord

§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.

§ 16 Firmateckning
Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen av styrelsens ordförande och verkställande direktören i förening. Dock äger verkställande direktören rätt att ensam teckna bolagets firma beträffande sådan löpande förvaltningsåtgärd som enligt aktiebolagslagen tillkommer verkställande direktören.

§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 18 Offentlighetsprincipen
Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlig- hets- och sekretesslagen (2009:400). Frågan om utlämnande av allmänna handlingar avgörs av verkställande direktören eller efter dennes bestämmande. Vägran att utlämna handling ska på sökandens begäran prövas av styrelsen.

§ 19 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun.

Senast uppdaterad: 8 januari 2024 16:37
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas