Bolagsordning Vatten och Miljöresurs Mitt AB

Fastställd av bolagsstämman 2022-12-22 § 24.
Organisationsnummer 559169-9573.

§ 1 Firma

Bolagets firma är Vatten och Miljöresurs Mitt AB.

§ 2 Säte

Bolaget ska ha sitt säte i Härjedalens kommun, Jämtlands län.

§ 3 Föremål för bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att, för de kommuner eller kommunala bolag som är ägare av bolaget, driva va-verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster och utöva ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.
Inom ramen för de för bolaget gällande kommunalrättsliga principerna, aktieägaravtal och ägardirektiv får bolaget även;

 • utföra tekniska tjänster inom bolagets kompetensområde ovan, på uppdrag av ägarkommunerna, samt
 • i begränsad omfattning till andra tillhandahålla tjänster som har samband med föremålet för bolagets verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet

Bolagets ändamål är att, med iakttagande av kommunala principer i kommunallagen (inkluderande lokaliserings-, självkostnads- och likställighetsprinciperna) och annan relevant lagstiftning för ägarkommunerna långsiktigt ansvara för förvaltning, drift, underhåll och genomföra investeringar i delägarnas allmänna va-anläggningar och avfallshantering i enlighet med bolagets föremål.

§ 5 Vid en extraordinär händelse

Bolaget ska aktivt kunna ställa resurser till förfogande vid framtagande av risk- och sårbarhetsanalyser, vid deltagande i kommunövergripande stab för hantering av pågående händelse, vid planering av framtida civilt försvar och andra behov kopplat till ledning och styrning.

§ 6 Kommunfullmäktiges ställningstagande

Bolaget skall se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som är delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

§ 7 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 miljoner kronor och högst 5 miljoner kronor.

§ 7 Antal aktier

I bolaget skall finnas lägst 3 000 och högst 5 000 aktier.

§ 8 Styrelse

Styrelsen skall bestå av nio (9) ledamöter.

Kommunfullmäktige i Berg utser tre (3) ledamöter, varav en vice ordförande.

Kommunfullmäktige i Bräcke utser tre (3) ledamöter och en andre vice ordförande.

Kommunfullmäktige i Härjedalen utser tre (3) ledamöter varav en ordförande.

Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att ordinarie val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa ordinarie val till kommunfullmäktige.

§ 9 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.

Revisorns uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 10 Lekmannarevisorer

För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Berg, Bräcke respektive Härjedalen utse var sin lekmannarevisor med suppleant.

§ 11 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med post eller e-post till aktieägarna tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

§ 12 Ärenden på årsstämma

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt lekmannarevisorernas granskningsrapport
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultat- och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter.
  Arvodena följer Härjedalens kommuns arvodesreglemente.
 10. Val av revisor och revisorssuppleant , om det är erforderligt
 11. Meddelande, om det är erforderligt, om respektive ägarkommuns fullmäktige val av styrelseledamöter med suppleanter samt i förekommande fall val av ytterligare styrelseledamöter
 12. Meddelande om kommunfullmäktiges i respektive ägarkommuns val av lekmannarevisorer med suppleanter, om det är erforderligt
 13. Meddelande i förekommande fall av ägardirektiv.
 14. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller eller bolagsordningen.

§ 13 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 14 Firmateckning

Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.

§ 15 Inspektionsrätt

Kommunstyrelsen i respektive ägarkommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder inte möter på grund av författningsreglerad sekretess.

§ 16 Hembud
Hembudsskyldighet

Har en aktie övergått från en aktieägare till en person som inte är aktieägare i aktiebolaget har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. Lösningsrätten ska kunna utnyttjas även för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Den nye ägaren av aktien ska genast skriftligen anmäla övergången till aktiebolagets styrelse. Han ska också visa på vilket sätt han har fått äganderätt till aktien. När anmälan om en akties övergång har gjorts ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje lösningsberättigad vars postadress är känd för aktiebolaget. Styrelsen ska uppmana de lösnings-berättigade att skriftligen framställa lösningsanspråk hos aktiebolaget, senast inom två månader räknat från anmälan hos styrelsen om övergången.

Företräde mellan flera lösningsberättigade

Anmäler sig fler än en lösningsberättigad ska samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i aktiebolaget. Återstående aktier fördelas genom lottning av aktiebolagets styrelse eller, om någon lösningsberättigad begär det, av notarius publicus.

Lösenbelopp och betalning

Har en aktie som är underkastad lösningsrätt överlåtits mot vederlag ska lösenbeloppet motsvara vederlaget om inte särskilda skäl föranleder annat. Lösenbeloppet ska erläggas inom en månad från den tidpunkt lösenbeloppet blev bestämt.

Tvist

Talan i en fråga om hembud måste väckas inom två månader från den dag då lösningsanspråket framställdes hos aktiebolaget.

§ 17 Upplösning av bolaget

Likvideras bolaget ska dess behållna gemensamma tillgångar tillfalla ägarna i proportion till antalet ägda aktier.

§ 18 Ändring av bolagsordning

Beslut om ändring av denna bolagsordning får fattas först sedan kommunfullmäktige i Berg, Bräcke och Härjedalens kommuner beretts möjlighet att yttra sig över ändringen, §§ 16 och 18 får dock inte ändras utan godkännande av respektive kommunfullmäktige.

Senast uppdaterad: 6 november 2023 10:49
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas