Överförmyndarnämndens delegationsordning

Antagen av överförmyndarnämnden den 28 september 2023.
Diarienummer ÖFN 2023/7 00.

Inledning

Allmänna bestämmelser

Överförmyndarnämnden har under de förutsättningar som anges i enligt 6 kap. 37 § kommunallagen (KL, 2017:725), samt kap. 19 § 14 föräldrabalken (FB, 1949:381) rätt att delegera beslutanderätt i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden till presidiet, en ledamot, en inkallad ersättare eller till en kommunal tjänsteperson med erforderlig kompetens. Beslut med stöd av delegation är juridiskt sett ett nämndsbeslut och jämställs med ett beslut som överförmyndarnämnden själv har fattat. Beslutet ska kunna överklagas.

Delegaten träder helt i nämndens ställe. Ett beslut som fattas med stöd av delegation kan därför inte ändras eller upphävas av överförmyndarnämnden. Däremot kan överförmyndarnämnden återkalla den givna beslutanderätten. Detta kan göras generellt för en viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för ett visst ärende.

Delegaten kan också själv välja att överlämna beslutanderätten till nämnden i ett visst ärende om ärendets beskaffenhet anses påkalla det.

Vid laga förfall får ersättare överta beslutanderätten av ordinarie delegat. Med laga förfall avses att delegaten inte är i tjänst på grund av sjukdom, semester, tjänstledighet, jäv eller liknande. Den som tillfälligt förordnats en tjänst eller roll med delegationsrätt övertar också delegationsrätten.

Begränsningar av delegationer

Enligt kommunallagen 6 kap 38 § samt 19 kap. 14 § föräldrabalken (FB) får följande ärenden inte delegeras:

  • ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
  • framställningar eller yttranden till fullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
  • ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
  • ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlämnats till nämnden, om inte fullmäktige beslutar annat
  • vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
  • beslut enligt 11 kap. 20 § FB om att entlediga eller skilja god man eller förvaltare från uppdraget,
  • beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo enligt 15 kap. 13 § FB,
  • beslut om att förelägga vite samt

Överförmyndarnämndens delegerade beslutanderätt får inte utövas i ärenden av principiell innebörd.

Delegat ska noggrant beakta jävsrisken i varje ärende.

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till överförmyndarnämndens nästkommande sammanträde efter det att delegationsbeslutet utfärdats. Beslut som fattats på delegation enligt föräldrabalken behöver inte anmälas till nämnden enligt 19 kap. 14 § 3 stycket FB.

Beslut eller verkställighet

Kännetecknande för beslut är att det finns beslutsalternativ och att det krävs någon form av överväganden eller bedömningar av beslutsfattaren. Inom förvaltningen vidtas även en mängd åtgärder som kommunalrättsligt inte anses som beslut, utan ses som verkställighetsåtgärder. Verkställighet handlar om åtgärder utifrån fastställda regler och rutiner. Det ska inte finnas utrymme för överväganden och bedömningar i åtgärden. Verkställighetsåtgärder behöver inte anmälas till nämnden och kan inte överklagas.

Förkortningar

FB= föräldrabalken (1949:381)

FL= Förvaltningslagen (2017:900)

KL= kommunallagen (2017:725)

Ordförande = ordförande i överförmyndarnämnden

OSL= Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Rätten= Tingsrätten, dit överklagandena går i frågor rörande överförmyndarfrågor.

Vice ordförande = vice ordförande i överförmyndarnämnden

1. Övergripande ärenden och rättsfrågor

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

1.1

Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan inväntas

6 kap. 39 § KL

Ordförande

Vice ordförande

Enligt befintlig delegationsmall. Anmäls till nämnd, inklusive ärendet.

1.2

Beslut att inte lämna ut allmän handling eller uppgift till enskild eller annan myndighet samt ställa upp förbehåll i samband med utlämnande till enskild

6 kap 3 § OSL

32 kap 4 §, 10 kap 28 § OSL

16 kap 7 § FB

Handläggare

Ordförande

Bräcke kommuns rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling och Överförmyndarnämndens regler för hantering av begäran om utlämnande av allmän handling.

Beslut att lämna ut allmänna handlingar ses som verkställighet.

1.3

Beslut om tillstånd att få ta del av sekretessbelagda handlingar och uppgifter för forskningsändamål och i utbildningssyfte

11 kap. 3 § 1 st.,12 kap. 2 § 2 st., 13 kap. 3 § OSL

Handläggare

Ordförande

Anmäls till nämnd

1.4

Prövning av att ett överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent gällande delegationsbeslut

45 § 1 st. FL

Handläggare

Ordförande

 

1.5

Prövning av att överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent avseende beslut som fattats av överförmyndarnämnden

45 § FL

Ordförande

Vice ordförande

 

1.6

Rättelse av skrivfel och liknande förbiseende

36 § FL

Handläggare

Ordförande

 

1.7

Ändring av delegationsbeslut i övrigt, i enlighet med förvaltningslagen

37–38 §§ FL

Delegaten i ursprungsbeslutet

 

 

1.8

Yttrande över överklagande av beslut som har fattats av delegat

 

Handläggare

 

 

Avser både kommunal- och förvaltningsbesvär.

1.9

Yttrande till domstol, JO/JK med anledning av överklagat beslut eller anmälan till JO/JK

 

Handläggare

Ordförande

 

1.10

Företräda nämnden inför domstol

 

Handläggare eller jurist/ombud

Ordförande

Nämnden ska informeras att ett ärende överklagats till rätten.

1.11

Anlita tolk

13 § FL

Handläggare

Ordförande

 

1.12

Avvisa ombud

14 § 2 st. FL

Handläggare

Ordförande

 

1.13

Beslut om avskrivningar av ofullständiga ansökningar

 

Handläggare

Ordförande

 

1.14

Beslut om avskrivning av ansökan när huvudmannen avlidit eller när ansökan har återkallats

 

Handläggare

Ordförande

 

1.15

 

Beslut att inte vidta ytterligare åtgärd i ärende där handling inte inkommit (årsräkning, sluträkning m fl)

 

Handläggare

Ordförande

 

1.16

 

Beslut om polisanmälan av brott som berör nämndens verksamhet

10 kap. 2 § OSL

Ordförande

Vice ordförande

 

1.17

 

Lämna uppgift till åklagar-, polismyndighet eller annan myndighet angående misstanke om brott mot barn samt vid grövre brott

10 kap. 16–26

§§ OSL

Ordförande

Vice ordförande

 

2. Förmyndarskapsärenden samt godmans- och förvaltarskapsärenden enligt föräldrabalken (1949:381)

2.1 Om underårigs omyndighet

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

2.1.1

Besluta om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling förvärvat genom eget arbete

9 kap 3 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.1.2

Besluta om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll om att denne själv skall få disponera över egendomen

9 kap 4 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.2 Om förmyndare

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Erwsättare

Kommentar

2.2.1

Lämna förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare

10 kap 14 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.2.2

Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare

10 kap 18 § 1 st FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3 Om god man och förvaltare

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

2.3.1

Förordna god man i förmyndares ställe

11 kap 1 § 1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.2

Förordna god man vid stridande intressen

11 kap 2 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.3

Förordna god man för att tillvarata bortavarandes eller okändas rätt

11 kap 3 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.4

Förordna god man när ett godmanskap redan är anordnat av rätten

11 kap 4 § 2 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.5

Bestämma omfattningen av förvaltarskapsuppdrag

11 kap 7 §
3 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.6

Förordna förvaltare när ett förvaltarskap redan är anordnat av rätten

11 kap 7 §
4 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.7

Hos rätten ansöka om anordnande av godmanskap samt förvaltarskap (även avskrivningsbeslut när ansökan inte sker)

11 kap 15 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.8

Uppmana huvudman att inkomma med yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltarare för någon som fyllt 16 år

11 kap 16 §
1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.9

Lämna yttrande i ärende om anordnande av god man och förvaltare

11 kap 16 §
2-3 st FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.10

Inhämta yttranden samt utredning om hälsotillstånd, på rättens begäran

11 kap 16 § 2 st, 17a § 1 st FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.11

Lämna förslag på god man eller förvaltare till rätten

11 kap. 17a § 2 st. FB

Handläggare

 

 

2.3.12

Interimistiskt (tillfälligt) förordna god man eller förvaltare. Hos rätten ansöka om interimistiskt beslut i andra fall

11 kap 18 §
2 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.13

Beslut att godmanskap som förordnats enl. 11 kap 3 § 1–5 pp ska upphöra samt entlediga god man

11 kap 19 § 1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.14

Entlediga god man eller förvaltare på egen begäran, gäller endast vid byten av god man/förvaltare

11 kap 19 § 2 st. FB

Handläggare

Ordförande

Gäller inte vid upphörande av godmanskap eller förvaltarskap

2.3.15

Ansöka hos rätten om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap samt entledigande av god man eller förvaltare

11 kap 21 §
1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.16

Ansöka hos rätten om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap, samt lämna yttrande till rätten

11 kap 23 §
1 -2 st

Handläggare

Ordförande

 

2.3.17

Pröva om godmanskapets omfattning bör jämkas, i fråga om godmanskap enligt 1-3 §§

11 kap 23 § 4 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.3.18

Inhämta yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller förvaltare

11 kap 24 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.4 Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

2.4.1

Begära upplysningar av förmyndare, god man eller förvaltare om deras verksamhet

12 kap 9 § 2 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.4.2

Samtycke i efterhand till ingånget avtal

12 kap 10 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.4.3

Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller förvaltare

12 kap 12 §
1 FB

Handläggare

Ordförande

 

2.4.4

Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare

12 kap 12 §
2 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

 

2.4.5

Beslut om ställande av säkerhet

12 kap 13 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.4.6

Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare

12 kap 16 § FB Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Handläggare

Ordförande

Enligt nämndens riktlinjer

2.4.7

Beslut om vilken omfattning arvode och ersättning ska betalas av huvudmannens medel eller av kommunen

12 kap 16 § FB Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Handläggare

Ordförande

Enligt nämndens riktlinjer

2.4.8

Besluta om arvode och ersättning för utgifter för förvaltning av omyndigs egendom till legala företrädare

12 kap 17 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.4.9

Besluta om arvode och ersättning till tillfällig vårdnadshavare

6 kap 10 f § FB

Handläggare

Ordförande

Enligt nämndens riktlinjer

2.5 Föräldrars förmyndarförvaltning

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

2.5.1

Beslut om samtycke till placering av den omyndiges tillgångar i aktier, och även i övrigt, på annat sätt än som anges i 13 kap 5 § FB

13 kap 6 FB

Handläggare

Ordförande

 

2.5.2

Lämna samtycke till uttag av omyndigs spärrade bankmedel

13 kap 8 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.5.3

Besluta om upphörande av eller lättnader i överförmyndarkontrollen

13 kap 9 §

Handläggare

Ordförande

 

2.5.4

Beslut om samtycke till förvärv, överlåtelse eller försäljning av omyndigs fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom liksom upplåtande av panträtt, nyttjanderätt m.m. till sådan egendom

13 kap 10 §

Handläggare

Ordförande

 

2.5.5

Samtycke till understöd till närstående av den omyndiges inkomster

13 kap 11 § 2 st

Handläggare

Ordförande

 

2.5.6

Lämna samtycke till att den omyndige tar upp lån eller ingår annan skuldförbindelse eller att förmyndaren ställer den omyndiges egendom som säkerhet, ingår borgen m.m.

13 kap 12 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.5.7

Lämna tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse eller att föräldrarna driver rörelse för den omyndiges räkning

13 kap 13 § 2 st. FB

Ordförande

 

 

2.5.8

Beslut om att befria föräldrarna från att lämna års- eller sluträkning. Beslut om att sådan räkning får lämnas i förenklad form

13 kap 16 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.5.9

Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning

13 kap 17 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.5.10

Förelägga föräldrar att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin förvaltning

13 kap 18 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.5.11

Bestämma att reglerna om s.k. kontrollerad förvaltning ska tillämpas även vid tillgångar till värden understigande åtta bb

Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank eller kreditmarknadsföretag


Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut

Begränsa föräldrars rättigheter att förfoga över finansiella instrument

Bestämma att den som ska betala pengar till en omyndig ska sätta in dessa hos bank

13 kap 19 §
p. 1 FB
p. 2

p. 3


p. 4
p. 5

Handläggare


Handläggare

Handläggare


Handläggare
Handläggare

Ordförande

 Ordförande

Ordförande


Ordförande
Ordförande

 

 

 

2.5.12

Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas förvaltning

13 kap 21 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6 Förordnad förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

2.6.1

Lämna samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier och även i övrigt, på annat sätt än som anges i 14 kap 5 § FB

14 kap 6 § FB

Handläggare

Ordförande

Undantag: Samtycke till placering av huvudmans medel i form av utlåning ska prövas av nämnden.

2.6.2

Lämna samtycke till uttag av spärrade bankmedel

14 kap 8 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.3

Beslut om undantag från bestämmelserna i 14 kap. 4–8 §§

14 kap 10 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.4

Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den enskildes fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom även som upplåtande av nyttjanderätt, panträtt m.m. till sådan egendom

14 kap 11 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.5

Samtycke till att den enskilde lämnar understöd till närstående

14 kap 12 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.6

Samtycke till att den enskilde tar upp lån eller ingår annan skuldförbindelse eller att förordnad förmyndare, gode mannen eller förvaltaren ställer den enskildes egendom som säkerhet eller ingår borgen m m

14 kap 13 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.7

Tillstånd för den enskilde att själv bedriva rörelse. Tillstånd för god man eller förvaltare att bedriva rörelse för den enskildes räkning

14 kap 14 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.8

Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare i särskild ordning ska redogöra för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens förvaltning

14 kap 16 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.9

Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning samt beslut om att sådan räkning får lämnas i förenklad form samt upphäva dessa beslut

14 kap 19 § FB

 

Handläggare

Ordförande

 

2.6.10

Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning

14 kap 20 § FB

Handläggare

Ordförande

 


2.6.11

Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank eller kreditmarknadsföretag utöver vad om följer av FB 14:8


Bestämma att värdehandlingar skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande utländskt institut


Bestämma att den som ska betala pengar till den omyndige ska sätta in dessa hos bank

Begränsa ställföreträdares rätt att förfoga över finansiella instrument

14 kap 21 § FB
st. 1 p. 1

 

p. 2

 


p. 3

p. 4

 

Handläggare

 

Handläggare

 

 

Handläggare

 

Handläggare

 

Ordförande

 

Ordförande

 

 

Ordförande

 

Ordförande

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.12

Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning

14 kap 23 §
1 st.FB

Handläggare

Ordförande

 

2.6.13

Befrielse för dödsboet från skyldighet lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

14 kap 24 §

2 st FB

Handläggare

Ordförande

 

2.7 Vård av rätt i dödsbo med mera

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

DELEGAT

Ersättare

Kommentar

2.7.1

Bestämma särskild tid för avgivande av
hinder mot skifte av dödsbo

15 kap 3 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.7.2

Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning

15 kap 4 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.7.3

Lämna samtycke till bodelning och arvskifte

15 kap 5 §
1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.7.4

Lämna samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo

15 kap 5 §
2 st FB

Handläggare

Ordförande

 

2.7.5

Lämna samtycke till avstående av arv enligt 3 kap. 9 § ärvdabalken

15 kap 6 §
2 st. FB

Ordförande

Vice ordförande

 

2.7.6

Lämna samtycke till avtal om samlevnad i oskiftat dödsbo

15 kap 7 §

Handläggare

Ordförande

 

2.7.7

Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift vid sammanlevnad i oskiftat dödsbo (anstånd)

15 kap 8 §
2 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8 Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

2.8.1

Beslut om överflytt av tillsyn av förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap till annan kommun

16 kap 2 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.2

Granskning av ställföreträdares verksamhet

16 kap 3 §
1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.3

Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar.
Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren ska hålla handlingar tillgängliga

16 kap 3 §
2 st, FBHandläggare

 

Ordförande

 

 

2.8.4

Att på företeckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgift göra anteckningar om verkställd granskning

16 kap 4 FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.5

Beslut om granskningsanmärkning. Prövning om beslut enligt någon av bestämmelserna i 13–14 kap. FB, behöver meddelas eller om någon annan åtgärd bör vidtas

16 kap 5 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.6

Bestämmande av tid för yttrande över sådana brister i redovisningen som kan föranleda granskningsanmärkning

16 kap 5 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.7

Beslut om rätt för huvudman som fyllt 16 år samt nära anhörig att ta del av beslut i en akt

16 kap 7 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.8

Beslut om översändande av handlingar sedan ett förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap upphört

16 kap 8 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.9

Inhämta yttrande från den omyndige, om han eller hon fyllt 16 år, eller den som har god man eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo och närmaste släktingar i fråga om en förvaltningsåtgärd av större vikt

16 kap 9 §
1 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.10

Återkallande av samtycke till beslut om förutsättningar för samtycket inte längre finns

16 kap 9 § 2 st. FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.11

Inhämta uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter

16 kap 10 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.12

Inhämta uppgifter som behövs för nämndens tillsynsverksamhet från banker och andra finansinstitut

16 kap 10 a § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.13

Framställan till tingsrätt om utdömande av vite

16 kap 13 § FB

Handläggare

Ordförande

 

2.8.14

Överklagande av rättens beslut rörande förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap

20 kap 3 § 1 st. FB

Handläggare

Ordförande

2.8.15

Anlita ombud i mål eller ärenden där överförmyndaren för talan

20 kap 7 § 2 st. FB

Handläggare

Ordförande

3. Delegationer utifrån övriga lagtexter

3.1 Förmynderskapsförordning

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

3.1.1

Omprövning av förvaltarskap

5 §

Handläggare

Ordförande

 

3.1.2

Beslut om att överflytta tillsynen över ett förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap till annan kommun

6 §

Handläggare

 

Jmf 2.8.1, förmyndarskapsförordningen hänvisar till FB i samma ärende

3.1.3

Yttrande på begäran av rätten angående förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap

7 §

Handläggare

 

 

3.1.4

Underteckna och lämna ut registerutdrag

11 §

Handläggare

 

 

3.1.5

Utställande av förvaltarfrihetsbevis

 

Handläggare

 

 

3.2 Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

3.2.1

Förordna en god man i vårdnadshavares och förmyndares ställe

2 §

Handläggare

Ordförande

 

3.2.2

Ge barn tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande av god man

3 §

Handläggare

Ordförande

 

3.2.3

Beslut om att godmanskap ska upphöra

5 §

Handläggare

Ordförande

 

3.2.4

Entledigande av god man p g a misskötsamhet eller egen begäran

6 §

Handläggare

Ordförande

 

3.2.5

Ge barn tillfälle att yttra sig i anledning av upphörande av godmanskap samt vid entledigande av god man

7 § 2

Handläggare

Ordförande

 

3.2.6

Ge tilltänkt god man tillfälle att yttra sig före förordnade respektive tillfälle för förordnad god man att lämna yttrande vid entledigande

9 §

Handläggare

Ordförande

 

3.3 Lag (1935:45) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Norge eller Island

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

3.3.1

Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut med anledning därav

2 §

Handläggare

Ordförande

 

3.4 Fastighetsbildningslagen

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

3.4.1

Förordnande om god man (upplösta bolag och sammanslutningar som äger del i fastighet)

4 kap 12 §

Handläggare

Ordförande

Förordnande av god man enligt 11 kap FB

3.5 Förordning om belastningsregister

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättare

Kommentar

3.5.1

Rekvirera utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister

11 § p. 6

Handläggare

Ordförande

 

3.6 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Skriv tabellbeskrivning här

nr

Ärendetyp

Lagrum

Delegat

Ersättre

Kommentar

3.6.1

Yttrande till tingsrätten avseende ansökan

13 § 2 st

Handläggare

 

ÖFN yttrar sig över om fullmaktsgivare är (eller var under tiden för utfärdandet av fullmakten) ställd under ett godmanskap/förvaltarskap.

 

3.6.2

På fullmaktshavarens begäran förordna god man vid motstridiga intressen

17 §

Handläggare

 

 

3.6.3

Begära redovisning och redogörelse om fullmaktsförhållande och vidtagna åtgärder

25 §

Handläggare

 

 

3.6.4

Beslut om att framtidsfullmakten, helt eller delvis, inte längre får brukas av fullmaktshavaren

26 §

Handläggare

 

 

Senast uppdaterad: 31 oktober 2023 11:03
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas