Riktlinje för uppsökande verksamhet i förskola

Antaget av kommunstyrelsen 20 mars 2024 § 35.
Diarienummer KS 2024/220.

Bakgrund

Från den 1 juli 2023 gäller ändring i skollagen 8 kap. 12 § och 14 § som syftar till att fler barn ska gå i förskolan och få möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska. (SFS 2022:833)

Det här innebär det nya bestämmelserna:

 • Alla kommuner behöver arbeta uppsökande och ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som är folkbokförda i kommunen men inte har en plats i förskolan. Det ska göras inför hösten det år barnet fyller tre år.
 • Alla kommuner behöver erbjuda och reservera en förskoleplats till vissa grupper av barn, även om barnets vårdnadshavare inte har ansökt om förskoleplats.
 • Kommunen ska sträva efter att erbjuda även andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats även om inget önskemål har anmälts av barnets vårdnadshavare

Uppsökande verksamhet

Skollagen 8 kap. 12 a § Hemkommunen ska genom uppsökande verksamhet ta kontakt med vårdnadshavare till barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § och som inte har en plats i förskola och informera om förskolans syfte och barnets rätt till förskola.

Första kontakten ska tas inför hösten det år barnet fyller tre år. Kontakt ska sedan tas inför varje höst och varje vår då barnet inte har en plats i förskola. Sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år. Kommunen behöver inte ta kontakt enligt första stycket med vårdnadshavare till barn som inte är folkbokförda i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Inför hösten det år ett barn fyller tre år ska alltså kommunen ta kontakt med vårdnadshavarna till de barn som är folkbokförda i kommunen men:

 • inte har en plats i förskolan
 • har en plats i pedagogisk omsorg i stället för förskola.

Ett särskilt erbjudande om plats för bättre språkutveckling i svenska

SFS 2022:833 skollagen 8 kap. 14 a § Ett barn som ska erbjudas förskola enligt 8 kap 4 § ska av hemkommunen erbjudas en plats vid en förskole enhet även utan att något önskemål om förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare om:

 1. barnet är fött utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år, eller
 2. barnets vårdnadshavare som är bosatta i Sverige är födda utomlands och vistas i Sverige sedan högst fem år.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda även andra barn som ska erbjudas förskola enligt 4 § och som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats vid en förskole enhet utan att något önskemål om förskola har anmälts av barnets vårdnadshavare. (2022:883)

Kommunen behöver inte erbjuda en plats enligt 14 a § om barnet inte är folkbokfört i Sverige enligt folkbokföringslagen (1991:481).

Kommunen behöver inte heller erbjuda en plats enligt 14 a § första stycket om det med hänsyn till barnets levnadsförhållanden eller situation i övrigt är uppenbart obehövligt.

Undantag: Kommunen behöver inte lämna ett särskilt erbjudande om plats i förskola om det med hänsyn till barnets levnadsförhållanden eller situation i övrigt är uppenbart obehövligt ur ett språkutvecklingsperspektiv. Det kan till exempel vara när barn lever i en svensktalande familj från Finland eller barn till vårdnadshavare som är födda i Sverige som därefter flyttat utomlands och återvänt till Sverige.

Tillägg: Kommunen ska också sträva efter att erbjuda även andra barn som har behov av förskola för en bättre språkutveckling i svenska en plats i en förskola, även om deras vårdnadshavare inte har anmält önskemål om det. Det kan till exempel handla om barn som har ett annat modersmål än svenska och som inte i någon större utsträckning rör sig i en miljö där de möter det svenska språket. Men det kan även handla om barn som har svenska som modersmål och har behov av förskola för att få en bättre språkutveckling. Ytterligare ett exempel kan vara barn med en språkstörning som innebär att de har ett större behov av stöd för språkutveckling än vad som kan ges i hemmet.

Information

När kommunen kontaktar vårdnadshavarna ska dessa informeras om:

 • förskolans syfte
 • barnets rätt till förskola
 • rätten att önska plats vid en viss förskola och om hur ansökan går till.

Härjedalens kommun använder Skolverkets informationsfoldrar om förskolans verksamhet, denna broschyr skickas via post till vårdnadshavare tillsammans med ett informationsbrev om vår verksamhet.

Broschyrerna finns på olika språk och hittas på Skolverkets webbplats:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/kommuners-arbete-for-fler-barn-i-forskolan#h-AnvandSkolverketsinformationsfoldrar Länk till annan webbplats.

Efter att kommunen tagit den första kontakten inför hösten det år barnet fyller tre år ska kontakt tas igen inför varje höst och varje vår om barnet inte har en plats i förskolan. Den sista kontakten ska tas inför våren det år barnet fyller sex år.

Vårdnadshavarna ska aktivt sökas upp och delges information om förskolan. De metoder som används för att nå vårdnadshavarna behöver utformas utifrån lokala behov och förutsättningar. De behöver också anpassas till de enskilda vårdnadshavarnas förutsättningar och behov.

Information kan lämnas genom:

 • hembesök
 • andra personliga möten
 • telefonsamtal
 • informationsträffar

Erbjuda plats

Kommunen behöver erbjuda plats inför hösten det år barnet fyller tre år. Erbjudandet ska lämnas senast tre månader före det datum barnet tidigast kan börja. Vårdnadshavarna har rätt att tacka nej till erbjudandet om plats. De väljer också själva om de vill delta i olika aktiviteter som genomförs inom ramen för den uppsökande verksamheten.

Även om vårdnadshavarna tackar nej till platsen behöver kommunen skicka ut ett nytt erbjudande inför hösten till och med det år då barnet fyller fem år.

Vårdnadshavarna ska få information om:

 • vid vilken förskola barnet har fått plats
 • när barnet kan börja.

Platsen behöver hållas reserverad till och med en månad efter det datum då barnet tidigast kan tas emot. Om barnet inte har börjat i förskolan inom den tiden eller om vårdnadshavaren tackar nej till platsen behöver ni inte längre hålla platsen reserverad. Ett nytt erbjudande om plats ska lämnas inför varje höst till och med det år då barnet fyller fem år.

Arbetsgång Härjedalens kommun

 1. Uppsökande verksamhet: Förvaltningsadministratör identifierar barn i kommunen som ska erbjudas en förskoleplats två gånger per år, 30 november och 30 maj:
 • Härjedalens kommun använder det system som används för att tilldela plats i förskoleklass, (Extens).
 • En lista skapas med samtliga barn som fyller tre år innevarande år t.om de barn som fyller fem innevarande år och de som fyller sex år under våren. Listan behöver innehålla vårdnadshavarnas personnummer.
 • Listan samkörs med motsvarande lista över barn som redan är inskrivna i förskolan och barn som står i kö. Listan behöver filtreras med vilka barn som är tre till fem år och som inte går i förskola eller är placerade i kö.

Särskilt erbjudande om plats:

 • Förvaltningsadministratör kontrollerar vårdnadshavarnas personnummer i folkbokföringsregistret Navet för att få fram invandringsdatum (utgå från det senaste om det finns fler):
 • födelseland
 • särskild postadress
 • invandringsdatum, om det finns två invandringsdatum, utgå från det senaste.

Invandringsdatum på vårdnadshavare och barn får vara max 5 år tillbaka i tiden. Om båda vårdnadshavarna är födda utomlands och har invandrat de senaste 5 åren, eller om båda vårdnadshavarna och barnet är födda utomlands och barnet har invandrat de senaste 5 åren (ofta tillsammans med en av vårdnadshavarna) ska en plats reserveras för barnet. Rektor ansvarar för reservationen.

 1. Förvaltningsadministratör lämnar uppgifter om de aktuella barnen gällande uppsökande verksamhet och särskilt erbjudande om plats samt vårdnadshavarnas kontaktuppgifter till respektive rektor.
 1. Förvaltningsadministratör skriver in den uppkomna siffran, hur många barn som är folkbokförda i kommunen i åldern 3-5år samt hur många som är inskrivna i förskolan, i Stratsys på nivå: förskolan, indikator: antal barn inskrivna i förskolan 3–5 år.
 1. Rektor skickar hem information om förskolan via post och söker sedan upp de familjer som ska erbjudas plats i förskolan genom telefonsamtal och/eller hembesök. Rektor reserverar samtidigt plats i förskolan samt erbjuder detta senast tre månader innan höstterminen startar i samband med kontakten.
 1. Rektor ansvarar för att den uppsökande verksamheten sker inför varje termin, om barnet inte börjat i förskolan.
 1. Rektor dokumenterar processen i Stratsys. Arbetet ska följas upp med hur det har fungerat och vad som kan ändras till nästa år.
Senast uppdaterad: 25 mars 2024 13:30
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas