Riktlinjer för lönebildning

Antagna av kommunstyrelsen 14 juni 2023

Diarienummer Ks 2023/514

1 Inledning

Medborgarens behov av service och tjänster är grunden för kommunal verksamhet, medarbetarna är navet för att Härjedalens kommuns verksamheter ska fungera. Härjedalens kommunens lönepolicy ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna samt en effektiv verksamhet utifrån Härjedalens kommuns behov. De politisk uppsatta målen är inriktning och värdegrunden är utgångspunkten för lönebildning i Härjedalens kommun.

Lönesättningen ska vara fri att från påverkas av faktorer som kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lönesättning ska alltid vara individuell och differentierad.

2 Syfte och mål

Syftet är att tydligt uttrycka Härjedalens kommuns synsätt och värdering gällande riktlinje för lönebildning samt roller och ansvar i ett dokument.

Målet med riktlinje för lönebildning är att lönepolitiken för Härjedalens kommun ska stimulera till goda arbetsinsatser, engagemang, utveckling och arbetstillfredsställelse hos medarbetarna samt en god verksamhetsutveckling. Riktlinjen ska även bidra till att stärka kommunens möjlighet att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare. Lönesättningens grund börjar alltid i dialog mellan chef och medarbetare.

3 Löneöversynsprocessen

Härjedalens kommuns lönepolitik grundar sig i den lönesättning som görs i samband med en nyanställning eller nyrekrytering, den årliga lönekartläggningen som genomförs enligt kraven i diskrimineringslagen samt föregående års löneöversynen. Härjedalens kommun är en arbetsgivare och har en samlad och gemensam lönepolitik för alla kommunens anställda och lönekonkurrerar inte mellan kommunens olika verksamheter eller bolag. Lönebildningen ska grunda sig på våra förutsättningar att behålla, utveckla och rekrytera medarbetare.

Uppföljning av lönebildningen sker utifrån gällande kollektivavtal samt genom lönekartläggningen. Vid nyanställning ska lönesättningen grunda sig på arbetsuppgifternas krav på utbildning och erfarenhet samt en värdering av den anställdes samlade kvalifikationer gällande utbildning, erfarenhet, och kunskaper som är av betydelse för anställningen. Även rekryteringsläget, tillgång och efterfrågan på aktuell kompetens (marknadsfaktorn) spelar in vid lönesättning vid nyanställning. Vid den årliga löneöversynen tas medarbetarens prestation, utifrån lönekriterier, måluppfyllelse och kompetens under det gångna året i förhållande till hela lönen i beaktande utifrån det årliga mål- och medarbetarsamtalet.

3.1 Lönepolitisk grund

Lönepolitiken är ett styrmedel för att nå verksamhetens mål och ska stimulera till en ökad kvalitet, produktivitet och effektivitet

  • Lönepolitiken utgår från centrala huvudöverenskommelser och lagstiftning.
  • Lönepolitiken ska skapa tydlighet gällande sambandet mellan lön, motivation och resultat.
  • Lönepolitikens lönekriterier bygger på Härjedalens kommuns värdegrund.
  • Lönepolitiken ska bidra till att trygga kompetensförsörjningen.
  • Lönepolitiken ska anpassas till kommunens ekonomiska förutsättningar.

3.2 Lönekriterier

All verksamhet utgår från Härjedalens kommuns värdegrund, värdegrunden är basen i Härjedalens kommuns lönebildning och verksamhetsstyrning och de förhållningsätt som är löneutvecklade för varje enskild medarbetare. Värdegrunden bygger på tre delar:

  • verksamhetsutveckling,
  • kund och medborgarfokus och
  • medarbetaransvar.

Jag är här för de som bor, verkar i eller besöker Härjedalens kommun

Vi är här för medborgarna, och har medborgarfokus och kundfokus i allt vi gör. Alla som har kontakt med oss ska uppleva det goda mötet.

Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt

Jag tar ansvar för min verksamhet och är professionell i mitt agerande. Vår värdegrund utgår från alla människors lika värde, därför bemöter jag alla med respekt.

Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet

Vi vill göra skillnad i människors liv och jobbar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten och servicen. Vi har mod att pröva nya arbetssätt och idéer.

4 Ansvar och roller

I löneprocessen finns olika roller och ansvar inom Härjedalens kommun.

4.1 Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen ansvar för att avsätta medel i kommunens budget för löneöversyn i Härjedalens kommun årligen. Kommunstyrelsen fastställer den övergripande Riktlinje för lönebildning.

4.2 Koncernledningsgrupp

Koncernledningsgrupp beslutar fördelning inför årlig löneöversyn samt eventuella prioriterade grupper utifrån de politiskt satta målen, underlag och analyser.

4.3 Chef

Chef företräder arbetsgivaren Härjedalens kommun och arbetsgivarens ställningstaganden i förhållande till lönepolitik och att värdegrund följs, är kända och väl förankrade hos alla medarbetare på arbetsplatsen.

Chef ansvarar för den individuella lönesättningen genom att mål- och medarbetarsamtal genomförs med medarbetarna årligen. Lönesättningen grundas på verksamhetens mål, lönepolitik för Härjedalens kommun samt medarbetarens föregående års individuella mål utifrån verksamhetens behov. Lönesättning ska alltid vara individuell och differentierad.

4.4 Medarbetare

Medarbetaren bidrar till att nå de politiskt uppsatta målen genom sitt arbete. Medarbetaren ska ha tagit del av lönepolicyn och vara väl förberedd inför mål- och medarbetarsamtalet. Mål- och medarbetarsamtalet bygger på värdegrunden som är lönekriterier i Härjedalens kommun.

Medarbetare använder sin kompetens, erfarenhet samt yrkesskicklighet och bidrar till verksamhetens utveckling, mål och resultat. Medarbetare förbereder sig inför mål- och medarbetarsamtal med reflektion av resultat och prestation relaterat till föregående års individuella mål.

4.5 HR-avdelningen

HR-avdelningen samordnar Härjedalens kommunens lönebildning och löneöversyn. HR-avdelningen tillhandahåller underlag och analyser för lönepolitiska beslut, säkerställer att lönebildningsarbetet utförs enligt avtal och den politiska ambitionen och utgör stöd till chefer i lönebildningsarbetet.

HR-avdelningen stämmer av löneöversynen med de fackliga arbetstagarorganisationerna enligt centrala huvudöverenskommelser (HÖK). Löneöversyn sker i dialogform om inte fackliga företrädare begär förhandling. Vid förhandling gäller enskilda medarbetarens prestation, uppnådda resultat och koppling till lön.

Senast uppdaterad: 10 juli 2023 14:15
Redaktör för sidan: Johan Höglund
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas