Uppförandekod i kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige 6 mars 2024 § 13.
Diarienummer KS 2024/51.

Syfte

Syftet med denna uppförandekod är att skapa och behålla ett gott klimat i politiken. Koden utgör ett underlag för etiska regler för förtroendevalda i Härjedalens kommun. Uppförandekoden ger de förtroendevalda vägledning för hur de kan uppträda på ett bra sätt mot varandra och därmed visa respekt för alla människors lika värde. Uppförandekoden ska ge stöd till ett eftertänksamt handlande.

Vid sammanträde

  • Respektera utsatta tider.
  • Respektera ordförande; när vi går upp i talarstolen, börja med; ”ordförande”.
  • Använd ledamöters för- och efternamn vid riktade frågor, repliker och genmälen.
  • Vid ett meningsutbyte mellan ledamöter räcker det med för- eller efternamn efter första utbytet.

Oavsett sammanhang får tilltalet aldrig bli för familjärt och aldrig nedlåtande eller respektlöst. Ledamöter förväntas uppträda respektfullt mot både övriga förtroendevalda och tjänstepersoner, inga personangrepp.

De inlägg som görs ska präglas av respekt för varandra och av att skillnad görs mellan sak och person. Kränkande kommentarer eller att ledamöter kommenterar högt då de ej har ordet accepteras ej.

Åtgärder

Ordförande har ansvar för att ordning upprätthålls under mötet.

Vid klagomål att uppförandekoden inte hålls vidarebefordras dessa till det enskilda partiets gruppledare som reder ut frågan med den eller de det gäller och återkopplar till ordförande. Om klagomålet gäller en person som saknar partitillhörighet (så kallad ”vilde”) reder ordförande ut frågan med den det gäller.

Uppförandekoden är ett levande dokument som ska fortsätta utvecklas över tid.

Uppföljning

Uppföljning av denna uppförandekod sker senast ett år efter det att kommunfullmäktige har antagit den.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024 16:50
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas