Vattenstrategi för Härjedalens kommun

Antagen av kommunstyrelsen 2023-06-14, Ks § 206.
Diarienummer KS 2023/571.

1 INLEDNING

Härjedalens kommun är till ytan den femte största kommunen i Sverige och har stora naturresurser i form av vattendrag och sjöar samt grundvattentillgångar i mäktiga grusåsar. Rent dricksvatten är en förutsättning för allt liv och hälsa, och det viktigaste livsmedlet för kommunens bofasta invånare och besökare. För att tillgodose kommunens behov av vattenförsörjning, samt möjliggöra för samhällsutveckling, är en långsiktigt hållbar vattenförsörjning en grundläggande förutsättning i en av Sveriges största kommuner. Kommunen har en yta runt 118 kvadratmil, där varje bofast innevånare har om man fördelar ytan lika cirka 170 fotbollsplaner var.

Vattenstrategin är en strategisk kompass för hur vattenförsörjningen i stort ska utformas och fungera i hela Härjedalens kommun. Syftet är att med strategiska ställningstaganden vägleda planering och prioritering av åtgärder för så väl befintliga som kommande vattenförsörjning.

2 ÖVERORDNADE STRATEGIER OCH PLANER

Vid framtagandet av vattenstrategin och dess ställningstaganden har ett antal överordnade strategier och planer identifierats inom Härjedalens kommun. Dokumenten utrycker direkt eller indirekt förväntningar på kommunens samhällsservice och tillika vattenförsörjning. De fyra överordnade strategierna och dokumenten är följande:

ÖVERSIKTSPLAN 2020
Översiktsplanen är en strategisk vägvisare som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen i Härjedalens kommun. Härjedalens kommun har en vision om att bli fler innevånare till 2030, vilket legat till grund till ny översiktsplan.

SERVICEPLAN 2019–2022
Serviceplanen är ett komplement till Härjedalens kommuns översiktsplan och omfattar både kommersiell och offentlig service. Serviceplanen ska vara ett styrande dokument i syfte att samla resurser och insatser för att uppnå en god servicetillgänglighet i kommunen samt vara vägledande för användandet av stödet till kommersiell service.

VATTEN- OCH AVLOPPSPLAN 2019
Vatten- och avloppsplanen, VA-planen, ska ge en heltäckande och långsiktig planering för hela Härjedalens kommuns försörjning av vatten och avlopp (VA). VA-planen är ett styrmedel med syfte att genomföra åtgärder för vattenförsörjningen på ett hållbart och effektivt sätt. I Härjedalens kommun har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för VA-försörjningen.

REGIONAL VATTENFÖRSÖRJNINGSPLAN
Den regionala vattenförsörjningsplanen har ett övergripande regionalt perspektiv och ger stöd åt genomförandet av åtgärder som annars är svåra att få till inom kommunen. Den främjar samverkan över läns- och kommungränser, kan bidra till att olika aktörer i större utsträckning kan hjälpas åt att lösa problem. Ett viktigt syfte med den regionala vattenförsörjningsplanen är att integrera vattenfrågor i den fysiska planeringen och därigenom säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt.

3 MÅLBILD FÖR VATTENFÖRSÖRJNINGEN

Härjedalens kommuns övergripande mål är att säkerställa goda förutsättningar för vattenförsörjning för dagens och kommande generationers behov. Vattenförsörjningen ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och tillväxt, samt eftersträva klimatanpassade och långsiktiga lösningar.

Vattenstrategin vägleder inom och utanför kommunala förpliktelser för verksamhetsområden för allmänna vattentjänster. Vattenstrategin har fokus på och beaktar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter utifrån lokala förutsättningar.

MÅL OCH VISION FÖR VATTEN OCH MILJÖRESURS
Härjedalens kommun är VA-huvudman och därmed ägare av de kommunala VA-anläggningarna, samt har ansvaret för att kommunal VA-försörjning byggs ut inom beslutade verksamhetsområden. Kommunens driftbolag Vatten och Miljöresurs har i uppdrag av Härjedalens kommunen att driva och utveckla VA-försörjningen för kommunen.

Vattenstrategins ställningstaganden bygger på Härjedalens kommuns övergripande målbild, samt vision och mål för driftbolaget Vatten och Miljöresurs. Driftbolagets vision är att vara ”en ledande aktör i ett hållbart samhälle” med mål att:

 • Attraktiv arbetsgivare
 • Trygg och säker leverans
 • Samhällsutveckling ur kund- och miljöperspektiv

4 STRATEGISKA STÄLLNINGSTAGANDEN

KVALITET – DRICKSVATTNET ÄR GOTT

 • Vattenförsörjningen ska vara utformad så att god kvalitet på dricksvattnet uppnås.
 • Kommunens grundvattentäkter ska skyddas idag och i framtiden, då de är en grundläggandedel av dricksvattenförsörjningen. Skydd av vattentäkter ska ges företräde gentemot andraintressen.
 • Kommunala vattentäkter ska ha tillstånd för vattenuttag, samt aktuella vattenskyddsområdenoch föreskrifter.

KAPACITET – SAMHÄLLETS VATTENBEHOV SKA TILLGODOSES

 • Utbyggnad av kommunal vattenförsörjning ska baseras på långsiktig bebyggelseutvecklingmed fokus på hälsa, miljö och ekonomi i en sammanvägd prioritering utifrån samhällets behov.
 • Befintlig vattenförsörjning ska ha tillräcklig kapacitet för att hantera variationer i förbrukningför såväl kunder som medarbetare i driftorganisationen, utan störningar.

LEVERANSSÄKERHET – STÄNDIG TILLGÅNG TILL DRICKSVATTEN

 • Vattenförsörjningen ska tryggas genom tillgång till reservvatten för orter med samhällsserviceoch större turistområden.
 • Vattenförsörjningssystemet ska vara utformat så att störningar på prioriterade systemdelar intepåverkar kunder.
 • Långsiktig förnyelse- och underhållsplanering ska vara en ledstjärna i vårt arbetssätt.
 • Beredskapshantering och stöd för prioritering ska finnas i händelse av störningar pådricksvattenleveransen.
 • Utbyggnad av kommunal vattenförsörjning ska ledas och styras av Härjedalens kommun somVA-huvudman.

EFFEKTIVITET – LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

 • Den kommunala dricksvattenförsörjningen ska i första hand baseras på grundvatten.
 • Vattenförsörjningssystemet utformas för en låg resursanvändning vid anläggande samtproduktion och distribution av dricksvatten – gäller hela kedjan ifrån optimering avråvattenkvalité till minimering av läckage i ledningssystemet.
 • Vattenförsörjningssystemet är väl anpassat med flexibilitet för att hantera säsongsvariationer.
 • Vattenförsörjningssystemet anpassas efter dagens klimat och framtida klimatförändringar.

ARBETSMILJÖ – TRYGG OCH UTVECKLANDE ARBETSPLATS

 • Kunskapsöverföring och kompetensutveckling av medarbetare ska främjas och optimeras avarbetsmiljön, arbetsrutiner och arbetssätt.
 • Arbetsmiljön ska prioriteras vid utformning, planering och drift av vattenförsörjningen.
  • Vattenbehandlingsprocesser ska utformas med så låg kemikalieåtgång som möjligt.
  • Produktions- och distributionsanläggningar ska hålla nere i antal, utveckling av styr- och övervakningssystemet ska ständigt förbättras för att minska bilkörning och ensamarbete.
  • Arbetsrutiner för säkert ensamarbete ska finnas och efterlevas.
 • Arbetssätt ska fokusera på planering, förebyggande underhåll och ständiga förbättringar för attminimera akuta arbetsinsatser.
 • Interna personalresurser ska vid behov av prioritering i första hand säkerställa drift- ochunderhållsåtgärder.

SÄKERHET – VÄL SKYDDADE ANLÄGGNINGAR

 • Väl skyddade vattenanläggningar ska uppfyllas genom Livsmedelsverkets föreskrifter gällandeåtgärder mot sabotage och annan skadegörelse.
 • Informationssäkerhet rörande vattenförsörjningens samtliga delar ska beaktas.
Senast uppdaterad: 21 juni 2023 13:10
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas