Reglemente för Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendium

Fastställt av kommunfullmäktige 26 november 2018 § 210.
Diarienummer KS 2018/610.

Kulturpris

1 § Härjedalens kommuns kulturpris utdelas till personer som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Dessa ska vara bosatta inom kommunen. I särskilda fall kan pris utdelas till aktör som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Priset kan även tilldelas grupp, organisation eller dylikt.

2 § Kulturpristagare, en eller flera, utses av kommunstyrelsen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut ska motiveras. kommunstyrelsen får bestämma tidpunkt och former för prisets utdelning.

3 § Kulturpriset uppgår för varje år till 10 000 kr så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat.

Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig kulturpristagare inte kan utses.

4 § Kulturpriset kan endast erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl till annat föreligger. Kulturpriset kan inte sökas. Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten, att förslag på kulturpristagare kan inlämnas till kommunen samt upplysa om vid vilken tidpunkt förslag ska vara inlämnade för att kunna prövas.

Kommunstyrelsen får också utse kulturpristagare som inte har föreslagits av allmänheten.

Kulturstipendium

5 § Härjedalens kommuns kulturstipendium utdelas till personer som visat lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. Dessa ska vara bosatta inom kommunen. I särskilda fall kan pris utdelas till aktör som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Stipendiet kan även tilldelas grupp, organisation eller dylikt.

Kulturstipendiet har karaktären av arbets-, rese- och studiestipendium och beviljas för bestämt ändamål, dock inte för grundutbildning inom konstnärligt område.

6 § Kulturstipendiat, en eller flera, utses av kommunstyrelsen. Beslutet kan inte överklagas. Beslut ska motiveras. Kommunstyrelsen får bestämma tidpunkt och formerna för stipendiets utdelning.

7 § Kulturstipendiet uppgår för varje år till 5 000 kr så länge inte kommunfullmäktige anvisar annat.

Medel kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig kulturstipendiat inte kan utses.

8 § Kulturstipendiet ska sökas för egen räkning och kan endast erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl till annat föreligger. Kommunstyrelsen ska på lämpligt sätt informera allmänheten vid vilken tidpunkt ansökan om kulturstipendium ska vara inlämnad för att kunna prövas.

Kommunstyrelsen får i särskilda fall utdela kulturstipendium utan att formell ansökan föreligger.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:38
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas