Reglemente för trygghets- och folkhälsoråd

Fastställt av kommunfullmäktige 27 september 2021 § 123.
Diarienummer KS 2021/331.

Syfte

Trygghets- och folkhälsorådet är ett samrådsorgan med syfte att, genom samverkan och samordning, minska brottsligheten och öka tryggheten i Härjedalens kommun. Rådet ska därtill verka för en bättre folkhälsa i kommunen och en minskning av de problem som orsakas av narkotika, dopningsmedel, alkohol, tobak och spel. För att uppnå syftet är det viktigt att många olika perspektiv representeras i rådet.

Uppgifter

Rådet ska säkerställa att det årligen tas fram en intern lägesbild för Härjedalens kommun, med fokus på trygghet, brottsutveckling och folkhälsa. Utifrån kommunens interna lägesbild och polisens lägesbild skapas en gemensam lägesbild.

Utifrån den gemensamma lägesbilden ska rådet prioritera lokala problemområden att arbeta med. I samverkansdokumenten mellan Härjedalens kommun och polisen skapas löften kring dessa prioriterade områden samt en medföljande handlingsplan. Dessa dokument utgör styrning för det gemensamma brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som bedrivs i Härjedalens kommun. Kommunen och polisen kan också var för sig arbeta med andra prioriterade problemområden.

För att veta vilka åtgärder som bäst förebygger eller angriper de lokala problemen kan polisen och kommunen behöva genomföra en orsaksanalys på de problem som prioriterats för samverkan.

Samverkansöverenskommelsen löper över 4 år och medborgarlöften skapas årsvis alternativt för två år i taget och följs upp i rådet.

Utöver den årliga lägesbilden för Härjedalens kommun ska rådet säkerställa att en aktuell lägesbild tas fram med jämna intervall. Syftet med en sådan, aktuell lägesbild, är att fånga utvecklingen i ett kortare perspektiv och att den ska utgöra ett underlag för kommunens egna åtgärder eller åtgärder i samverkan med andra aktörer.

Rådet ska gemensamt ta fram mål för minskning av användandet av alkohol, narkotika, dopingmedel, tobak, och spel samt de problem som dessa orsakar i samhället. Utifrån dessa mål ska kommunen och polisen var för sig och tillsammans bedriva ett långsiktigt och förebyggande arbete inom området.

I genomförandet av uppgifterna är rådet beroende av stöd från kommunkoncernen. Rådet ska i sitt arbete ta hjälp av kommunens förvaltningsorganisation och de nämnder, bolag och förbund i övrigt som kommunen har inflytande över. Stöd som kan vara aktuellt är exempelvis enkätundersökningar, expertis inom specifika områden och genomförande av åtgärder kopplade till handlingsplaner.

Rådets sammansättning

Trygghets- och folkhälsorådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Kommunen ska representeras av kommunstyrelsens ordförande, med kommunstyrelsens vice ordförande och andre vice ordförande som ersättare, samt av tjänstemän från samtliga kommunens förvaltningar. Representant till rådet utses av respektive förvaltning.

Utöver uppräknade representanter ska vissa funktioner alltid kallas till rådets möten:

  • Folkhälsosamordnare
  • Säkerhetssamordnare
  • Representant för Polismyndigheten
  • Representant för Region Jämtland Härjedalen
  • Representant för Svenska kyrkan
  • Representanter för relevanta kommunala bolag, nämnder och förbund

Den av ovan som kallats men inte kan närvara vid ett av rådets sammanträden får själv utse en ersättare att skicka i sitt ställe. Representanter för annan offentlig-, privat-, ideell- eller föreningsverksamhet får bjudas in till rådets sammanträden för att bidra med kunskap och idéer.

Arbetsformer

Trygghets- och folkhälsorådet bestämmer själv tid och plats för sina sammanträden. Om det finns särskilt behov får också rådets ordförande kalla till sammanträde. Önskemål om extra sammanträde anmäls till ordförande.

Kommunstyrelsens ordförande ska vara rådets ordförande. Då ordförande är förhindrad att delta i sammanträden i rådet tjänstgör kommunstyrelsens vice ordförande som rådets ordförande och därefter andre vice ordförande.

En av kansliets kommun- eller nämndsekreterare fungerar som rådets sekreterare.

Tekniska lösningar som möjliggör deltagande i rådets sammanträden på distans ska i största möjliga utsträckning nyttjas.

Antalet sammanträden per år ska vara minst tre stycken.

Sammanträdesdelgivning

Ordföranden upprättar inför sammanträde och med stöd av sekreteraren en kallelse, vilken tillsammans med dagordning samt eventuella handlingar ska delges ledamöter och övriga inbjudna senast 7 dagar före sammanträdet.

Den som har ett ärende som den vill ska behandlas i rådet ska i god tid före sammanträdet anmäla ärendet till rådets ordförande.

Protokoll

Vid sammanträdena ska protokoll föras som justeras av ordförande och en av rådet utsedd ledamot.

Fullständiga protokoll, ska efter justering, delges rådets ledamöter och ersättare, samt kommunstyrelsen.

Originalprotokoll och rådets handlingar ska överlämnas till kommunstyrelsen för arkivering.

Senast uppdaterad: 5 oktober 2022 14:46
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas