Överklaga beslut

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du tycker att kommunen har fattat ett felaktigt beslut. Det finns två olika sätt att överklaga – laglighetsprövning och förvaltningsbesvär. Vilken av överklagningssätten som får användas beror på vilka regler som gäller för beslutet.

Laglighetsprövning

I princip har alla kommunens medlemmar rätt att överklaga alla kommunala beslut. Det kallas att göra en laglighetsprövning. Laglighetsprövning innebär att förvaltningsrätten kontrollerar om beslutet har kommit till på lagligt sätt samt om kommunen har hållit sig inom områden där kommunen har rätt att fatta beslut.

Överklagande ska vara skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i Härnösand. Förvaltningsrätten prövar om beslutet är riktigt i relation till lagstiftningen. Rätten prövar däremot inte om beslutet är bra eller lämpligt, den kontrollerar enbart om beslutet är att betrakta som lagligt eller inte.

Om rätten godkänner överklagandet upphävs kommunens beslut. Rätten kan däremot inte göra ändringar i kommunens beslut, utan effekten av ett godkänt överklagande blir alltid att beslutet helt och hållet upphör att existera.

Du har tre veckor på dig att överklaga ett beslut som du tycker är felaktigt. Tiden räknas från den dag kommunen på sin officiella anslagstavla sätter upp ett bevis om att det protokoll som innehåller beslutet har justerats. Du måste i överklagan förklara vilket beslut du överklagar och varför du anser att beslutet är felaktigt. Rätten kan upphäva ett beslut om något (eller flera) av nedanstående villkor är uppfyllt:

  • Beslutet har inte kommit till på ett lagligt sätt
  • Beslutet i sig strider mot lagen
  • Det organ som har fattat beslutet har inte rätt att göra det
  • Beslutet rör en fråga som kommunen över huvud taget inte har rätt att ta ställning till

Om förvaltningsrätten anser att beslutet är lagligt i alla delar underkänner den överklagandet.

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

0611-34 98 00
forvaltningsratteniharnosand@dom.se

Förvaltningsbesvär

Vissa kommunala beslut överklagas enligt så kallat förvaltningsbesvär. De utgör undantag till principen att alla kommunmedlemmar får överklaga alla kommunala beslut. Ett beslut som enligt lag ska överklagas enligt förvaltningsbesvär kan inte överklagas enligt laglighetsprövning.

Enkelt uttryckt ska ett beslut överklagas med förvaltningsbesvär när beslutet gäller en enskilds rättigheter eller skyldigheter (till exempel bygglov, bistånd i olika former, tillsynsärenden). Beslutet kan endast överklagas av den eller dem som direkt berörs av beslutet.

Kommunen ska alltid se till att den som har rätt att överklaga ett beslut enligt förvaltningsbesvär får ta del av beslutet, det kan ske genom att berörda parter får ta del av beslutet via utskick eller via kungörelse på kommunens webbplats. 
Samtidigt som kommunen låter de som har rätt att överklaga ta del av beslutet ska kommunen se till dessa personer får veta vad som måste göras för att överklaga beslutet och vart överklagandet ska skickas.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 11:15
Redaktör för sidan: Sarah Tjärnås
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas