Brottsförebyggande arbete

Kommunen arbetar med trygghet enskilt och tillsammans med andra aktörer i samhället. Många brott går att förebygga. För att det ska lyckas krävs engagemang, kunskap och uthållighet och att vi samarbetar med varandra för att brottsligheten ska minska. Vi fyller alla en viktig funktion i det arbetet.

Grannsamverkan är en nationell, brottsförebyggande metod där boende i samarbete med Polisen hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde.

Grannsamverkan är ett sätt att bli medveten om hur brottsligheten kan se ut och vad man kan göra för att förebygga den. Syftet med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten, framförallt genom att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder. Förutom detta är ett viktigt mål att bygga sociala nätverk och öka engagemanget i ett område.

Samverkan mellan polis och kommun

Polisen och Härjedalens kommun har kommit överens om medborgarlöften för 2019 och 2020.

Medborgarlöften är en del i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De närmaste två åren prioriteras trafiksäkerhet samt arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak kopplat till ungdomar, unga vuxna och integrationsarbete.

Polisen och kommunen lovar att arbeta för tryggare trafikmiljö och ökad trafiksäkerhet på väg och i terräng

 • Polisen genomför trafikkontroller på väg och i terräng. Hastighet, beteende, nykterhet och extra trafikövervakning under vintersäsong prioriteras.
 • Kommunen jobbar för en tryggare trafikmiljö.
 • Kommun och polis arbetar mot alkohol och droger i trafiken enligt Svegsmodellen.
 • Polis och kommun samordnar information om trafikregler och trafiksäkerhet.

Polisen och kommunen lovar att arbeta förebyggande med ungdomars och unga vuxnas attityder gällande alkohol, narkotika och tobak genom att

 • Polisen besöker alla åttondeklasser för att berätta om vad det innebär att bli straffmyndig och prata om alkohol, nakotika, dopning och tobak.
 • Polisen besöker skolor och fritidsgårdar för att skapa goda relationer.
 • Polisen lovar att försöka medverka vid möten med föräldrar och lärare.
 • Polisen prioriterar tips som rör ungdomar, unga vuxna och droger.
 • Kommunen utvecklar det drogförebyggande arbetet i skolorna.
 • Kommun arbetar förebyggande mot tobak i skolorna.
 • Kommun kartlägger ungdomars användning av droger och arbetar förebyggande utifrån resultaten.

Polisen och kommunen lovar att arbeta integrationsfrämjande genom att

 • Polisen besöker invandrargrupper för att skapa goda relationer.
 • Kommunen lovar att informera om alkohol, nakotika, dopning och tobak i svenska för invandrare-undervisningen.
 • Polisen och kommunen samverkar om information till invandrare.
 • Polisen och kommunen utvecklar samverkan och söker nya samarbetsområden.
Senast uppdaterad: 26 september 2020 17:30
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas