Om översiktsplanen

Härjedalens kommun är den femte största kommunen i Sverige. Runt 118 kvadratmil. Varje bofast innevånare har, om man fördelar lika, 170 fotbollsplaner var. Fast än vi har så mycket plats så är det viktigt att ha en plan för hur man avser att använda de ytor som finns i kommunen. Här sammanvägs och avvägs olika intressen.

Som för flera andra glesbygdskommuner är invånarna grundstenen för Härjedalens kommuns utveckling. En förutsättning för att vi fortsatt ska kunna utvecklas är att vi blir fler. Det är ni medborgare och företag som driver kommunen framåt.

Översiktsplanen ska vara en strategisk vägvisare som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen i Härjedalens kommun. I Översiktsplanen tar vi sikte på år 2030. Vi har en vision om att bli fler innevånare till 2030, vilket legat till grund för förslaget till ny översiktsplan. Det är en stor utmaning och om visionen kan förverkligas får framtiden utvisa.

Översiktsplanen utgör ett diskussionsunderlag för demokratisk process kring kommunens utveckling. Vi har under samrådet fått in många värdefulla synpunkter på planförslaget. Många av dessa synpunkter har arbetats in i planen som nu ställs ut för granskning.

Kommunbeskrivning

Härjedalens kommun bildades 1974. Den är till ytan en av Sveriges största kommuner. Kommunen, som i stort sammanfaller med landskapet Härjedalen, är utsträckt i riktningen sydost-nordväst med drygt 18 mil från den östligaste till den västligaste punkten.

Genom regionalpolitiska åtgärder och den turistiska expansionen fick Härjedalens kommun en positiv befolkningstrend under 1970-talet. Under 1990-talet minskade folkmängden med 1 000 personer. 2019 beräknas det vara drygt 10 000 invånare. Den vikande folkmängden är ett problem liksom i många andra glesbygdskommuner. Dock visar statistiken i vissa delar av kommunen en positiv befolkningsutveckling mestadels knuten till orter med besöksnäring. Den ojämna demografin är ett bestående problem, eftersom andelen äldre är stor.

I Funäsdalsfjällen, Lofsdalen och Vemdalen är turismen basen för sysselsättningen. Servicenäringar och den offentliga verksamheten är där dimensionerade för ett befolkningstal som vida överstiger de som är bofasta. Mot öster avtar turismens betydelse och en kombination av industri, skogs- och jordbruk och till viss del även tjänsteföretag är basen för sysselsättningen. Rennäringen inom fyra samebyar berör stora delar av kommunen.

Samhällsservicen är förhållandevis väl utbyggd. Kommunens huvudförvaltning är förlagd till Sveg. I Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal finns lokalkontor med kommunal bemanning.

Kommunens invånare har stor tillgång till rekreation genom mångfalden av anläggningar och närheten till naturomgivningar. Flera högklassiga alpinanläggningar, längdskidåkningsspår och idrottsanläggningar finns inom kommunen. I kommunen finns ett kulturutbud med musik, teaterverksamhet och hembygdsföreningar.

Turismen har successivt ökat och har stor betydelse, eventuellt en avgörande betydelse för alla som bor och lever i Härjedalen. Turismen skapar sysselsättning och är en förutsättning för ett i övrigt fungerande samhälle med skolor, barnomsorg, vård, affärer, post och andra viktiga samhällsfunktioner.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:19
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas