Förskola

Foto: Mostphotos.

Ansök om förskola

Ansökan görs senast fyra månader innan plats önskas. Förskolan är en frivillig verksamhet för barn 1-5 år som är folkbokförda i Härjedalens kommun.

Vi erbjuder plats till barn vars vårdnadshavare:

 • arbetar
 • studerar
 • är föräldraledig
 • är aktivt arbetssökande

Allmän förskola med pedagogisk verksamhet

Från hösten det år barnet fyller 3 år erbjuds förskola 15 timmar per vecka. Det kallas allmän förskola. Allmän förskola är gratis.

Med leken som grund utvecklas barnen i språk, matematik, skapande, samhälle, natur, teknik och rörelse. Leken är viktig och hjälper barnen att lära sig samspela med andra. Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Att låta barn gå i allmän förskola är ett sätt att förbereda barnet för fortsatt skolgång.

Det är förskolan som bestämmer hur de 15 timmarna fördelas under veckan. Den allmänna förskolan följer skolans terminer och barnen är lediga under loven.

Barnen kan gå i allmän förskola även om vårdnadshavarna inte har behov av barnomsorg.

Den allmänna förskolan erbjuder plats till och med vårterminen det år barnet fyller 5 år.

Vid behov kan plats erbjudas mer än 15 timmar utifrån barnets behov, enligt skollagen 8 kap 5 och 7 §. Beslut tas av rektor.

Förskola

Förskolan är öppen 6.30-18.30 när det finns barn som har anmält närvaro den tiden. Personalen är schemalagd i ett grundschema utifrån anmälda tider för barnen.

Under juni-augusti och jul- och nyårshelgerna slår kommunen samman olika avdelningar. Det innebär att hänvisning kan ske till närliggande förskola eller fritids.

Förskole- och fritidsverksamhet har möjlighet att stänga fyra dagar per år för kompetensutveckling och verksamhetsutvecklande arbete för personalen. Vårdnadshavare som av särskild anledning behöver omsorg dessa dagar kontaktar förskolans rektor.

Datum för dessa dagar meddelas vårdnadshavarna minst en månad i förväg.

Planeringsdagar 2024-2025

Svegs förskolor, Ytterhogdals förskola, Lillhärdals förskola, Lofsdalens förskola

 • Ej fastställt
 • Ej fastställt
 • Ej fastställt
 • Ej fastställt

Bruksvallarnas förskola

 • Torsdag 26 september
 • Fredag 27 september
 • Ej fastställt
 • Ej fastställt

Funäsdalens förskola, Hede förskola, Vemdalens förskola

 • Torsdag 26 september
 • Fredag 27 september
 • Ej fastställt
 • Ej fastställt


Barn som har en ordinarie plats (heltid) i förskolan får automatiskt en plats på fritidshem i samband med att barnet börjar i förskoleklass.

Om fritidshemsplats inte önskas ska en uppsägning av förskoleplatsen skickas in via e-tjänst uppsägning av förskole- eller fritidsplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Uppsägningstiden är 60 dagar.

Barn som har allmän förskola (15 timmar per vecka) avslutas automatiskt vid vårterminens slut det år de ska börja förskoleklass. Ingen uppsägning behöver göras.

Härjedalens kommun erbjuder inte omsorg på obekväm arbetstid.

Plats i förskolan

Det är vårdnadhavarnas arbets- eller studietid som styr barnets vistelsetid på förskolan.

Barnet deltar i verksamheten den tid vårdnadshavarna arbetar eller studerar samt under vårdnadshavarens restid till och från förskolan. Är vårdnadshavare ledig, är även barnet ledigt. Avgift betalas utifrån maxtaxan som är en procentsats av familjens totala inkomst före skatt.

Vid behov kan plats kan erbjudas mer än 15 timmar utifrån barnets behov, enligt skollagen 8 kap. 5§ och 7§. Beslut tas av rektor.

Från höstterminen det år barnet fyller 3 år reduceras avgiften med 37 procent under perioden 1 september till 31 maj. Övriga månader betalar du avgift utifrån maxtaxan som är en procentsats av familjens totala inkomst före skatt.

Barn som har vårdnadshavare som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15-timmars plats. Helt permitterade jämställs med arbetssökande. Det är rektor som avgör hur dessa 15 timmar schemaläggs på respektive förskola.

 • Barn 3-5 år. Avgiftsfri allmän förskola som följer skolans läsårstider. Ingen omsorg under skollov.
 • Barn 1-3 år. Har 15-timmar plats hela året och betalar för platsen.

Allmän förskola är gratis 15 timmar per vecka, max 525 timmar per år.

Allmän förskola är öppen från höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet fyller 5 år.

Allmänna förskolan följer skolans läsårs- och lovtider och är öppen de tider förskolan schemalägger för den pedagogiska verksamheten. Det är alltså rektor som bestämmer hur de 15 timmarna fördelas under veckan. Under skolloven är barnen lediga.

Barnen erbjuds 15 timmar per vecka, totalt 525 timmar per år. Oftast är det tisdagar, onsdagar och torsdagar mellan klockan 8.30 - 13.30. Fråga förskolan vilka tider som gäller på er förskola.

Barnomsorg på andra tider än den allmänna förskolan erbjuder, eller mer än 15 timmar per vecka, betalar vårdnadshavarna för men får avdrag för de 15 timmarna som är gratis.

Ibland behöver barn i allmän förskola omsorg även under lov. Vårdnadshavare ansöker, minst en månad före lovets start, om vistelse på förskolan genom att fylla i en ansökan om plats på förskola i e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Glöm inte att skriva som övrig information att det är plats under lov ni ansöker om.

Senast uppdaterad: 16 juli 2024 09:14
Redaktör för sidan: Margareta Ljungberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas