Utstakning och Lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan i vissa fall krävas i beviljade bygglov. Du kan välja att anlita kommunens kart- och mätpersonal för att genomföra utstakningar och lägeskontroller.

Utstakning/Utsättning

Markering på fastigheten kan ske inför sprängnings- och schaktningsarbeten (grovutstakning), eller inför gjutning av grunden (finutstakning).

Om du anlitar en byggare är det ofta bra om mätavdelningen kan få kontakt med honom eller henne innan vi kommer ut på plats. Detta för att vi ska få en bild av vad byggaren anser sig behöva få utsatt för att kunna utföra sitt arbete, samt att vi kan få tag på rätt underlag.

Utstakning kan utföras av Mät-avdelningen eller person med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.

För att boka utstakning/utsättning är du välkommen att kontakta oss via e-postkartor@berg.se 
Bokning bör ske i god tid innan önskat datum.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnation är placerad i enlighet med bygglovet. Kontrollen utförs på gjutformen innan gjutning för att se om byggnadens mått och läge i plan och höjd stämmer.

I bygglovets startbesked anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge. Efter utförd lägeskontroll upprättas en karta och ett protokoll som skickas till byggherre och läggs till bygglovsärendet.

Mätkonsulter som anlitas för lägeskontroll inom Berg och Härjedalens kommuner ska ha mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer. Se krav på extern lägeskontroll.

I regel tas det betalt för lägeskontrollen redan i samband med att du får fakturan för ditt beviljade bygglov, om så inte har skett kommer det att tas betalt för lägeskontrollen enligt fastställd taxa när den utförts.

Det är byggherren som i god tid innan gjutning av plattan ska boka in lägeskontroll. För att boka lägeskontroll är du välkommen att kontakta oss via e-postkartor@berg.se

Priser

Prisuppgifter för kartor och mättjänster finns i aktuell taxa för plan- och bygglagen som finns på sidan Styrdokument och regler

Kontakt

Senast uppdaterad: 21 mars 2022 09:21
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas