Utstakning och lägeskontroll

Utstakning och lägeskontroll kan i vissa fall krävas i beviljade bygglov. Du kan välja att anlita kommunens kart- och mätpersonal för att genomföra utstakningar och lägeskontroller.

Utstakning och utsättning

Markering på fastigheten kan ske inför att markarbetet påbörjas (grovutstakning), eller inför placering av grund på färdigt markarbete på profiler (finutstakning).

Om ni anlitar en byggare är det ofta bra om mät-avdelningen får kontakt med honom eller henne innan vi kommer ut på plats. Detta för att vi ska få en bild av vad byggaren anser sig behöva få utsatt för att kunna utföra sitt arbete, samt att vi använder oss av rätt underlag.

Utstakning kan utföras av kommunens mät-avdelning eller extern mätkonsult med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer.

För att beställa utstakning eller utsättning är du välkommen att kontakta oss via e-post kartor@berg.se 
Bokning bör ske i god tid innan önskat datum.
En avgift för utstakning/utsättning kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Lägeskontroll

Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnation är placerad i enlighet med bygglovet. Kontrollen utförs på grundens form innan gjutning för att se om byggnadens mått och placering stämmer i plan och höjd.

I bygglovets startbesked anges om det krävs lägeskontroll för ditt bygge.

Lägeskontroll kan utföras av kommunens ät-avdelning eller extern mätkonsult med mätteknisk kompetens enligt Lantmäteriets rekommendationer. Se krav på extern lägeskontroll. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är byggherren som i god tid innan gjutning av grunden ska boka in lägeskontroll. För att boka lägeskontroll av kommunens mät-avdelning är ni välkommen att kontakta oss via e-post kartor@berg.se
En avgift för lägeskontrollen kommer att tas ut enligt fastställd taxa.

Efter utförd lägeskontroll av kommunens mät-avdelning upprättas en karta och ett protokoll som skickas till byggherre och läggs till bygglovsärendet.

Priser

Prisuppgifter för kartor och mättjänster finns i aktuell taxa för plan- och bygglagen som finns på sidan Styrdokument och regler

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 juli 2023 10:53
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas