Kontroll av livsmedelsanläggningar

Tillsynen av livsmedelsverksamhet är till för att säkerställa att livsmedelsföretagare når målen i livsmedelslagstiftningen. Syftet med kontrollen är att konsumenterna ska ha tillgång till säkra och redliga livsmedel, som är rätt märkta.

Kommunens livsmedelsinspektörer besöker regelbundet livsmedelsverksamheter för kontroll. Besöken kan vara både föranmälda och oanmälda. Vi kontrollerar inte bara restauranger utan en rad olika typer av verksamheter, allt från mackar som säljer korv till godisfabriker och livsmedelsdistributörer.

Avgift för livsmedelskontroll

Alla registrerade livsmedelsverksamheter ska betala avgift till kommunen för den kontroll som kommunen gör i verksamheten. Hur stor avgiften är beror på bland annat vilken typ av verksamhet det är och hur stor risk den innebär för konsumenten. Avgiften från år 2024 beror på hur många kontroller som enligt klassning ska göras på en 5-årsperiod. Avgiften utgår från timtaxan 1 350 kr och från år 2024 tas den ut efter genomförd kontroll.

Läs mer om riskklass och avgift för livsmedelskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra offentlig kontroll

Om vi vid ett kontrollbesök har hittat avvikelser som varit så pass allvarliga att vi måste göra ett uppföljande besök innan nästa ordinarie kontroll gör vi en sådan kontroll relativt snart, oftast inom ett par veckor. Detta kallas extra offentlig kontroll och har som syfte att se till att de upptäckta avvikelserna är åtgärdade.

Så går ett kontrollbesök till

Innan besöket tittar livsmedelsinspektören till exempel på hur det sett ut i din verksamhet tidigare och vilka risker som finns med just den typ av verksamhet som bedrivs. Vi gör också administrativa förberedelser inför besöket.

Ibland, men inte alltid, bokar vi tid med livsmedelsverksamheten innan inspektionen.

Under besöket
När vi kommer ut på inspektion börjar vi alltid med att prata igenom upplägget för inspektionen med den som är ansvarig på plats. Oftast kan vi ha specifika saker vi ska titta på, som temperaturhållning, rengöring eller andra aspekter av verksamheten.

Därefter går vi, tillsammans med ansvarig på plats, runt i lokalen och tittar på hur det ser ut. Vi mäter till exempel temperaturen i kylar, tittar på hur råvaror förvaras och att de kärl som används är godkända. Vi kan också titta på rutinerna för hygien i verksamheten, till exempel att det finns möjlighet för personalen att tvätta händerna.

En viktig del är att vi tittar på hur verksamhetens system för egenkontroll är utformat och fungerar. Med begreppet system för egenkontroll menas allt en företagare företar sig (alla åtgärder och rutiner, oavsett om de är skriftliga eller inte) för att producera säkra, redliga och rätt märkta produkter. Ett system för egenkontroll innefattar alla grundförutsättningar, tillämpningen av de så kallade HACCP-principerna och sådana särskilda krav eller villkor som specificeras i lagstiftningen som faller utanför begreppen HACCP och grundförutsättningar.

Vi tittar också på att verksamheten har koll på vilka varor som finns i kylar och andra förvaringsutrymmen och att ansvarig och personal vet var varorna kommer ifrån och när de måste kastas.

Även om vi kommer på besök utan att ha bokat tid är du som verksamhetsutövare skyldig att låta oss utföra vår kontroll, oavsett om det till exempel är mycket folk på plats eller liknande.

När inspektionen är klar
Vi berättar alltid på plats vad vi sett under vår inspektion och du får också ett protokoll av oss efter besöket. I protokollet står till exempel om vi hittat några avvikelser vid vårt besök, och vilka avvikelser det i så fall handlar om. Vi informerar också om eventuella avvikelser är så pass allvarliga att vi måste göra en uppföljande kontroll, samt om vi kommer att fatta ett beslut om krav på åtgärder, ett så kallat föreläggande.

Efter inspektionen dokumenterar vi besöket och skriver en inspektionsrapport som diarieförs och arkiveras. Inspektionsrapporterna är offentliga och vem som helst kan begära att få ta del av dem genom att höra av sig till kommunens registrator. Vi skickar också en kopia av inspektionsrapporten till verksamhetsutövaren.

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 september 2023 13:10
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas