Dödsfall och begravning

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. I vissa fall finns det möjlighet att i stället göra en dödsboanmälan. Det finns möjlighet att få ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

En dödsboanmälan kan göras om dödsboets tillgångar bara räcker till kostnader för begravning och övriga utgifter i samband med dödsfallet - under förutsättning att fast egendom eller tomträtt inte ingår i dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsboanmälan

 • Stoppa genast alla atuogiron
 • Inga räkningar, förutom begravningskostnaderna, ska betalas innan dödsboanmälan är klar. Det gäller även hyran.
 • Finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till begravningskostnaderna
 • Anhöriga ärver inte den avlidnes skulder. Om den avlidne har skulder eller andra räkningar som inte täcks av tillgångarna så får avskrivning på dessa begäras när dödsboanmälan är klar.
 • När utredning görs gällande dödsboets tillgångar ska det i de flesta fall göras ett hembesök i den avlidnes bostad. Det är viktigt att tänka på att den avlidnes bostad inte får röras innan hembesöket är gjort.

Ansökan görs via vår e-tjänst eller genom att fylla i blanketten ”Ansökan om dödsboanmälan”. Skicka in ansökan och de nedan efterfrågade handlingarna. Kontakta dödsbohandläggare för ansökningsblankett. Se kontaktuppgifter nedan.

På "Mina sidor" kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa ärendet, bifoga handlingar samt skicka och ta emot meddelande från dödsbohandläggaren.

Handlingar som ska skickas med i ansökan

 • Senaste deklarationen eller slutskattebesked (Kan beställas från Skatteverket 0771 567 567)
 • Kapital- och räntebesked från banken. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Dödsfallsintyg och släktutredning (Kan beställas från Skatteverket 0771 567 567 eller via begravningsbyrån)
 • Kontoutdrag från dödsdagen och så långt fram som möjligt. Finns inte eventuella inkomster med på kontoutdraget ska dessa redovisas. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Faktura på begravningskostnaderna
 • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).

Lämna även in följande handlingar om de finns

 • Värderingsunderlag av eventuellt lösöre: bohag (exempelvis möbler, husgeråd, smycken), bil, båt, moped med mera
 • Testamente eller äktenskapsförord
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet, intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde.

Begravningskostnaderna skall i första hand betalas med tillgångarna i dödsboet och går före alla andra kostnader som till exempel obetald hyra, hushållsel, telefon eller kostnader för utflyttning och städning av bostaden.

Finns det inte pengar i dödsboet kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningen. Max ett halvt prisbasbelopp minus dödsboets egna tillgångar kan beviljas efter utredning.
Prisbasbelopp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt Härjedalens kommuns riktlinjer bedöms följande ingå i en skälig begravning:

 • Omhändertagande av avliden
 • Kista/urna
 • Lyfthjälp
 • Kistdekoration
 • En mindre dödsannons i en tidning
 • Bårhämtning
 • Bisättningstransport
 • Begravningsbyråns arvode
 • Enklare förtäring vid begravning för närmaste sörjande (högsta godtagbara summa totalt 750 kronor)
 • Gravsten eller inskription
 • Lokalhyra vid minnesstund utifrån aktuella priser hos religiöst samfund

För att handläggare ska kunna utreda rätten till bistånd måste en godkänd dödsboanmälan eller bouppteckning samt underlag på begravningskostnad lämnas in tillsamans med ansökan. Vid bouppteckning ska även kapital- och räntebesked, kontoöversikt, kontoutdrag från dödsdagen och framåt samt fullständig deklaration lämnas in.

Om den avlidne var gift eller sambo utreds om den efterlevande maken/makan eller sambon kan bekosta hela eller del av begravningskostnaden. Om den avlidne är ett minderårigt barn görs en ekonomisk prövning av föräldrarnas möjlighet till det.

Kontakta försörjningsstödshandläggarna för ansökningsblankett och mer information. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 15 juli 2022 13:50
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas