Antagna detaljplaner

Här återfinns detaljplaner som är antagna men ännu inte har vunnit laga kraft.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Överklagad

Funäsdalen 12:6

2020-10-22


Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

2020-09-28

2020-10-29
Senast uppdaterad: 30 oktober 2020 09:38
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas