Antagna detaljplaner

Här återfinns detaljplaner som är antagna men ännu inte har vunnit laga kraft.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Överklagad

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

2020-09-28

2020-10-29

Lofsdalen 13:1 m.fl.

2021-03-25


Senast uppdaterad: 30 mars 2021 11:35
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas