Antagna detaljplaner

Här återfinns detaljplaner som är antagna.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Status

Vemdalens Kyrkby 43:105 m.fl.

2024-05-14

Antagen

Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100

2024-04-11

Laga kraft

Lofsdalen 1:414 och 4:226 med flera

2023-12-28

Laga kraft

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

2022-05-24

Laga kraft

Funäsdalen 95:1 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 47:55 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera

2022-03-24

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 57:10

2022-03-24

Laga kraft

Malmagen 2:208

2024-01-11

Laga kraft

Kyrkbyn 15:16

2022-05-12

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 114:1

2023-01-24

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:355

2022-07-19

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 32:72

2022-07-19

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:9, 43:10 med flera

2022-10-13

Överklagad

Vemdalens Kykrby 49:4 och 3:2

2022-09-28

Överklagad

Funäsdalen 26:90

2022-11-23

Laga kraft

Senast uppdaterad: 20 maj 2024 11:36
Redaktör för sidan: Anneli Floberg
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas