Andra bygglovsbefriade åtgärder

Ställningstagande

  • Bedömningar om tillbyggnader eller komplementbyggnader uppfyller kraven för lovbefrielse måste göras i varje enskilt fall.

Trots ovan beskrivna lagar och regler får man till en- eller tvåbostadshus utanför detaljplan även uppföra attefallshus och friggebod utan bygglov. Ett Attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus som får vara max 25 m2. Om attefallshuset ska användas som komplementbostadshus krävs alltid anmälan. Vissa Attefallsbyggnader kan dock bli befriade från anmälan beroende på placering och omgivande bebyggelse. Om man i byggnaden installerar en eldstad, rökkanal, anordning för ventilation eller anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, kan en anmälan krävas för en sådan åtgärd. Det är alltså inte byggnaden som är anmälningspliktig utan åtgärden i byggnaden som kräver en anmälan.

Även om byggnaden inte kräver bygglov eller anmälan kan alltså andra tillstånd, dispens eller anmälan enligt annan lagstiftning krävas. Det kan exempelvis vara strandskyddsdispens, tillstånd för åtgärder inom vägområde eller för att vidta åtgärder nära allmän väg.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:20
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas