Bebyggelsens utformning

Ställningstagande

Kommunen anser att bebyggelsens utformning är viktig för att tillvarata kommunens utvecklingsförutsättningar och landskapets särskilda profil. Utformningsfrågor ska fortsatt särskilt beaktas vid bygglovsprövning och detaljplanering. Den enskilda platsens bebyggelse, tradition och kultur bör vara vägledande för diskussioner kring byggnaders utformning i respektive bygglov och detaljplan.

I plan och bygglagens 8:e kapitel anges bland annat att byggnader ska ha en god form, färg och materialverkan. Det finns också krav på enskilda byggnaders utformning och placering i förhållande till stads-och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av god helhetsverkan (plan och bygglagen 2:6). Bestämmelserna gäller vid nybyggnation, tillbyggnad och ombyggnad.

I kommunen finns ett designprogram som reviderades 2006. Programmet har fått kritik från bland annat Länsstyrelsen då programmet enbart har sin utgångspunkt i fjäll- och skogsbondens byggnadskultur. Härjedalens byggnadskultur erbjuder betydligt fler berättelser och en större mångfald. Kommunen har därför valt att inte använda designprogrammet som styrdokument och programmet upphör att gälla i och med att denna översiktsplan antas.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:29
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas