Prövning med hjälp av förhandsbesked, bygglov eller detaljplan

Ställningstagande

  • Ny byggnation eller större kompletteringar ska prövas utifrån kommunalekonomiska utgångspunkter. Kommunens serviceplan utgör ett underlag i dessa lämplighetsprövningar.
  • Förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur i områden som ligger utanför fördjupad översiktsplan kan prövas genom detaljplan. Enstaka kompletteringar kan om så bedöms lämpligt prövas med förhandsbesked och/eller bygglov.
  • Ny byggnation eller åtgärder till följd av den, exempelvis vägar, kraftledningar eller liknande får inte medföra att friluftsliv-, natur eller kulturvärden av stor betydelse förstörs.
  • Ny byggnation utanför planlagda områden bör lokaliseras så att antalet utfarter mot allmän väg begränsas.
  • Vägar ska utföras i enlighet med kommunen styrande dokument för enskilda vägar.

Den grundläggande förutsättningen i plan och bygglagen för att ta mark i anspråk för bebyggelse är att marken är lämplig för ändamålet. Det kan prövas genom upprättande av detaljplan, områdesbestämmelser, förhandsbesked eller bygglov. I vissa fall som redovisas i plan- och bygglagen 9:e kapitel krävs alltid att lämpligheten av markens användning prövas i en detaljplaneprocess innan bygglov kan beviljas.

Kommunen har ett omfattande landsbygdsboende där flera byar har en svag befolkningsutveckling. Kommunen önskar en bättre utveckling i dessa bygder och ett tillvaratagande av småskalighet och kombinationssysselsättning. Kommunen är därför principiellt positiv, efter lämplighetsprövningar, till etablering av permanentbostäder inom kommunen.

Kommunen har en antagen serviceplan som redovisar den kommunala och kommersiella servicen som finns inom kommunen. Planen anses kunna ligga till grund för att göra lämplighetsprövningar ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, av tillkommande bebyggelse på landsbygden. Ny bebyggelse eller större kompletteringar ska prövas dels utifrån rådande lagstiftning men även utifrån kommunalekonomiska utgångspunkter. Med det menas exempelvis tillgängligheten till befintlig infrastruktur (exempelvis vägar, vatten och avlopp), kommunal avfallshantering, kommunal och kommersiell service samt skolskjuts med mera. Inom områden med fördjupade översiktsplaner prövas tillkomsten av ny bebyggelse med hjälp av riktlinjerna i respektive fördjupad översiktsplan.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:20
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas