Vatten- och avloppsfrågor

Ställningstagande

  • Alla fastigheter med behov av avloppsförsörjning ska ha en anläggning som är godkänd enligt miljöbalken.
  • Samtliga detaljplaner och fördjupade översiktsplaner ska innehålla en VA-utredning och en dagvattenutredning innan de fastställs.
  • Vid förtätning kan gemensamma lösningar för vatten och avlopp komma att krävas.
  • Utformningen och utförandet av enskilda anläggningar eller servisledningar som ansluts till kommunal anläggning för vatten och avlopp, ska granskas och kontrolleras i enlighet med kommunens styrande dokument.
  • Slutna avloppssystem med tank medges endast efter särskild prövning och inom områden där annan lösning inte är möjlig.
  • Bebyggelse får inte ske intill reningsanläggningar. Generellt kan inte restriktionsavståndet till befintliga anläggningar anges, men inom avståndet 1 kilometer bör stor återhållsamhet iakttas. Vid prövning av ny bebyggelse skall topografi, insynsförhållanden, förhärskande vindriktning och markbeskaffenhet noggrant beaktas. Riskerna för t ex nedskräpning, lukt, rök, brandfara, förorening, smittspridning etc. kan föranleda ett ökat restriktionsavstånd.

Vid förhandsbesked, bygglov eller detaljplanering för ny bebyggelse ska stor vikt läggas vid hur vatten och avlopp kan lösas. Om förutsättningar för att anordna en godtagbar lösning för vatten och avlopp inte finns, kan inte bebyggelse komma till stånd.

För Härjedalens kommun finns en särskild VA- plan som är vägledande i frågor gällande vatten och avlopp.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:32
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas