Fjällnära bebyggelse

Ställningstagande

  • Kommunen anser att fjällområdena utgör värdefulla områden i enlighet med PBL 9:4d samt 8:13 vilket medför att bygglov krävs för attefallsåtgärder.
  • Kommunen generellt är negativ till bebyggelse eller anläggningar nära fjället samt i den närmsta fjällskogzonen, utom för friluftslivets eller allmänhetens behov. Jakt- och fiskestugor samt båthus för markägares behov är undantagna.

Fjällområdena är ur ett nationellt och internationellt perspektiv ett värdefullt natur- och kulturlandskap med mycket höga upplevelsevärden. Dessa spelar en viktig roll för både kommunens medborgare och besökare. Fjällområdena med sitt säregna landskap används till stor del för rekreation, socialt umgänge och för att knyta an till vår kultur och historia.

Kalfjället och björkskogszonen närmast kalfjället utgör känsliga områden både avseende landskapsbilden och naturtyp. Lokalisering, anpassning till landskapsbilden, volym och utformning är faktorer som noggrant måste studeras och utredas om eventuell bebyggelse ska kunna komma till stånd.

För att främja de nationella miljömålet storslagen fjällmiljö samt värna om de många riksintressen som täcker fjällområdena är kommunen generellt restriktiv till bebyggelse som kan upplevas som granne med kalfjället. Med det menas att kommunen generellt är negativ till ny bebyggelse eller anläggningar nära fjället samt i den närmsta fjällskogzonen, utom för friluftslivets eller allmänhetens behov. Mindre jakt- och fiskestugor samt båthus för markägares behov, är undantagna. En precis avgränsning för hur högt ny bebyggelse kan tillåtas är svår att göra generellt. Kommunen anser att en bedömning utifrån försiktighetsprinciperna får göras i varje enskilt fall.

Inom kalfjällsområdena och den närmsta björkskogszonen gäller inte bygglovsbefrielse för attefallsåtgärder eftersom kommunen anser att områdena är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk och miljömässig synpunkt i enlighet med plan- och bygglagen 9:4d samt 8:13. En precis avgränsning av dessa områden är svår att göra och därför krävs det att nämnden gör en bedömning i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:20
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas