Fritidshusbebyggelse

Ställningstagande

  • Fritidshusområden får inte utvecklas så att en förtätning eller intensivare användning av ett område medför sanitära olägenheter. Vid förtätning krävs samordnad vattenförsörjning och godkänd avloppsanläggning.
  • Inom fritidshusområden utanför detaljplan ska bedömning av tillkommande bebyggelse ske utifrån befintlig bebyggelse och landskapsbild. Byggnadsyta och volym bör inte överstiga vad som kan anses skäligt med hänsyn till den omgivande miljön och bebyggelsens ändamål.

Härjedalen är en av de kommuner i Norden som har störst andel fritidshus. Kommunen erbjuder många vackra platser som är lämpade för fritidshusbebyggelse. Kommunen har generellt en positiv syn på tillkommande fritidshusbebyggelse, men fritidshus bör normalt inte tillåtas inom tätorternas centrala delar eftersom det kan medföra att delar av tätorten består av ”svarta hus” som endast nyttjas liten del av året.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:20
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas