Verksamheter

Ställningstagande

  • Kommunen ställer sig principiellt positiv till etablering av nya verksamheter. Utredning och bedömning av lämpliga områden sker i varje enskilt fall.

Områden som i denna plan redovisas som verksamhetsområden är fastställda i de redan antagna fördjupande översiktsplanerna. Flera av områdena som är markerade i fördjupade översiktsplaner kräver ytterligare utredningar innan de kan detaljplaneläggas. Vidare information och riktlinjer gällande dessa verksamhetsområden återfinns i respektive fördjupade översiktsplan.

Inom flera av serviceorterna finns redan planlagda områden för industri och verksamhet, med varierande utbyggnadsgrad. I denna översiktsplan redovisas de verksamhetsområden som i dagsläget är detaljplanelagda alternativt utpekade i fördjupande översiktsplaner. Icke planlagda områden med befintlig verksamhet redovisas inte.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:19
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas