Detaljplan för bostäder på Funäsdalen 8:9 m.fl.

Samråd pågick mellan 2023-09-12 och 2023-10-10.

Detaljplanen syftar till att skapa nya fastigheter för bostäder i centrala Funäsdalen, nära skola, service och handel. Vidare är syftet att tillkommande byggrätter ska anpassas till omgivningen avseende färg, höjdsättning och storlek.

Planbeskrivning , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning av betydande miljöpåverkan , 212.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Dagvattenutredning , 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknisk undersökning , 573.7 kB, öppnas i nytt fönster.
MUR Geoteknisk undersökning , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Beskrivning av Naturvärden , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning, VA-utredning och grundkarta lämnas ut på begäran.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:
mob@berg.se eller
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast 2023-10-10 ska eventuella synpunkterna ha inkommit till kommunen.
Ange ärendets diarienummer 2021-518 på ditt yttrande. Tänk på att skriva kort
och tydligt, skriv särskilt om det är något du inte tycker är bra, tycker ska
ändras eller läggas till i planen. Då blir det lättare att förstå de synpunkter du
lämnar. Ange också namn och kontaktuppgifter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 november 2023 14:02
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas