Del av Messlingen 3:134, Kappruet

Granskning pgick mellan 2024-02-28 och 2024-04-09.

Detaljplanen har tidigare varit på granskning två gånger, antagits av Kommunfullmäktige i Härjedalen 2017-06-12 § 120, och sedan överklagats. Svea hovrätt fastställde 2020-11-12 Östersunds tingsrätts upphävande av detaljplanen. Kommunstyrelsen beslutade 2022-02-09 § 20 att möjliggöra för Kappruet Turism AB att komplettera handlingarna kring påverkan på rennäringen i syfte att pröva om ett nytt antagande av den befintliga detaljplanen är möjligt. Kommunen har nu tagit fram nya granskningshandlingar och samlar in synpunkter i en tredje granskningsomgång.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av den alpina anläggningen Kappruet. Syftet är vidare att skapa underlag för fortsatt drift och utbyggnad av service och därmed stärka turistområdets utvecklingsförutsättningar. Detaljplanen syftar till att skapa ungefär 137 nya fastigheter för bostäder. Ett hotell med cirka 40 lägenheter, personalboende och skiduthyrning. En camping med cirka 60 campingplatser och tiotalet stugor. En toppstuga/café. Verkstads- och garagebyggnader. Nytt reningsverk och säkerställa markanvändningen för liftar och nedfarter.

Ett plangenomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Lämna synpunkter på förslaget senast 2024-04-09

Planförslaget ställs ut för granskning mellan 2024-02-28 till 2024-04-09.
På begäran förlängdes granskningstiden.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till e-postadressen mob@berg.se eller via brev till nedan adress. Ange diarienummer MBN 2023-1204 samt namn och kontaktuppgifter i ditt brev.

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Den som inte senast i granskningen framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett kommande beslut av kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Kontaktperson för mer information

Peter Nilsson, Stadsarkitekt
Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd

peter.nilsson@berg.se
0687-165 58

Planhandlingar och bilagor

Underrättelse , 782 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 4 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunstyrelsens beslut 2022-02-09 § 20 , 588.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Granskningsutlåtande , 536.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse , 64.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Rennäringsanalys 2023-10-17 , 5 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Rennäringsanalys bilagor 2023-10-17 , 6.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Geoteknik 2014-10-19 , 83.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Naturvärden 2013 , 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Fågelinventering 2016 , 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Väg 2015-10-10 , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Vatten och avlopp 2015-10-10 , 293.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Vatten och avlopp bilaga 1, 2015-10-10 , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Utredning – Vatten och avlopp bilaga 2, 2015-10-10 , 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning 2017-05-10 , 821.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Miljökonsekvensbeskrivning rennäring 2017-06-13 , 349.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning och grundkartan lämnas ut på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 april 2024 08:16
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas