Vemdalens Kyrkby 39:42 m.fl. Hovde Syd

Granskning pågick mellan 2024-05-15 och 2024-06-17

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utvidgning av befintlig skidanläggning vid Vemdalsskalet, på fjälltoppen Hovde. Planförslaget innebär nya pister, nya liftar samt tillhörande stödfunktioner såsom snöläggningssystem, teknikbyggnader, samt målpunkter för skidåkare exempelvis grillplatser. Utvidgningen syftar till att ske i direkt anslutning till den skidanläggning som etablerades på 1950-talet och utöka kapaciteten i denna.

Detaljplanen syfte överensstämmer med utvecklingsstrategin och markanvändningen i kommunens översiktsplan. Detaljplanen förhåller sig till de hänsyn som översiktsplanen pekar ut och möjliggör en utvidgning av en anläggning som är viktig för riksintresse för friluftslivet och det rörliga friluftslivet, samtidigt som påtaglig skada för riksintresset för rennäringen ska undvikas.

Kommunen har bedömt att detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan varför den handläggs med ett utökat förfarande. En strategisk miljöbedömning har gjorts och den eventuella betydande miljöpåverkan beskrivs i en miljökonsekvensbeskrivning.

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 juni 2024 08:13
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas